Lisasätted

Määrab kindlaks, kuidas andmebaasis olevate andmetega saab töötada.

Selle käsu kasutamiseks...

Andmebaasi aknas vali Redigeerimine - Andmebaas - Põhjalikumad sätted


Järgnevate sätete kasutatavus sõltub andmebaasi tüübist:

SQL92 nimepiirangute kasutamine

Lubab andmeallika nimes vaid SQL92 nimereeglitele vastavaid märke. Kõigist muudest märkidest keeldutakse. Nimi peab algama väike- või suurtähega või allkriipsuga ( _ ). Ülejäänud märgid võivad olla ASCII tähed ja numbrid või allkriipsud.

Enne tabeli aliase nime kasutatakse võtmesõna AS

Mõnes andmebaasis kasutatakse nime ja aliase vahel võtmesõna "AS", mõnes andmebaasis aga tühikut. Luba see valik, et lisada enne aliast võtmesõna "AS".

Tekstiridade lõpetamine CR+LF märgiga

Vali, et kasutada iga tekstirea lõpus koodipaari CR + LF (eelistatav DOS-i ja Windowsi operatsioonisüsteemides).

Tabeli nime aliase lisamine SELECT-lausetele

Lisab SELECT-lausetes tabeli nimele aliase.

Välise ühenduse süntaksi '{OJ}' kasutamine

Välise ühenduse korral kasutatakse paojada. Paojada süntaks on {oj outer-join}

Näide:

select Artikkel.* from {oj kaup LEFT OUTER JOIN tellimused ON kaup.nr=tellimused.ANR}

Andmebaasi draiveritest pärit privileegide eiramine

Ignoreerib andmebaasi draiverist saadud privileege.

Nimedega parameetrite asendamine märgiga '?

Asendab andmeallikas olevad nimega parameetrid küsimärgiga (?).

Versiooniveergude näitamine (kui saadaval)

Mõnes andmebaasis määratakse kirjete muudatuste jälitamiseks väljadele versiooninumbrid. Iga kord, kui välja sisu muudetakse, suureneb välja versiooninumber ühe võrra. Kuvab andmebaasitabelis oleva kirje sisemise versiooninumbri.

Kataloogi nime kasutamine SELECT-lausetes

Kasutab kataloogi aktiivset andmeallikat. See säte on kasulik juhul, kui ODBC andmeallikas on andmebaasiserver. Ära kasuta seda sätet, kui ODBC andmeallikas on dBASE’i draiver.

Skeemi nime kasutamine SELECT-lausetes

Võimaldab skeemi nime kasutamist SELECT-lausetes.

Indeksi loomine ASC või DESC lausega

Loob indeksi ASC või DESC lausetega.

Loogiliste väärtuste võrdlemine

Vali, millist loogiliste väärtuste võrdlemise tüüpi soovid kasutada.

Nõutud väljade kontrollimine vormi andmete sisestamisel

Kui vormi uue kirje sisestamisel või olemasoleva kirje värskendamisel jäetakse tühjaks väli, mis on on seotud sisestust nõudva andmebaasiveeruga, kuvatakse tühjaks jäetud välja kohta teade.

Selle märkeruudu tühjaks jätmisel ei kontrollita aktiivses andmebaasis olevaid vorme nõutud väljade suhtes.

See märkeruut on saadaval kõigi sellist tüüpi andmeallikate korral, mis toetavad andmete kirjutuspääsu. Märkeruut pole saadaval arvutustabeli, teksti- ja CSV-vormingus oleva ning mitme teise kirjutuskaitstud aadressiraamatu puhul.

Rahavormingus välja teabe eiramine

Ainult Oracle’i JDBC-ühenduste jaoks. Selle valiku lubamisel määrab, et ühtegi veergu ei käsitleta rahavormingus olevana. Kui andmebaasi draiverist tagastatakse seda tüüpi välju, siis need hüljatakse.

ODBC-ga ühilduvate kuupäeva/kellaaja vormingute kasutamine

Kasutatakse ODBC standardiga ühilduvaid kuupäeva/kellaaja vorminguid.

Toetab primaarvõtmeid

Luba see valik, et alistada Base'i heuristika, mida kasutatakse tuvastamaks, kas andmebaas toetab primaarvõtmeid.

Kui andmebaasiga luuakse ühendus üldise API (nt ODBC, JDBC või ADO) abil, rakendab Base praegu heuristikat määramaks kindlaks, kas andmebaas toetab primaarvõtmeid. Ükski nendest API-dest ei toeta kindlalt sellise teabe toomist.

Mõnikord see heuristika ei toimi. Kolme olekuga märkeruudu vaikeväärtuseks on seatud määratlemata olek, mis tähendab, et heuristikat rakendatakse. Kui ruut on märgitud, siis eeldatakse primaarvõtmete tuge. Kui märkeruut on tühjaks jäetud, primaarvõtmete tuge ei eeldata.

Pane tähele, kui see valik on mõeldud vaid heuristika alistamiseks. Kui märgid selle ruudu sellise andmebaasi korral, mis tegelikult primaarvõtmeid ei toeta, ilmnevad tõrked.

Palun toeta meid!