Üldine

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu of a selected form element - choose Form - General tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - General tab.


Vorm on erinevate vormi juhtelementidega tekstidokument või arvutustabel. Kui lood vormi veebilehe jaoks, saab kasutaja sisestada sellele andmed ja saata selle Interneti kaudu. Vormi juhtelemendi andmed edastatakse serverile URL-i määramise kaudu ja server saab andmeid töödelda.

Nimi

Määrab vormi nime. Nime kasutatakse vormi tuvastamiseks vorminavigaatoris.

URL

Määrab URL-i, kuhu andmed täidetud vormi andmed edastatakse.

Paneel

Määrab sihtpaneeli, kus laaditud URL kuvatakse.

Väljal klõpsamisel saad valida loendis valiku, mis määrab, mis paneeli tuleks järgmine dokument laadida. Saadaval on järgmised võimalused.

Kirje

Tähendus

_blank

Järgmine dokument luuakse uuel tühjal paneelil.

_parent

Järgmine dokument luuakse põhipaneelil. Kui põhipaneel puudub, luuakse dokument samal paneelil.

_self

Järgmine dokument luuakse samal paneelil.

_top

Järgmine dokument luuakse ülataseme aknas - hierarhia ülemisel paneelil; kui praegune paneel on juba ülataseme aken, luuakse dokument praegusel paneelil.


Saatmistüüp

Määrab täidetud vormi andmete edastusmeetodi.

GET-meetodi kasutamisel edastatakse iga juhtelemendi andmed keskkonnamuutujana. Need lisatakse URL-ile kujul "?Control1=Content1&Control2=Content2&..."; programm analüüsib märgistringi adressaadi serveris.

POST-meetodi kasutamisel luuakse dokument määratud URL-ile saadetud vormi sisust.

Saatmise kodeering

Määrab andmete ülekande kodeeringu tüübi.

Juhtelemendi teabe andmeülekanne

Vormi saatmisel arvestatakse kõiki LibreOffice-is saadaolevaod juhtelemente. Saadavuse korral edastatakse juhtelemendi nimi ja vastav väärtus.

Iga juhtumi korral sõltuvad edastatavad väärtused vastavast juhtelemendist. Tekstiväljade korral edastatakse nähtavad kirjed, loendibokside korral edastatakse valitud kirjed ning märkeruutude ja valikuväljade korral edastatakse seotud viiteväärtused, kui need väljad on aktiveeritud.

Teabe saatmise viis sõltub valitud ülekandemeetodist (GET või POST) ja kodeeringust (URL või mitmeosaline). Näiteks kui on valitud GET-meetod ja URL-kodeering, saadetakse vormi <Nimi>=<Väärtus> väärtusepaarid.

Lisaks HTML-i poolt tuvastatud juhtelementidele pakub LibreOffice muid juhtelemente. Arvestage, et teatud arvuvorminguga väljade korral ei edastata nähtavaid väärtusi, vaid fikseeritud vaikeväärtusi. Järgnevas tabelis on esitatud LibreOffice-kohaste juhtelementide andmete ülekandeviis.

Juhtelement

Väärtuste paar

Arvuväli, rahaväli

Kümnendosa eraldaja kuvatakse alati punktina.

Kuupäeva väli

Saatmisel on kuupäev alati kindlas vormingus (MM-DD-YYYY) sõltumata kasutaja lokaadi sätetest.

Kellaaja väli

Saatmisel on aeg alati kindlas vormingus (HH:MM:SS) sõltumata kasutaja lokaadi sätetest.

Mustriväli

Mustriväljade väärtused saadetakse tekstiväljadena - saadetakse vormis nähtav väärtus.

Tabelelement

Tabeli juhtelemendist edastatakse alati üksikud veerud. Saadetakse juhtelemendi nimi, veeru nimi ja veeru väärtus. URL-kodeeringuga GET-meetodit kasutades tehakse edastus näiteks vormil <Tabeli juhtelemendi nimi>.<Veeru nimi>=<Väärtus>, kus väärtus sõltub veerust.


Palun toeta meid!