Arvuvormingute koodid

Number format codes can consist of up to four sections separated by a semicolon (;).

  1. Kahe sektsiooniga vormingukoodi puhul on esimene sektsioon positiivsete väärtuste ja nulli jaoks, teine sektsioon negatiivsete väärtuste jaoks.

  2. Kolme sektsiooniga vormingukoodi puhul on esimene sektsioon positiivsete väärtuste jaoks, teine sektsioon negatiivsete väärtuste jaoks ja kolmas nulli jaoks.

  3. Vormingukoodi sektsioonides saab kasutada ka tingimusi nii, et vormingut rakendatakse ainult siis, kui tingimus on täidetud.

  4. Fourth section applies if the content is not a value, but some text. Content is represented by an at sign (@).

Kümnendkohad ja tüvenumbrid

Use zero (0), the number sign (#) or the question mark (?) as placeholders in your number format code to represent numbers. The # only displays significant digits, while the 0 displays zeroes if there are fewer digits in the number than in the number format. The ? works as the # but adds a space character to keep decimal alignment if there is a hidden non-significant zero.

Use question marks (?), zeroes (0) or number signs (#) to represent the number of digits to include in the numerator and the denominator of a fraction. Fractions that do not fit the pattern that you define are displayed as floating point numbers.

Kui arv sisaldab paremal pool koma rohkem kohti kui koodiga määratud, siis arv ümardatakse määratud arvu kohtadeni. Kui arv sisaldab rohkem kohti vasakul pool koma, siis kuvatakse terve arv. Järgnevat nimekirja võib kasutada kohtade määramise juhendina arvuvormingu koodi koostamisel:

Kohahoidjad

Selgitus

#

Lisanulle ei kuvata.

?

Displays space characters instead of extra zeros.

0 (null)

Kui arvus on vähem nulle kui arvuvormingu koodis, siis kuvatakse lisanullid.


Näited

Arvuvorming

Vormingu kood

3456,78 kui 3456,8

####.#

9,9 kui 9,900

#.000

13 kui 13,0 ja 1234,567 kui 1234,57

#.0#

5,75 kui 5 3/4 ja 6,3 kui 6 3/10

# ???/???

,5 kui 0,5

0.##

.5 kui 0,5   (kahe lisatühikuga lõpus)

0.???


Tuhandeliste eraldaja

Sõltuvalt keelesätetest saab tuhandeliste eraldajana kasutada koma, punkti või tühikut. Eraldajat saab kasutada ka 1000 kordsena näidatud arvu kuvamisel ruumi kokku hoidmiseks. Allolevates näidetes on tuhandeliste eraldajaks koma.

Arvuvorming

Vormingu kood

15000 kui 15,000

#,###

16000 kui 16

#,


Teksti kasutamine arvuvormingute koodides

Tekst ja arvud

Arve sisaldavale lahtrile kehtestatud arvuvormingusse teksti lisamiseks tuleb vormingukoodis ümbritseda soovitud tekst kahekordsete jutumärkidega ("), üksiku märgi puhul piisab selle ette längkriipsu (\) lisamisest. Kui tuhandeliste eraldajana on kasutusel tühik (nagu nt eesti lokaadi puhul), tuleb ka tühik jutumärkidesse panna (või selle ette längkriips lisada). Näiteks kood #,#" meetrit" kuvab "3,5 meetrit" ja #,#\ \m kuvab "3,5 m".

Tekst ja tekst

Et kaasata teksti arvuvormingus vormindatud lahtritele, mis võivad sisaldada ka teksti, tuleb lisatav tekst paigutada jutumärkide vahele (" ") ja lisada @-märk (@). Näiteks kood "Kokkuvõte: "@ kuvab "Kokkuvõte: Detsember".

Tühikud

Arvuvormingus teatud märgi laiuse tühiku saamiseks tuleb sisestada alakriips (_) ja selle järele vastav märk. Tühiku laius sõltub nüüd valitud märgi laiusest. Näiteks tekitab _M laiema tühiku kui _i.

To fill free space with a given character, use an asterisk (*) followed by this character. For instance:

*\0

will display integer value (0) preceded by as many as needed backslash characters (\) to fill column width. For accounting representation, you may left align currency symbol with a format similar to:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Värv

Et määrata arvuvormingu koodis sektsiooni värvi, tuleb sisestada ühe järgnevas loetelus toodud värvi ingliskeelne nimi nurksulgudes []:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Tingimused

Tingimuse esitamine

Arvuvormingut saab määrata ka nii, et see rakendub ainult juhul, kui teatud tingimus on täidetud. Tingimus paigutatakse nurksulgudesse [ ].

Lubatud on kasutada kõiki numbrikombinatsioone ja tehtemärke <, <=, >, >=, = ja <> .

Näiteks, kui on vaja määrata, et erinevaid temperatuurivahemikke kuvatakse erineva värviga, võib sisestada:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Kõik külmakraadid kuvatakse sinise värviga, temperatuurid vahemikus 0 kuni 30 °C on mustad ja kõrgemad temperatuurid kui 30 °C punased.

Positiivsed ja negatiivsed arvud

Et määrata arvuvormingut, mille puhul arvule lisatakse erinev tekst sõltuvalt sellest, kas arv on positiivne, negatiivne või võrdne nulliga, võib kasutada näiteks sellist koodi:

"pluss" 0;"miinus" 0;"null" 0

Percentages, Scientific Notation and Fraction Representation

Protsendid

To display numbers as percentages, add the percent sign (%) to the number format.

Teaduslik kirjaviis

Teadusliku kirjaviisi puhul saab väga suuri arve või väikeseid murde esitada kompaktsemal kujul. Nii näiteks kirjutatakse 650000 kui 6,5 x 105 ja 0,000065 kui 6,5 x 10-5. LibreOffice'is väljendatakse neid arve vastavalt kui 6,5E+5 ja 6,5E-5. Teadusliku esitusviisi koodi koostamiseks tuleb sisestada # või 0 ja seejärel kas E-, E+, e- või e+. Kui E või e järel märki pole, siis eksponendi positiivse väärtuse korral seda ei näidata. Inseneriarvutuste kirjaviisi saamiseks tuleb täisarvuosas sisestada 3 numbrikohta (0 või #), nt ###.##E+00.

Fraction Representation

To represent a value as a fraction, format consists of two or three parts: integer optional part, numerator and denominator. Integer and numerator are separated by a blank or any quoted text. Numerator and denominator are separated by a slash character. Each part can consist of a combination of #, ? and 0 as placeholders.

Denominator is calculated to get the nearest value of the fraction with respect to the number of placeholders. For example, PI value is represented as 3 16/113 with format:

# ?/???

Denominator value can also be forced to the value replacing placeholders. For example, to get PI value as a multiple of 1/16th (i.e. 50/16), use format:

?/16

Rahaühikute vormingute koodid

Arvutustabeli lahtrites on rahaühiku vaikimisi vorming määratud operatsioonisüsteemi regionaalsete sätetega. Vajadusel võib lahtrile rakendada ka kohandatud rahaühiku vormingut. Näiteks koodi #.##0.00 € korral kuvatakse 4.50 € (eurot).

You can also specify the locale setting for the currency by entering the locale code for the country after the symbol. For example, [$€-407] represents Euros in Germany. To view the locale code for a country, select the country in the Language list on the Numbers tab of the Format Cells dialog.

note

Rahaühikute vormingu kood kasutab vormingut [$xxx-nnn], kus xxx on rahaühiku sümbol ja nnn riigi kood. Eriotstarbelised finantssümbolid, näiteks EUR (euro), ei nõua riigi koodi. Rahaühiku vorming ei sõltu väljal Keel valitud keelest.


Kuupäeva ja ajavormingud

Kuupäevade vormingud

Päevade, kuude ja aastate kuvamiseks kasutatakse järgnevaid arvuvormingu koode.

Hoiatav ikoon

Mitte kõik vormingute koodid ei anna iga keele puhul mõistlikku tulemust.


Vorming

Vormingu kood

Kuu kui 3.

M

Kuu kui 03.

MM

Kuu kui jaan...dets

MMM

Kuu kui jaanuar...detsember

MMMM

Kuu nime esitäht

MMMMM

Päev kui 2

D

Päev kui 02

DD

Päev kui E...P

NN or DDD or AAA

Päev kui esmaspäev...pühapäev

NNN or DDDD or AAAA

Päev koos järgneva komaga, nagu "reede,"

NNNN

Aasta kui 00...99

YY

Aasta kui 1900...2078

YYYY

Nädala number

WW

Kvartal kui K1...K4

Q

Kvartal kui 1. kvartal ... 4. kvartal

QQ

Era, abbreviation. On the Japanese Gengou calendar, single character (possible values are: M, T, S, H)

G

Ajastu, lühendatult

GG

Ajastu, täisnimega

GGG

Number of the year within an era, short format

E

Number of the year within an era, long format

EE või R

Ajastu, täisnimi ja aasta

RR või GGGEE


Ülaltoodud vormingukoodid töötavad LibreOffice'is praegu valitud lokaadiga. Kui sa lülitad LibreOffice'i teisele lokaadile, siis pead teadma selles lokaadis kasutatavaid vormingukoode.

Näiteks kui sinu tarkvara on häälestatud inglise või eesti lokaadile ja sa soovid neljakohalist aastaarvu vormingut, siis pead sa sisestama vorminduskoodiks YYYY. Kui kasutad saksa lokaati, pead sa sisestama hoopis JJJJ. Järgnevas tabelis on toodud ainult koodide erinevused erinevates lokaatides.

Lokaat

Aasta

Kuu

Päev

Tund

Nädalapäev

Ajastu

English - en

ja kõik loetlemata lokaadid

Y

M

D

H

A

G

Saksa - de

J

T

Hollandi - nl

J

U

Prantsuse - fr

A

J

O

Itaalia - it

A

G

O

X

Portugali - pt

A

O

Hispaania - es

A

O

Taani - da

T

Norra - no, nb, nn

T

Rootsi - sv

T

Soome - fi

V

K

P

T


Kuupäevade sisestamine

Tavaliselt kasutatakse kuupäevade sisestamisel lahtrisse Gregoriuse kalendri vormingut. Näiteks Eesti lokaadi puhul tuleks sisestada 1/2/2002, et saada 2. jaanuar 2002.

All date formats are dependent on the locale that is set in - Language settings - Languages. For example, if your locale is set to 'Japanese', then the Gengou calendar is used. The default date format in LibreOffice uses the Gregorian Calendar.

Lokaadist sõltumatu kalendrivormingu määramiseks tuleb kuupäevavormingu ette sisestada vastav konstant. Näiteks, et kuvada kuupäeva mitte-juudi lokaadi puhul juudi kalendri vormingus, tuleb sisestada: [~jewish]DD/MM/YYYY.

The specified calendar is exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in the format string. It will be converted to a calendar modifier if it is supported. See Extended LCID section below.

Konstant

Kalender

[~buddhist]

Tai budistlik kalender

[~gengou]

Jaapani Gengou kalender

[~gregorian]

Gregoriuse kalender

[~hanja] või [~hanja_yoil]

Korea kalender

[~hijri]

Arabic Islamic Calendar

[~jewish]

Juudi kalender

[~ROC]

Taiwani kalender


Ajavormingud

To display hours, minutes and seconds use the following number format codes:

Format

Vormingu kood

Tunnid kui 0-23

H

Tunnid kui 00-23

HH

Hours as 00 up to more than 23

[HH]

Minutid kui 0-59

M

Minutid kui 00-59

MM

Minutes as 00 up to more than 59

[MM]

Sekundid kui 0-59

S

Sekundid kui 00-59

SS

Seconds as 00 up to more than 59

[SS]


Märkuse ikoon

To display seconds as fractions, add the decimal delimiter to your number format code. For example, enter HH:MM:SS.00 to display the time as "01:02:03.45".


Minute time formats M and MM must be used in combination with hour or second time formats to avoid confusion with month date format.

Kui aeg on sisestatud vormingus 02:03,45 või 01:02:03,45 või 25:01:02, siis omistatakse lahtritele vastavalt järgnevad vormingud, kui muid vorminguid pole määratud: MM:SS,00 või [HH]:MM:SS,00 või [HH]:MM:SS.

Arvude kuvamine lokaadile vastavate märkide abil

NatNum modifiers

To display numbers using native number characters, use a [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] modifier at the beginning of a number format codes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

Konstant [NatNum1] kasutab alati üksühest vastavust konverteerimaks arve stringiks, mis vastab antud lokaadi puhul vastavale arvulisele koodile. Teised konstandid annavad erinevaid tulemusi, kui neid kasutatakse erinevate lokaatide puhul. Lokaadiks võib olla keel ja territoorium, mille jaoks vormingu kood on defineeritud, või ka konstant nagu [$-yyy], mis järgneb lokaadi arvkonstandile. Sel juhul on yyy kuueteistkümnendsüsteemis MS-LCID, mida kasutatakse ka rahaühikutes. Näiteks selleks, et kuvada arvu Jaapani lühikeste kanji sümbolite abil US-Inglise lokaadiga, tuleb kasutada järgmist arvulist koodi:

[NatNum1][$-411]0

Järgenevas nimekirjas on toodud Microsoft Excel'i [DBNumX] konstandid, mis vastavad LibreOffice'i [NatNum] konstandile. Soovi korral võib oma lokaadi jaoks konstandi [NatNum] asemel kasutada konstanti [DBNumX]. Kus vähegi võimalik, seab LibreOffice sisemiselt [DBNumX] ja [NatNumN] konstandid vastavusse.

Kuupäevade kuvamine [NatNum] annab teise efekti kui muude dokumentide kuvamisel. Sellised efektid on tähistatud kui 'CAL: '. Näiteks 'CAL: 1/4/4' näitab, et aastat esitatakse [NatNum1] konstandi abil, aga kuud ja päeva [NatNum4] konstandi abil. Kui 'CAL' ei ole määratud, siis ei ole kuupäeva vormingud vastava konstandi puhul toetatud.

[NatNum0]

Try to convert any native number string to ASCII Arabic digits. If already ASCII, it remains ASCII.

[NatNum1]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

Chinese lower case characters

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Jaapani

short Kanji characters

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Korea

Korean lower case characters

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Heebrea

Hebrew characters

Araabia

Arabic-Indic characters

Tai

Thai characters

Hindi

Indic-Devanagari characters

Oria

Odia (Oriya) characters

Marathi

Indic-Devanagari characters

Bengali

Bengali characters

Pandžabi

Punjabi (Gurmukhi) characters

Gudžarati

Gujarati characters

Tamili

Tamil characters

Telugu

Telugu characters

Kannada

Kannada characters

Malajalami

Malayalam characters

Lao

Lao characters

Tiibeti

Tibetan characters

Birma

Burmese (Myanmar) characters

Khmeeri

Khmer (Cambodian) characters

Mongoli

Mongolian characters

Nepali

Indic-Devanagari characters

Dzongkha

Tibetan characters

Farsi

East Arabic-Indic characters

Kirikuslaavi

Cyrillic characters


[NatNum2]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

Chinese upper case characters

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Jaapani

traditional Kanji characters

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Korea

Korean upper case characters

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Heebrea

Hebrew numbering


[NatNum3]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

fullwidth Arabic digits

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Jaapani

fullwidth Arabic digits

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Korea

fullwidth Arabic digits

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

lower case text

[DBNum1]

Jaapani

modern long Kanji text

[DBNum2]

Korea

formal lower case text


[NatNum5]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

Chinese upper case text

[DBNum2]

Jaapani

traditional long Kanji text

[DBNum3]

Korea

formal upper case text


[NatNum6]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

fullwidth text

[DBNum3]

Jaapani

fullwidth text

Korea

fullwidth text


[NatNum7]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

short lower case text

Jaapani

modern short Kanji text

Korea

informal lower case text


[NatNum8]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Chinese

short upper case text

Jaapani

traditional short Kanji text

[DBNum4]

Korea

informal upper case text


[NatNum9]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Korea

Hangul characters


[NatNum10]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Korea

formal Hangul text

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliterations

Native Number Characters

DBNumX

Kuupäevavorming

Korea

informal Hangul text


Extended LCID

If compatible, native numbering and calendar are exported to Microsoft Excel using extended LCID. Extended LCID can also be used in string format instead of NatNum modifier.

Extended LCID consists of 8 hexadecimal digits: [$-NNCCLLLL], with 2 first digits NN for native numerals, CC for calendar and LLLL for LCID code. For instance, [$-0D0741E] will be converted to [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thai numerals (0D) with Buddhist calendar (07) in Thai locale (041E).

Native Numerals

Two first digits NN represents native numerals:

NN

Numeral

Representation

Compatible LCID

01

Araabia

1234567890

kõik

02

Eastern Arabic

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Pärsia

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanaagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengali

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Pandžabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gudžarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Oria

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamili

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malajalami

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Tai

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Lao

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tiibeti

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Birma

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrina

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmeeri

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongoli

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Jaapani

一二三四五六七八九〇

411

1C

(financial)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(fullwidth Arabic)

1234567890

1E

Chinese - simplified

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(financial)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(fullwidth Arabic)

1234567890

21

Chinese - traditional

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(financial)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(fullwidth Arabic)

1234567890

24

Korea

一二三四五六七八九0

812

25

(financial)

壹貳參四伍六七八九零

26

(fullwidth Arabic)

1234567890

27

Korean - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Calendar

Two next digits CC are for calendar code. Each calendar is only valid for some LCID.

CC

Calendar

Example (YYYY-MM-DD)

Supported LCID

00

Gregoriuse

2016-08-31

Kõik

03

Gengou

28-08-31

411 (Japanese)

05

Unknown

4349-08-31

Unsupported

06 or 17

Hijri

1437-11-28

401 (Arabic - Saudi Arabia), 1401 (Arabic - Algeria), 3c01 (Arabic - Bahrain), 0c01 (Arabic - Egypt), 801 (Arabic - Iraq), 2c01 (Arabic - Jordan), 3401 (Arabic - Kuwait), 3001 (Arabic - Lebanon), 1001 (Arabic - Libya), 1801 (Arabic - Morocco), 2001 (Arabic - Oman), 4001 (Arabic - Qatar), 2801 (Arabic - Syria), 1c01 (Arabic - Tunisia), 3801 (Arabic - U.A.E.), 2401 (Arabic - Yemen) and 429 (Farsi)

07

Budistlik

2559-08-31

454 (Lao), 41E (Thai)

08

Juudi

5776-05-27

40D (Hebrew)

10

India ookean

1938-06-09

Unsupported

0E, 0F, 11, 12 or 13

Unknown

2016-07-29

Unsupported

Unsupported

Hanja

412 (Korean)

Unsupported

ROC

0105-08-31

404 (Chinese - Taiwan)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formatting code

Selgitus

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Display upper case abbreviated month name in format "JAN-01"

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Display lower case month name in format "january"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".

Error Codes

If the value is outside the limits for the selected format the following error code is shown:

#FMT

Palun toeta meid!