Diagrammi tüüp - XY (hajutatud)

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


XY (hajutatud)

XY-diagramm koosneb oma põhikujul ühest andmejadast, mis sisaldab nime ning X-väärtuste ja Y-väärtuste loendit. Iga väärtuste (x|y) paari kuvatakse koordinaatsüsteemi punktina. Andmejada nimi on seotud Y-väärtustega ja seda kuvatakse legendis.

Järgnevate näidisülesannete jaoks vali XY-diagramm:

  1. x-telje skaleerimine

  2. parameetrilise kõvera, näiteks spiraali, loomine

  3. funktsiooni graafiku joonestamine

  4. kvantitatiivsete muutujate statistiliste seoste uurimine

XY-diagrammil võib olla mitu andmejada.

XY-diagrammide variandid

XY-diagrammi variandi saab valida Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel või diagrammi redigeerimisrežiimis käsuga Vormindus - Diagrammi tüüp.

Diagramm luuakse vaikesätetega. Kui diagramm on valmis, saab välimuse muutmiseks selle omadusi redigeerida. Joonestiile ja ikoone saab muuta andmejadade omaduste dialoogi kaardil Joon.

Topeltklõps suvalisel andmepunktil avab dialoogi Andmejadad. Selles dialoogis saab muuta mitmeid andmejadade omadusi.

Veatulpade kuvamise lubamiseks tasapinnalistel diagrammidel vali Lisamine - Y-veatulbad.

Keskväärtuste joonte ja trendijoonte kuvamise saab lubada lisamise menüü käskude abil.

Ainult punktid

Iga andmepunkt kuvatakse ikoonina. LibreOffice kasutab iga andmejada jaoks erineva kuju ning värviga vaikeikoone. Vaikevärve saab määrata dialoogis - Diagrammid - Vaikimisi värvid.

Ainult jooned

See variant joonistab kahe andmepunkti vahele sirge joone. Andmepunktide ikoone ei kuvata.

Joonistamise järjekord ja järjekord andmejadas on sama. Joonte tõmbamiseks X-väärtuste järjekorras märgista ruut Sortimine X-väärtuste järgi. Sortimine mõjutab ainult diagrammi, mitte andmeid tabelis.

Punktid ja jooned

See variant kuvab korraga nii punkte kui jooni.

Ruumilised jooned

Jooni kuvatakse lintidena. Andmepunktide ikoone ei kuvata. Valmis diagrammi puhul vali omaduste nagu valgustus ja vaatenurk määramiseks Ruumiline vaade.

Sujuvad jooned

Sirglõikude asemel kõverate joonistamiseks vali Joonetüübi väljal Sujuv.

Kõvera üksikasjade määramiseks klõpsa Omadused.

Kuupsplain interpoleerib andmepunkte kolmanda astme polünoomi abil. Üleminekud polünoomi liikmete vahel on sujuvad, sama kalde ja kõverusega.

Eraldusvõime määrab, kui palju lõike arvutatakse polünoomi graafiku joonistamiseks kahe andmepunkti vahele. Vahepealseid punkte kuvatakse, kui klõpsata mõnel andmepunktil.

B-splain kasutab parameetrilist interpoleerivat B-splain-kõverat. Sellised kõverad luuakse tükkhaaval polünoomidest, mille astme määrab Polünoomide aste.

Astmelised jooned

Sirglõikude asemel punktilt punktile astmete joonistamiseks vali Joonetüübi väljal Astmeline.

Kõverate üksikasjade määramiseks klõpsa Omadused.

On neli astmetüüpi:

Palun toeta meid!