Skaleerimine

Juhib X- või Y-telje skaleerimist ehk mõõtkava muutmist.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Telg - Y-telg - kaart Mõõtkava (diagrammides)


LibreOffice määrab telgede mõõtkava automaatselt nii, et väärtuste kuvamine oleks optimaalne.

Teatud juhtudel on vaja telje mõõtkava käsitsi muuta. Näiteks nulljoont ülespoole liigutades saab kuvada ainult tulpade ülemisi otsi.

Mõõtkava

Selles alas saab sisestada telgede jaotiste väärtusi. Omadusi miinimum, maksimum, põhiintervall, abiintervall ja viiteväärtus saab lasta määrata automaatselt.

Miinimum

Määrab telje alguse miinimumväärtuse.

Maksimum

Määrab telje lõpu maksimumväärtuse.

Põhiintervall

Määrab telgede põhiskaala jaotiste vahe. Põhiintervall ei saa olla suurem kui väärtuste ala.

Alamintervallide arv

Määrab telgede abiskaala jaotiste vahe.

Viiteväärtus

Määrab väärtuste kuvamise koha teljel.

Automaatne

Väärtuste muutmiseks tuleb esmalt deaktiveerida väli Automaatne.

Märkuse ikoon

"Fikseeritud" väärtustega töötades on kasulik see säte keelata, kuna see ei võimalda automaatset skaleerimist.


Logaritmiline skaala

Määrab, et teljetähised paigutatakse logaritmilise skaalana.

Märkuse ikoon

Seda omadust peaks kasutama ainult siis, kui andmeväärtused erinevad üksteisest märkimisväärselt. Logaritmilise skaala puhul paiknevad skaala jaotised samuti võrdselt, kuid väärtuste kasv on suurem või väiksem kui lineaarse skaala puhul.


Vastupidine suund

Määrab, kus asuvad teljel suurimad ja vähimad väärtused. Kui ruut on märkimata, kasutatakse matemaatilist järjestust. See tähendab, et ristkoordinaadistikus on x-telje väiksemad väärtused vasakul ja y-telje väiksemad väärtused allpool. Polaarkoordinaadistiku puhul on nurga telje suund vastupäeva ja radiaaltelje suund seestpoolt väljapoole.

Tüüp

Mõnda tüüpi telgede korral saab telje vormindada teksti või kuupäevana või tüübi automaatselt kindlaks määrata. Kuupäeva tüüpi telje korral saab määrata järgmised sätted.

Skaala otstes kuvatav miinimum- ja maksimumväärtus.

Eraldusvõime saab määrata kuvama ajavahemiku sammudena päevi, kuid või aastaid.

Põhiintervalli saab määrata kuvama teatud kindlat arvu päevi, kuid või aastaid.

Alamintervalli saab määrata kuvama teatud kindlat arvu päevi, kuid või aastaid.

Palun toeta meid!