Aadressid ja viited, absoluutsed ja suhtelised

Suhtelised aadressid

Veerus A ja reas 1 asuva lahtri aadress on A1. Külgnevate lahtrite vahemiku aadressi määramiseks tuleb esmalt sisestada vahemiku ülemise vasakpoolse lahtri koordinaadid, seejärel koolon ja siis alumise parempoolse lahtri koordinaadid. Lehe vasakpoolses ülemises nurgas esimesest neljast lahtrist moodustuva ruudu aadress näiteks on A1:B2.

Kui määrad alale sellisel viisil aadressi, on see suhteline viide vahemikule A1:B2. Suhteline tähendab siinkohal seda, et viidet sellele alale reguleeritakse valemite kopeerimisel automaatselt.

Absoluutsed aadressid

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

Nõuande ikoon

LibreOffice oskab aktiivse viite (kursor on asetatud sisestusreale) teisendada suhtelisest viitest absoluutviiteks ja vastupidi; selleks tuleb vajutada klahvi F4. Kui alustad suhtelise aadressiga (nt A1), määratakse klahvi esmakordsel vajutamisel nii rea kui ka veeru jaoks absoluutviited ($A$1). Teist korda vajutamisel määratakse absoluutviide ainult rea jaoks (A$1) ja kolmandat korda vajutamisel ainult veeru jaoks ($A1). Kui klahvi veel kord vajutada, muudetakse nii veeru- kui ka reaviited taas suhtelisteks (A1).


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

Millal kasutada suhtelisi, millal absoluutseid viiteid

Mis iseloomustab suhtelist viidet? Oletagem, et soovid lahtris E1 arvutada vahemiku A1:B2 lahtrite summat. Lahtrisse E1 tuleks sisestada järgmine valem: =SUM(A1:B2). Kui otsustad hiljem lisada veeru A ette uue veeru, jääksid liidetavad elemendid vahemikku B1:C2 ja valem asuks lahtris F1, mitte lahtris E1. Pärast uue veeru lisamist tuleks seetõttu kõik sellel lehel (ja võib-olla ka muudel lehtedel) asuvad valemid üle kontrollida ja parandada.

Õnneks teeb LibreOffice selle töö sinu eest ära. Pärast uue veeru A lisamist värskendatakse valemit =SUM(A1:B2) automaatselt nii, et valemiks saab =SUM(B1:C2). Uue rea 1 lisamisel täpsustatakse automaatselt ka reanumbrid. Absoluutsed ja suhtelised viited korrigeeritakse LibreOffice Calc'is iga kord, kui viidatud ala nihutatakse. Valemi kopeerimisel tuleb olla ettevaatlik, kuna sel juhul korrigeeritakse ainult suhtelised viited, mitte aga absoluutviited.

Absoluutviiteid kasutatakse juhul, kui arvutus viitab ühele kindlale lehel asuvale lahtrile. Kui täpselt sellele lahtrile viitav valem kopeeritakse suhteliselt algse lahtri all asuvasse lahtrisse, nihutatakse allapoole ka viide, kui lahtrikoordinaate pole määratletud absoluutsetena.

Lisaks uute ridade ja veergude lisamisele võivad viited muutuda ka siis, kui konkreetsele lahtritele viitav olemasolev valem kopeeritakse samal lehel mujale. Oletagem, et sisestasid reas 10 valemi =SUM(A1:A9). Kui soovid arvutada parempoolse külgneva veeru summa, kopeeri see valem lihtsalt parempoolsesse lahtrisse. Valemi koopia veerus B korrigeeritakse automaatselt kujule =SUM(B1:B9).

Palun toeta meid!