Statistilised funktsioonid, 1. osa

[text/scalc/01/func_countifs.xhp#countifs_head not found].

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

INTERCEPT

Arvutab teadaolevate x- ja y-väärtuste põhjal koha, kus joon lõikab y-telge.

SĂĽntaks

INTERCEPT(andmed_Y; andmed_X)

Andmed_Y on vaatluste või andmete sõltuv hulk.

Andmed_X on vaatluste või andmete sõltumatu hulk.

Siin tuleb kasutada nimesid, massiive või viiteid. Arvud võib sisestada otse.

Näide

Lõikepunkti leidmiseks kasuta Y-väärtuse jaoks lahtreid D3:D9 ja X-väärtuse jaoks lahtreid C3:C9 näitena toodud arvutustabelist. Sisestada tuleks järgnev valem:

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

COUNTA

Loendab väärtuste arvu argumentide loendis. Loendatakse ka tekstikirjed, isegi kui need koosnevad 0-pikkusega tühjast stringist. Kui mõni argument on massiiv või viide, siis tühje lahtreid massiivis või viites ignoreeritakse.

SĂĽntaks

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

Loendatakse kirjed 2, 4, 6 ja kaheksa väärtuse väljadel 1-4.

=COUNTA(2;4;6;"kaheksa") = 4. Väärtusi on seega 4.

COUNT

Loendab, kui palju arve on argumentide loendis. Tekstilisi kirjeid eiratakse.

SĂĽntaks

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

Loendatakse kirjed 2, 4, 6 ja kaheksa väärtuse väljadel 1-4.

=COUNT(2;4;6;"kaheksa") = 3. Arve on seega 3.

RSQ

Tagastab Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu antud väärtuste alusel. RSQ (seda nimetatakse ka determinatsioonikordajaks) mõõdab korrigeerimise täpsust ja seda saab kasutada regressioonianalüüsi koostamiseks.

SĂĽntaks

RSQ(andmed_Y; andmed_X)

Andmed_Y on andmepunktide massiiv või vahemik.

Andmed_X on andmepunktide massiiv või vahemik.

Näide

=RSQ(A1:A20;B1:B20) arvutab veergudes A ja B mõlema andmehulga determinatsioonikordaja.

BETADIST

Tagastab beetafunktsiooni.

SĂĽntaks

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

Arv on alguse ja lõpu vahel asuv väärtus, millel funktsioon arvutatakse.

Alfa on jaotuse parameeter.

Beeta on jaotuse parameeter.

Algus (mittekohustuslik) on arvu alumine piirväärtus.

Lõpp (mittekohustuslik) on arvu ülemine piirväärtus.

Kumulatiivne (mittekohustuslik) võib tõenäosuse tihedusfunktsiooni arvutamiseks olla 0 või Väär. Kumulatiivse jaotusfunktsiooni arvutamiseks võib see olla mis tahes muu väärtus, Tõene või puududa.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Näide

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETA.DIST

Tagastab beetafunktsiooni.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

Arv on alguse ja lõpu vahel asuv väärtus, millel funktsioon arvutatakse.

Alfa on jaotuse parameeter.

Beeta on jaotuse parameeter.

Kumulatiivne (mittekohustuslik) võib tõenäosuse tihedusfunktsiooni arvutamiseks olla 0 või Väär. Kumulatiivse jaotusfunktsiooni arvutamiseks võib see olla mis tahes muu väärtus, Tõene või puududa.

Algus (mittekohustuslik) on arvu alumine piirväärtus.

Lõpp (mittekohustuslik) on arvu ülemine piirväärtus.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

EXPONDIST

Tagastab eksponentsiaalse jaotuse.

SĂĽntaks

EXPONDIST(arv; lambda; C)

Arv on funktsiooni väärtus.

Lambda on parameetri väärtus.

C on tõeväärtus, mis määrab funktsiooni kuju. C = 0 arvutab tihedusfunktsiooni ja C = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

EXPON.DIST

Tagastab eksponentsiaalse jaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

EXPONDIST(arv; lambda; C)

Arv on funktsiooni väärtus.

Lambda on parameetri väärtus.

C on tõeväärtus, mis määrab funktsiooni kuju. C = 0 arvutab tihedusfunktsiooni ja C = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

CHISQINV

Tagastab funktsiooni CHISQDIST pöördväärtuse.

SĂĽntaks

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

Tõenäosus on tõenäosus, mille jaoks hii-ruut-jaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Vabadusaste on hii-ruut-funktsiooni vabadusastmete arv.

CHISQ.DIST

Tagastab hii-ruut-jaotuse tõenäosuse tihedusfunktsiooni või kumulatiivse tihedusfunktsiooni väärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CHISQDIST(arv; vabadusastmed; kumulatiivne)

Arv on veatõenäosuse määramiseks kasutatav juhusliku valimi hii-ruut-väärtus.

Vabadusastmed on katse vabadusastmete arv.

Kumulatiivne (mittekohustuslik) võib tõenäosuse tihedusfunktsiooni arvutamiseks olla 0 või Väär. Kumulatiivse jaotusfunktsiooni arvutamiseks võib see olla mis tahes muu väärtus, Tõene või puududa.

Näide

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

CHISQDIST

Tagastab hii-ruut-jaotuse tõenäosuse tihedusfunktsiooni või kumulatiivse tihedusfunktsiooni väärtuse.

SĂĽntaks

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

Arv on arv, mille jaoks funktsioon arvutatakse.

Vabadusastmed on hii-ruut-funktsiooni vabadusastmete arv.

Kumulatiivne (mittekohustuslik): väärtuse 0 või Väär korral arvutatakse tõenäosuse tihedusfunktsioon. Muu väärtuse, Tõese või puuduva väärtuse korral arvutatakse kumulatiivne jaotusfunktsioon.

CHISQ.INV

Tagastab hii-ruut-jaotuse ühepoolse tõenäosuse pöördväärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CHIINV(arv; vabadusastmed)

Tõenäosus on tõenäosus, mille jaoks hii-ruut-jaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Vabadusaste on hii-ruut-funktsiooni vabadusastmete arv.

Näide

=POISSON(60;50;1) tagastab 0,93.

CHIINV

Tagastab hii-ruut-jaotuse ühepoolse tõenäosuse pöördväärtuse.

SĂĽntaks

CHIINV(arv; vabadusastmed)

Arv on vea tõenäosuse väärtus.

Vabadusastmed on katse vabadusastmete arv.

Näide

Täringut heidetakse 1020 korda. Täringu silmad 1 kuni 6 on tulemuseks vastavalt 195, 151, 148, 189, 183 ja 154 korda (vaadeldud väärtused). Testitakse hüpoteesi, et täring pole kindlate tulemuste saamiseks kallutatud.

Juhusliku valimi hii-ruut-jaotus on määratud eeltoodud valemiga. Kuna täringu teatud silmade arvu saamise eeldatav väärtus on n korda 1/6, seega 1020/6 = 170, tagastab valem hii-ruudu väärtuse 13,27.

Kui (vaadeldud) hii-ruut on suurem kui (teoreetiline) hii-ruudu CHIINV või sellega võrdne, siis lükatakse hüpotees ümber, kuna teooria ja katse vaheline hälve on liiga suur. Kui vaadeldud hii-ruut on väiksem kui CHIINV, kinnitatakse hüpotees näidatud veatõenäosusega.

=CHIINV(0,05;5) tagastab 11,07.

=CHIINV(0,02;5) tagastab 13,39.

Kui veatõenäosus on 5%, on täring rikutud. Kui veatõenäosus on 2%, pole põhjust arvata, et täringut on rikutud.

CHISQ.INV.RT

Tagastab hii-ruut-jaotuse ühepoolse tõenäosuse pöördväärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CHIINV(arv; vabadusastmed)

Arv on vea tõenäosuse väärtus.

Vabadusastmed on katse vabadusastmete arv.

Näide

Täringut heidetakse 1020 korda. Täringu silmad 1 kuni 6 on tulemuseks vastavalt 195, 151, 148, 189, 183 ja 154 korda (vaadeldud väärtused). Testitakse hüpoteesi, et täring pole kindlate tulemuste saamiseks kallutatud.

Juhusliku valimi hii-ruut-jaotus on määratud eeltoodud valemiga. Kuna täringu teatud silmade arvu saamise eeldatav väärtus on n korda 1/6, seega 1020/6 = 170, tagastab valem hii-ruudu väärtuse 13,27.

Kui (vaadeldud) hii-ruut on suurem kui (teoreetiline) hii-ruudu CHIINV või sellega võrdne, siis lükatakse hüpotees ümber, kuna teooria ja katse vaheline hälve on liiga suur. Kui vaadeldud hii-ruut on väiksem kui CHIINV, kinnitatakse hüpotees näidatud veatõenäosusega.

=CHIINV(0,05;5) tagastab 11,07.

=CHIINV(0,02;5) tagastab 13,39.

Kui veatõenäosus on 5%, on täring rikutud. Kui veatõenäosus on 2%, pole põhjust arvata, et täringut on rikutud.

BINOMDIST

Tagastab individuaalse tingimuse binoomjaotuse tõenäosuse.

SĂĽntaks

BINOMDIST(x; katseid; SP; C)

X on edukate katsete arv.

Katseid on sõltumatute katsete arv.

SP on iga katse edu tõenäosus.

C = 0 arvutab üksiku sündmuse tõenäosuse ja C = 1 arvutab kumulatiivse tõenäosuse.

Näide

=BINOMDIST(A1;12;0,5;0) näitab (kui lahtrisse A1 on sisestatud väärtus vahemikus 0 kuni 12) kaheteistkümne kulli-kirja viske korral tõenäosust, et kull on tulemuseks täpselt see arv kordi, mis on lahtrisse A1 sisestatud.

=BINOMDIST(A1;12;0,5;1) näitab sama jada kumulatiivseid tõenäosusi. Kui näiteks A1 = 4, on jada kumulatiivne tõenäosus 0, 1, 2, 3 või 4 korda kull (mittevälistav VÕI).

BINOM.DIST

Tagastab individuaalse tingimuse binoomjaotuse tõenäosuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

BINOMDIST(x; katseid; SP; C)

X on edukate katsete arv.

Katseid on sõltumatute katsete arv.

SP on iga katse edu tõenäosus.

C = 0 arvutab üksiku sündmuse tõenäosuse ja C = 1 arvutab kumulatiivse tõenäosuse.

Näide

=BINOMDIST(A1;12;0,5;0) näitab (kui lahtrisse A1 on sisestatud väärtus vahemikus 0 kuni 12) kaheteistkümne kulli-kirja viske korral tõenäosust, et kull on tulemuseks täpselt see arv kordi, mis on lahtrisse A1 sisestatud.

=BINOMDIST(A1;12;0,5;1) näitab sama jada kumulatiivseid tõenäosusi. Kui näiteks A1 = 4, on jada kumulatiivne tõenäosus 0, 1, 2, 3 või 4 korda kull (mittevälistav VÕI).

CHITEST

Tagastab kahest katsest koosneva jada juhusliku jaotuse hälbe tõenäosuse sõltumatustesti hii-ruudu põhjal. CHITEST tagastab andmete hii-ruut-jaotuse.

Funktsiooniga CHITEST määratud tõenäosuse saab määrata ka funktsiooniga CHIDIST, kuid siis tuleb andmerea asemel esitada parameetrina juhusliku valimi hii-ruut.

SĂĽntaks

CHITEST(andmed_B; andmed_E)

Andmed_B on vaatlusandmete massiiv.

Andmed_E on oodatud väärtuste vahemik.

Näide

Andmed_B (vaadeldud)

Andmed_E (oodatud)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) võrdub 0,02. See on tõenäosus, mis rahuldab teoreetilise hii-ruut-jaotuse vaadeldud andmed.

CHISQ.TEST

Tagastab kahest katsest koosneva jada juhusliku jaotuse hälbe tõenäosuse sõltumatustesti hii-ruudu põhjal. CHITEST tagastab andmete hii-ruut-jaotuse.

Funktsiooniga CHITEST määratud tõenäosuse saab määrata ka funktsiooniga CHIDIST, kuid siis tuleb andmerea asemel esitada parameetrina juhusliku valimi hii-ruut.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CHITEST(andmed_B; andmed_E)

Andmed_B on vaatlusandmete massiiv.

Andmed_E on oodatud väärtuste vahemik.

Näide

Andmed_B (vaadeldud)

Andmed_E (oodatud)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) võrdub 0,02. See on tõenäosus, mis rahuldab teoreetilise hii-ruut-jaotuse vaadeldud andmed.

BETAINV

Tagastab kumulatiivse beetatõenäosuse tihedusfunktsiooni pöördväärtuse.

SĂĽntaks

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Arv on alguse ja lõpu vahel asuv väärtus, millel funktsioon arvutatakse.

Alfa on jaotuse parameeter.

Beeta on jaotuse parameeter.

Algus (mittekohustuslik) on arvu alumine piirväärtus.

Lõpp (mittekohustuslik) on arvu ülemine piirväärtus.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

BETA.INV

Tagastab kumulatiivse beetatõenäosuse tihedusfunktsiooni pöördväärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

Arv on alguse ja lõpu vahel asuv väärtus, millel funktsioon arvutatakse.

Alfa on jaotuse parameeter.

Beeta on jaotuse parameeter.

Algus (mittekohustuslik) on arvu alumine piirväärtus.

Lõpp (mittekohustuslik) on arvu ülemine piirväärtus.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

COUNTIF

Tagastab lahtrite arvu vahemikus, mis vastavad määratud kriteeriumitele.

SĂĽntaks

COUNTIF(vahemik; kriteeriumid)

Vahemik on vahemik, millele kriteeriumid rakendatakse.

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted.

Otsing toetab metamärke või regulaaravaldisi. Kui regulaaravaldised on sisse lülitatud, võib näiteks sisestada "all.*", et leida esimese koha, kus esineb täheühend "all", millele järgnevad suvalised märgid. Kui on vaja otsida teksti, mis on ise regulaaravaldis, siis tuleb kas iga sümboli ette lisada längkriips (\) või lisada otsitava regulaaravaldise ette \Q ja järele \E. Metamärkide ja regulaaravaldiste automaatset töötlemist saab lülitada sisse ja välja, valides - LibreOffice Calc - Arvutamine.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Näide

A1:A10 on lahtrite vahemik, mis sisaldab arve 2000 kuni 2009. Lahter B1 sisaldab arvu =2006. Sisesta lahtrisse B2 valem:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

Loendatakse ainult negatiivsed arvud: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

COUNTBLANK

Tagastab tĂĽhjade lahtrite arvu.

SĂĽntaks

COUNTBLANK(vahemik)

Tagastab tĂĽhjade lahtrite arvu lahtrite vahemikus.

Näide

=COUNTBLANK(A1:B2) tagastab väärtuse 4, kui lahtrid A1, A2, B1 ja B2 on kõik tühjad.

B

Tagastab valimi tõenäosuse binoomjaotuse korral.

SĂĽntaks

B(Trials; SP; T1 [; T2])

Katseid on sõltumatute katsete arv.

SP on iga katse edu tõenäosus.

T1 määrab katsete arvu alumise piiri.

T2 (mittekohustuslik) määrab katsete arvu ülemise piiri.

Näide

Milline on tõenäosus, et kümne täringuheite korral on "kuus" tulemuseks täpselt kaks korda? Kuue (või mis tahes muu silmade arvu) tõenäosus on 1/6. Järgmises valemis kombineeritakse need kaks tegurit omavahel:

=B(10;1/6;2) tagastab tõenäosusena 29%.

CHIDIST

Tagastab viidatud hii-ruudu põhjal tõenäosuse, et hüpotees on saanud kinnituse. CHIDIST võrdleb juhusliku valimi hii-ruudu väärtust, mis arvutatakse (vaadeldud väärtus - eeldatav väärtus)^2/kõigi teoreetilise hii-ruut-jaotusega väärtuste eeldatava väärtuse summa põhjal, ja määrab selle põhjal testitava hüpoteesi vea tõenäosuse.

Funktsiooniga CHIDIST määratud tõenäosuse saab määrata ka funktsiooniga CHITEST.

SĂĽntaks

CHIDIST(arv; vabadusastmed)

Arv on veatõenäosuse määramiseks kasutatav juhusliku valimi hii-ruut-väärtus.

Vabadusastmed on katse vabadusastmete arv.

Näide

=CHIINV(0,05;5) tagastab 11,07.

Kui juhusliku valimi hii-ruut-väärtus on 13,27 ja katsel on viis vabadusastet, on hüpotees kinnitatud veatõenäosusega 2%.

CHISQ.DIST.RT

Tagastab viidatud hii-ruudu põhjal tõenäosuse, et hüpotees on saanud kinnituse. CHIDIST võrdleb juhusliku valimi hii-ruudu väärtust, mis arvutatakse (vaadeldud väärtus - eeldatav väärtus)^2/kõigi teoreetilise hii-ruut-jaotusega väärtuste eeldatava väärtuse summa põhjal, ja määrab selle põhjal testitava hüpoteesi vea tõenäosuse.

Funktsiooniga CHIDIST määratud tõenäosuse saab määrata ka funktsiooniga CHITEST.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CHIDIST(arv; vabadusastmed)

Arv on veatõenäosuse määramiseks kasutatav juhusliku valimi hii-ruut-väärtus.

Vabadusastmed on katse vabadusastmete arv.

Näide

=CHIINV(0,05;5) tagastab 11,07.

Kui juhusliku valimi hii-ruut-väärtus on 13,27 ja katsel on viis vabadusastet, on hüpotees kinnitatud veatõenäosusega 2%.

BINOM.INV

Tagastab väikseima väärtuse, mille puhul kumulatiivne binoomjaotus on suurem kui või võrdne kriteeriumi väärtusega.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CRITBINOM(katseid; SP; alfa)

Katseid on katsete koguarv.

SP on iga katse edu tõenäosus.

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Näide

Tagastab väikseima väärtuse, mille puhul kumulatiivne binoomjaotus on suurem kui või võrdne kriteeriumi väärtusega.

Palun toeta meid!