Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Lisafunktsioonid


IMABS

Tulemuseks on kompleksarvu absoluutväärtus.

Süntaks

IMABS("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

[text/scalc/01/func_imcos.xhp#imcos_head not found].

Returns the cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcosh.xhp#imcosh_head not found].

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcot.xhp#imcot_head not found].

Returns the cotangent of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsc.xhp#imcsc_head not found].

Returns the cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsch.xhp#imcsch_head not found].

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsec.xhp#imsec_head not found].

Returns the secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsech.xhp#imsech_head not found].

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsin.xhp#imsin_head not found].

Returns the sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsinh.xhp#imsinh_head not found].

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

OCT2HEX

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kuueteistkümnendarv.

Süntaks

OCT2HEX(Number [; Places])

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=OCT2HEX(144;4) tagastab 0064.

FACTDOUBLE

Tagastab arvu poolfaktoriaali.

Süntaks

FACTDOUBLE(arv)

Tagastab arvu !! ehk arvu poolfaktoriaali, kui arv on nulliga võrdne või sellest suurem täisarv.

Paarisarvude korral tagastab FACTDOUBLE(n):

2*4*6*8* ... *n

Paaritute arvude korral tagastab FACTDOUBLE(n):

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) tagastab määratluse järgi 1.

Näide

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

=VALUE("4321") tagastab 4321.

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

CONVERT

Teisendab ühes mõõtühikus väärtuse vastavaks väärtuseks teises mõõtühikus. Sisesta mõõtühikud kas jutumärkides tekstina või viitena. Mõõtühikute sisestamisel lahtrisse peavad need täpselt vastama järgmisele loendile, mis on tõstutundlik: näiteks selleks, et sisestada lahtrisse väike l-täht (liitri tähistamiseks), sisesta esmalt ülakoma ' ja kohe selle järele l.

Omadus

Ühikud

Paksus

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Pikkus

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Kellaaeg

yr, day, hr, mn, sec, s

Rõhk

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Jõud

N, dyn, dy, lbf, pond

Energia

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Võimsus

W, w, HP, PS

Väljatugevus

T, ga

Temperatuur

C, F, K, kel, Reau, Rank

Ruumala

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Pindala

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Kiirus

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Info

bit, byte


Paksus kirjas mõõtühikutel võib olla ühetäheline eesliide järgnevast nimekirjast:

Eesliide

Kordaja

Y (jotta-)

10^24

Z (zetta-)

10^21

E (eksa-)

10^18

P (peta-)

10^15

T (tera-)

10^12

G (giga-)

10^9

M (mega-)

10^6

k (kilo-)

10^3

h (hekto-)

10^2

e (deka-)

10^1

d (detsi-)

10^-1

c (senti-)

10^-2

m (milli-)

10^-3

u (mikro-)

10^-6

n (nano-)

10^-9

p (piko-)

10^-12

f (femto-)

10^-15

a (ato-)

10^-18

z (zepto-)

10^-21

y (jokto-)

10^-24


Infoühikutele "bit" (bitt) ja "byte" (bait) võib eelneda ka üks järgmistest IEC 60027-2 / IEEE 1541 standardile vastavatest eesliidetest:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Süntaks

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

Arv on teisendatav arvväärtus.

Lähteühik on ühik, millest teisendatakse.

Sihtühik on ühik, millesse teisendatakse. Mõlemad ühikud peavad olema sama tüüpi.

Näide

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

Süntaks

IMPOWER("kompleksarv"; arv)

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Arv on astendaja.

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMPRODUCT

The result is the product of a set of complex numbers.

Süntaks

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Näide

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") tagastab 27+11j.

IMSUM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Süntaks

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMARGUMENT

Tulemiseks on kompleksarvu argument (fii-nurk).

Süntaks

IMARGUMENT("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMEXP

Tulemuseks on arv e kompleksarvu astmes. Arvu e ligikaudne väärtus on 2,71828182845904.

Süntaks

IMEXP("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMDIV

Tulemuseks on kahe kompleksarvu jagatis.

Süntaks

IMDIV("lugeja"; "nimetaja")

Lugeja, nimetaja on kompleksarvud, mis sisestatakse kujul "x+yi" või "x+yj".

Näide

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") tagastab 5+12i.

IMSUB

Tulemuseks on kahe kompleksarvu vahe.

Süntaks

IMSUB("kompleksarv1"; "kompleksarv2")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

COMPLEX

Tulemuseks on kompleksarv, mis koostatakse reaalosa ja imaginaarosa kordajate abil.

Süntaks

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

Reaalosa on kompleksarvu reaalosa.

I-osa on kompleksarvu imaginaarosa kordaja.

Sufiks on üks variantidest "i" või "j".

Näide

=IMSQRT("3+4i") tagastab 2+1i.

IMAGINARY

Tulemuseks on kompleksarvu imaginaarosa kordaja.

Süntaks

IMAGINARY("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMCONJUGATE

Tulemuseks on kompleksarvu kaaskompleksarvu täiend.

Süntaks

IMCONJUGATE("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLOG2

Tulemuseks on kompleksarvu kahendlogaritm.

Süntaks

IMLOG2("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLOG10

Tulemuseks on kompleksarvu kümnendlogaritm.

Süntaks

IMLOG10("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLN

Tulemuseks on kompleksarvu naturaallogaritm. Arvu e ligikaudne väärtus on 2,71828182845904.

Süntaks

IMLN("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMREAL

Tulemuseks on kompleksarvu reaalosa.

Süntaks

IMREAL("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMSQRT

Tulemuseks on kompleksarvu ruutjuur.

Süntaks

IMSQRT("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMSQRT("3+4i") tagastab 2+1i.

OCT2BIN

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kahendarv.

Süntaks

OCT2BIN(Number [; Places])

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=OR(A;B) tagastab väärtuse TÕENE

OCT2DEC

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kümnendarv.

Süntaks

OCT2DEC(arv)

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Näide

=OR(A;B) tagastab väärtuse TÕENE

Palun toeta meid!