Array Functions

See kategooria sisaldab massiivide funktsioone.

Mis on massiiv?

Massiiv on väärtusi sisaldavate arvutustabeli lahtrite seotud vahemik. Ruudukujulist vahemikku 3 reast ja 3 veerust nimetatakse 3 x 3 massiiviks.

A

B

C

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50


Väikseim võimalik massiiv on kahest kõrvutiasuvast lahtrist koosnev 1 x 2 või 2 x 1 massiiv.

Mis on massiivi valem?

Valemit, mis tegeleb lahtrite vahemiku väärtustega, nimetatakse massiivi valemiks. Massiivi valem erineb muudest valemitest selle poolest, et see opereerib samaaegselt mitme väärtusega, mitte ühega.

Massiivi valem mitte ainult ei tegele mitme väärtusega, vaid ka tagastab mitu väärtust. Massiivi valemi tulemus on samuti massiiv.

To multiply the values in the individual cells by 10 in the above array, you do not need to apply a formula to each individual cell or value. Instead you just need to use a single array formula. Select a range of 3 x 3 cells on another part of the spreadsheet, enter the formula =10*A1:C3 and confirm this entry using the key combination + Shift + Enter. The result is a 3 x 3 array in which the individual values in the cell range (A1:C3) are multiplied by a factor of 10.

Lisaks korrutamisele võib viidatud alale (massiivile) rakendada ka muid tehteid. LibreOffice Calcis saab liita (+), lahutada (-), korrutada (*), jagada (/), astendada (^), ühendada (&) ja võrrelda (=, <>, <, >, <=, >=). Neid tehteid võib kasutada iga lahtrite vahemiku üksiku väärtuse puhul ning saada vastuse massiivina, kui sisestatakse massiivi valem.

Võrdlustehete teostamisel massiivi valemitega käituvad tühjad lahtrid samuti nagu tehete teostamisel tavaliste valemitega, see tähendab, et neid käsitletakse kas nullväärtuste või tühjade stringidena. Seetõttu annavad massiivi valemid {=A1:A2=""} ja {=A1:A2=0} mõlemad vastuseks üheveerulise ja kaherealise väärtust TÕENE sisaldavate lahtrite massiivi, kui lahtrid A1 ja A2 on tühjad.

Millisel juhul kasutatakse massiivi valemeid?

Massiivi valemeid kasutatakse, kui on tarvis korrata arvutusi erinevate väärtustega. Arvutusmeetodi hilisemal muutmisel piisab siis ainult massiivi valemi uuendamisest. Massiivi valemi uuendamiseks vali kogu massiivi vahemik ja tee vajalikud muudatused massiivi valemisse.

Massiivi valemid on ka säästlikuks lahenduseks, kui arvutatakse mitut väärtust, kuna need ei vaja väga palju mälu. Lisaks on massiivi valemeid mõistlik kasutada keeruliste arvutuste puhul, kuna arvutustesse saab kaasata mitu lahtrite vahemikku. LibreOffice'is on massiivide jaoks mitmeid funktsioone, näiteks funktsioon MMULT kahe massiivi korrutamiseks ja funktsioon SUMPRODUCT kahe massiivi skalaarkorrutise arvutamiseks.

Massiivi valemite kasutamine LibreOffice Calcis

Sa võid ka luua "tavalise" valemi, milles viidatud vahemik, näiteks mõni argument, osutab massiivi valemile. Tulemus leitakse viidatud ala ja valemi asukoha veeru või rea lõikumiskohast. Kui lõikumist pole või lõikumisvahemik hõlmab mitu rida või veergu, tagastatakse veakood #VALUE!. Järgnev näide illustreerib taolist funktsionaalsust:

Massiivi valemite loomine

Massiivi valemi koostamisel Funktsiooninõustaja abil tuleb iga kord märkida ruut Massiiv, et tulemused tagastataks massiivina. Vastasel juhul arvutatakse ja tagastatakse ainult massiivi ülemises vasakpoolses lahtris asuv väärtus.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift + + Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

note

LibreOffice Calcis kuvatakse massiivi valemeid loogelistes sulgudes. Massiivi valemeid ei saa koostada loogelisi sulge käsitsi sisestades.


warning

Tulemuste massiivi lahtrid on automaatselt kaitstud muudatuste vastu. Massiivi valemit saab redigeerida ja kopeerida, kui valida kogu massiivi lahtrite vahemik.


Sisestatud konstantsete massiivide kasutamine valemites.

Calc toetab valemites põimitud maatriksi- ja massiivikonstante. Põimitud massiiv ümbritsetakse looksulgudega '{' ja '}'. Elementideks võivad olla arvud (sealhulgas negatiivsed), tõeväärtused (TÕENE, VÄÄR) ja tekstistringid. Mittekonstantsed avaldised pole lubatud. Massiive võib sisestada ühe või mitme rea või veeruna. Kõik read peavad sisaldama sama arvu elemente, samuti ka kõik veerud.

Veerueraldaja (eraldab ühes reas asuvaid elemente) ja reaeraldaja sõltuvad keelest ja lokaadist. Käesolevas abitekstis kasutatakse veeru- ja reaeraldajatele viitamiseks vastavalt semikoolonit ";" ja püstkriipsu "|". Ingliskeelsetes lokaatides näiteks kasutatakse veerueraldajana koma "," ja semikoolonit ";" kasutatakse hoopis reaeraldajana.

tip

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


Massiive ei saa põimida.

Näited:

={1;2;3}

Ăśherealine massiiv, mis koosneb arvudest 1, 2 ja 3.

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using the curly braces and the semicolons, then press + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Kaherealine massiiv, mille kummaski reas on kolm väärtust.

={0;1;2|VĂ„Ă„R;TĂ•ENEE;"kaks"}

SegatĂĽĂĽpi andmetega massiiv.

=SIN({1;2;3})

Massiivi valemina sisestatuna annab see tulemuseks kolm siinuse arvutust argumentidega 1, 2 ja 3.

Massiivi valemite redigeerimine

  1. Vali massiivi valemit sisaldav lahtrivahemik või massiiv. Kogu massiivi valimiseks vii lahtrikursor massiivi vahemikku ja klõpsa +/, kus / on numbriklahvistiku jagamisklahv.

  2. Vajuta F2 või vii kursor sisestusreale. Mõlemad tegevused võimaldavad valemit redigeerida.

  3. Pärast muudatuste tegemist vajuta +Shift+Enter.

tip

Massiivi osi saab vormindada, näiteks saab muuta fondi värvi. Vali lahtrite vahemik ja muuda soovitud atribuuti.


Massiivi valemite kopeerimine

  1. Vali massiivi valemit sisaldav lahtrivahemik või massiiv.

  2. Vajuta F2 või vii kursor sisestusreale.

  3. Kopeeri valem sisestusreale klahvikombinatsiooni +C abil.

  4. Vali lahtrite vahemik, kuhu soovid asetada massiivi valemit, ja vajuta F2 või vii kursor sisestusreale.

  5. Aseta valem klahvikombinatsiooniga +V valitud alasse ja kinnita sisestamine klahvikombinatsiooniga +Shift+Enter. Valitud vahemik sisaldab nĂĽĂĽd massiivi valemit.

Massiivi vahemiku muutmine

Kui soovid väljundmassiivi redigeerida, tee nii:

  1. Vali massiivi valemit sisaldav lahtrivahemik või massiiv.

  2. Valikuala all paremas nurgas on väike ikoon, mida kasutades saab hiire abiga vahemikku suurendada ja vähendada.

note

Massiivi vahemiku muutmisel ei korrigeerita massiivi valemit automaatselt. Muudatus mõjutab ainult vahemikku, milles tulemusi kuvatakse.


Hoides all -klahvi, saab massiivi valemi kopeerida antud vahemikku.

Tingimuslikud arvutused massiividega

Tingimuslik massiivi valem on massiivi valem, mis sisaldab funktsioone IF() või CHOOSE(). Tingimuse argument valemis on viide alale või massiivi valemi tulemus.

Järgnevas näites rakendatakse valemi {=IF(A1:A3>0;"jah";"ei")} võrdlust >0 igale vahemiku A1:A3 lahtrile ja tulemus kopeeritakse vastavasse lahtrisse.

A

B (valem)

B (tulemus)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"jah";"ei")}

jah

2

0

{=IF(A1:A3>0;"jah";"ei")}

ei

3

1

{=IF(A1:A3>0;"jah";"ei")}

jah


Forsseeritud massiivi käsitlemine on omane järgnevatele funktsioonidele: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Kui nende funktsioonide argumentidena kasutada viiteid arvutustabeli aladele, käituvad need funktsioonid nagu massiivi funktsioonid. Näited forsseeritud massiivide käsitluse kohta on toodud järgnevas tabelis:

A

B (valem)

B (tulemus)

C (forsseeritud massiivi valem)

C (tulemus)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


MMULT

Arvutab kahe massiivi korrutise. Esimese massiivi veergude arv peab olema võrdne teise massiivi ridade arvuga. Tulemusena tagastatavas massiivis on võrdne arv ridu ja veerge.

SĂĽntaks

MMULT(Array 1; Array 2)

Array 1 represents the first array used in the array product.

Array 2 represents the second array with the same number of rows.

note

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.


Näide

Select a square range. Choose the MMULT function. Select Array 1, then select Array 2. Using the Function Wizard, mark the Array check box. Click OK. The output array will appear in the first selected range.

LOGEST

Funtsioon arvutab sisestatud andmete graafiku võrrandi eksponentsiaalse regressioonikõverana (y=b*m^x).

SĂĽntaks

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

Y_andmed on Y-andmete massiiv.

X_andmed (mittekohustuslik) on X-andmete massiiv.

Vabaliige (mittekohustuslik). Kui vabaliige = 0, arvutatakse funktsioon kujul y = m^x. Vastasel juhul arvutatakse funktsioon y = b*m^x.

Statistika (mittekohustuslik). Kui Statistika=0, arvutatakse ainult regressioonikordaja.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Näide

Vaata funktsioni LINEST. Siiski, ruutude summat ei arvutata.

FREQUENCY

Indicates the frequency distribution in a one-column-array. The function counts the number of values in the Data array that are within the values given by the Classes array.

SĂĽntaks

FREQUENCY(andmed; klassid)

Andmed on viide loendatavatele väärtustele.

Klassid on piirväärtuste massiiv.

note

Sissejuhatust massiivide funktsioonide kohta saab lugeda käesoleva lehe algusest.


Näide

Järgnevas tabelis on veerus A loetletud sortimata mõõtmistulemused. Veerg B sisaldab ülemisi piirväärtusi klasside jaoks, millesse soovid veeru A andmeid jaotada. Vastavalt lahtrisse B1 sisestatud väärtusele tagastab funktsioon FREQUENCY nende mõõdetud väärtuste arvu, mis on väiksemad kui 5 või sellega võrdsed. Kuna lahtris B2 on piirväärtus 10, tagastab funktsioon FREQUENCY teise tulemusena nende möödetud väärtuste arvu, mis on suuremad kui 5 ja väiksemad kui 10 või võrdsed sellega. Lahtrisse B6 sisestatud tekst ">25" on ainult selgitavaks otstarbeks.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Vali üks veeruvahemik, kuhu sagedus vastavalt klasside piirväärtustele sisestada. Valida tuleb klassi laest üks väli rohkem. Käesolevas näites vali vahemik C1:C6. Käivita Funktsiooninõustaja kaudu funktsioon FREQUENCY. Vali esmalt andmete vahemik (A1:A11) ja seejärel see klasside vahemik, kuhu sisestasid klasside piirväärtused (B1:B6). Märgista ruut Massiiv ja klõpsa nupul Sobib. Vahemikus C1:C6 kuvatakse sageduse arv.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

SUMPRODUCT

Korrutab antud massiivide vastavad lahtrid ja tagastab korrutiste summa.

SĂĽntaks

SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]])

Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]] represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied.

At least one array must be part of the argument list. If only one array is given, all array elements are summed. If more than one array is given, they must all be the same size.

Näide

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3) tagastab 397.

Arvutuskäik: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Funktsiooni SUMPRODUCT saab kasutada kahe vektori skalaarkorrutise leidmiseks.

note

SUMPRODUCT tagastab ĂĽksiku arvu, seega pole tarvis funktsiooni sisestada massiivi funktsioonina.


Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

SUMXMY2

Liidab kahe massiivi vastavate väärtuste vahede ruudud.

SĂĽntaks

SUMXMY2(massiivX; massiivY)

MassiivX on esimene massiiv, mille elementide vahede ruudud teise massiiviga leitakse.

MassiivY on teine massiiv, mille elementide vahede ruudud esimese massiiviga leitakse.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

LINEST

Tagastab andmehulgaga kõige paremini sobiva sirgjoone statistika tabeli.

SĂĽntaks

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

Andmed_Y on andmepunktide hulga y-koordinaate määrav üksik rida või veergude vahemik.

X_andmed on vastav üksik rida või veeruvahemik, mis määrab x-koordinaadid. Kui X_andmed ära jätta, kasutatakse vaikimisi atribuuti 1, 2, 3, ..., n. Rohkem kui ühe muutujakomplekti korral võib andmed_X olla vahemik vastavalt mitme rea või veeruga.

LINEST leiab andmetega kõige paremini sobiva sirgjoone y = a + bx, kasutades lineaarse regressiooni ("vähimruutude") meetodit. Rohkem kui ühe muutujakomplekti korral omandab sirgjoon kuju y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using + Shift + Return rather than just Return).

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Näide

See funktsioon tagastab massiivi ja seda kasutatakse sarnaselt teiste massiivi funktsioonidega. Vali esmalt tulemuste vahemik ja seejärel funktsioon. Vali Y_andmed. Soovi korral võid sisestada muid argumente. Vali Massiiv ja klõpsa Sobib.

Tulemusena tagastatakse vähemalt (kui statistika = 0) regressioonijoone kalle ja joone lõikepunkt Y-teljega. Kui statistika ei ole 0, kuvatakse ka teisi tulemusi.

Teised funktsiooni LINEST tulemused:

Uuri järgnevaid näiteid:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Jääkväärtus

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


Veerg A sisaldab mitut X1-väärtust, veerg B mitut X2-väärtust ja veerg C Y-väärtusi. Oled need väärtused juba oma arvutustabelisse sisestanud. Nüüd oled arvutustabelis seadistanud vahemiku E2:G6 ja aktiveerinud Funktsiooninõustaja. Funktsiooni LINEST kasutamiseks peab Funktsiooninõustajas olema märgistatud ruut Massiiv. Seejärel vali arvutustabelis järgmised väärtused (või sisesta need klaviatuuri kaudu):

Y_andmed on C2:C8

X_andmed on A2:B8

Vabaliige ja statistika on mõlemad võrdsed 1-ga.

Pärast nupule Sobib klõpsamist täidab LibreOffice Calc ülaltoodud näite ala LINEST väärtustega, nagu näites on tehtud.

The formula in the Formula bar corresponds to each cell of the LINEST array {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

See kujutab arvutatud LINEST väärtusi:

E2 ja F2: regressioonijoone y=b+m*x kaldenurk m väärtuste x1 ja x2 jaoks. Väärtused on antud vastupidises järjestuses: x2 kaldenurk lahtris E2 ja x1 kaldenurk lahtris F2.

G2: lõikepunkt y-teljega (b).

E3 ja F3: joone kalde standardviga.

G3: lõikepunkti standardviga

E4: RSQ

F4: Y-väärtuse jaoks arvutatud regressiooni standardviga.

E5: dispersioonianalüüsi F-väärtus.

F5: dispersioonianalĂĽĂĽsi vabadusastmed.

E6: eeldatud Y-väärtuste hälvete ruutude summa nende lineaarsest keskmisest.

F6: eeldatud Y-väärtuste hälvete ruutude summa antud Y-väärtustest.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

GROWTH

Tagastab eksponentsiaalse trendijoone punktid.

SĂĽntaks

GROWTH(DataY [; DataX [; NewDataX [; FunctionType]]])

Y_andmed on Y-andmete massiiv.

X_andmed (mittekohustuslik) on X-andmete massiiv.

Uued andmed_X (mittekohustuslik) kujutab X-andmete massiivi, milles väärtused uuesti arvutatakse.

FunctionType (optional). If FunctionType = 0, functions in the form y = m^x will be calculated. Otherwise, y = b*m^x functions will be calculated.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Näide

This function returns an array and is handled in the same way as the other array functions. Select a range where you want the answers to appear and select the function. Select DataY. Enter any other parameters, mark Array and click OK.

SUMX2PY2

Tagastab kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude summade summa.

SĂĽntaks

SUMX2PY2(massiivX; massiivY)

MassiivX tähistab esimest massiivi, mille elementide ruudud liidetakse.

MassiivY tähistab teist massiivi, mille elementide ruudud liidetakse.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

SUMX2MY2

Tagastab kahe massiivi vastavate väärtuste ruutude vahede summa.

SĂĽntaks

SUMXMY2(massiivX; massiivY)

MassiivX tähistab esimest massiivi, mille elementide ruudud liidetakse.

MassiivY tähistab teist massiivi, mille elementide ruudud lahutakse.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

TREND

Tagastab lineaarse trendijoone punktid.

SĂĽntaks

TREND(DataY [; DataX [; NewDataX [; LinearType]]])

Y_andmed on Y-andmete massiiv.

X_andmed (mittekohustuslik) on X-andmete massiiv.

Uued andmed_X (mittekohustuslik) kujutab X-andmete massiivi, mida kasutatakse väärtuste taasarvutamisel.

LinearType (optional). If LinearType = 0, then lines will be calculated through the zero point. Otherwise, offset lines will also be calculated. The default is LinearType <> 0.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Näide

Select a spreadsheet range in which the trend data will appear. Select the function. Enter the output data or select it with the mouse. Mark the Array field, click OK. The trend data calculated from the output data is displayed.

MDETERM

Tagastab massiivi determinandi. See funktsioon tagastab tulemuse aktiivsesse lahtrisse, sihtvahemikku valida pole vaja.

SĂĽntaks

MDETERM(massiiv)

Massiiv on ruudukujuline massiiv, mille determinandid määratakse.

note

Sissejuhatust massiivide funktsioonide kohta saab lugeda käesoleva lehe algusest.


Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

MUNIT

Tagastab määratud suurusega ruudukujulise ühikmassiivi. Ühikmassiiv on ruudukujuline massiiv, mille peadiagonaali elemendid on võrdsed 1-ga ja kõik teised elemendid on 0-d.

SĂĽntaks

MUNIT(mõõtmed)

Mõõtmed määrab ühikmassiivi suuruse.

note

Sissejuhatust massiivide funktsioonide kohta saab lugeda käesoleva lehe algusest.


Näide

Vali arvutustabelis ruudukujuline vahemik, näiteks A1 kuni E5.

Säilitades valiku lehel, vali funktsioon MUNIT. Märgista ruut Massiiv. Sisesta ühikmassiivi soovitud suurus, antud juhul 5, ja klõpsa Sobib.

Valitud vahemiku viimasesse lahtrisse (E5) võib sisestada ka valemi =MUNIT(5) ja vajutada klahve .

Vahemikus A1:E5 asub nĂĽĂĽd ĂĽhikmassiiv.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

MINVERSE

Tagastab pööratud massiivi.

SĂĽntaks

MINVERSE(massiiv)

Massiiv on ruudukujuline massiiv, mida pööratakse.

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Näide

Vali ruudukujuline vahemik ning seejärel funktsioon MINVERSE. Vali väljundmassiiv, märgista ruut Massiiv ja klõpsa Sobib.

TRANSPOSE

Vahetab omavahel massiivi veerud ja read.

SĂĽntaks

TRANSPOSE(massiiv)

Massiiv tähistab massiivi, mille veerud ja read vahetatakse.

note

Sissejuhatust massiivide funktsioonide kohta saab lugeda käesoleva lehe algusest.


Näide

Vali arvutustabelis vahemik, kus ümbervahetatud ridade ja veergudega massiiv kuvada. Kui algsel massiivil on n rida ja m veergu, peab valitud vahemikus olema vähemalt m rida ja n veergu. Seejärel sisesta valem otse, vali algne massiiv ja vajuta klahve . Funktsiooninõustaja kasutamise korral märgista ruut Massiiv. Vahetatud ridade ja veergudega massiiv kuvatakse valitud sihtvahemikus ja on muudatuste eest automaatselt kaitstud.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSE(A1:D2)

Seejärel vaata, et sisestaksid selle massiivi valemina, kasutades klahvikombinatsiooni . Tulemus peaks välja nägema selline:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


Palun toeta meid!