Matemaatilised funktsioonid

See kategooria sisaldab Calci matemaatilisi funktsioone. Funktsiooninõustaja avamiseks vali Lisamine - Funktsioon.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

SUM

Adds a set of numbers.

SĂĽntaks

SUM(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Näide

Kui sisestada arvud 2, 3 ja 4 väljadele arv 1, 2 ja 3, tagastatakse vastus 9.

=SUM(A1;A3;B5) arvutab kolme lahtri summa. =SUM (A1:E10) arvutab kõigi lahtrivahemiku A1 kuni E10 lahtrite summa.

Funktsiooni AND sisaldavaid tingimusi saab kasutada koos funktsiooniga SUM() järgneval viisil:

Näiteülesanne: tabelisse on sisestatud arved. Veerg A sisaldab arvete kuupäevi, veerg B arvete summasid. Vaja on kirjutada valem, mille abil saaks leida teatud ajavahemikul väljastatud arvete kogusumma. Võtame näiteks perioodi, mis vastab tingimusele >=01.01.2008 ja <01.02.2008. Kuupäevaväärtused paiknevad vahemikus A1:A40, liidetavad arvud paiknevad vahemikus B1:B40. C1 sisaldab kaasatavate arvete alguskuupäeva 01.01.2008 ning C2 kuupäeva 01.02.2008, mis jäetakse esimesena välja.

Sisestame massiivi valemina järgmise valemi:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Selle sisestamiseks massiivi valemina tuleb valemi sulgemiseks vajutada klahve Shift++Enter, mitte lihtsalt klahvi Enter. Valem kuvatakse seejärel valemiribal looksulgudes.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Valem rajaneb põhimõttel, et kui tingimus on rahuldatud, on võrdluse tulemuseks 1, ja kui mitte, siis 0. Võrdluste tulemuste hulka käsitletakse massiivina ja seda kasutatakse maatrikskorrutises, mille vastuse elemendid lõpptulemuse saamiseks liidetakse.

SUBTOTAL

Arvutab vahekokkuvõtteid. Kui ala sisaldab juba vahekokkuvõtteid, siis neid edasistes arvutustes ei kasutata. Seda funktsiooni kasutatakse koos automaatfiltriga, et võtta arvesse ainult filtreeritud andmeid.

SĂĽntaks

SUBTOTAL(funktsioon; vahemik)

Funktsioon on arv, mis tähistab ühte järgmistest funktsioonidest:

Funktsiooni indeks

(includes hidden values)

Funktsiooni indeks

(ignores hidden values)

Funktsioon

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Vahemik on vahemik, mille lahtrid arvutusse kaasatakse.

Näide

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pliiats

10

3

Pliiats

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUMSQ

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

SĂĽntaks

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

PRODUCT

Korrutab kõik argumendid ja tagastab korrutise.

SĂĽntaks

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=PRODUCT(2;3;4) tagastab 24.

TRUNC

Kärbib arvu komakohtade eemaldamise teel.

SĂĽntaks

TRUNC(arv; kohti)

Tagastab arvu, milles jäetakse alles määratud arv kohti. Liigsed kümnendkohad lihtsalt eemaldatakse, märki ei arvestata.

TRUNC(arv; 0) käitub positiivsete arvude korral sarnaselt funktsiooniga INT(arv), kuid negatiivsete arvude korral sisuliselt ümardab nulli suunas.

warning

Tulemuses kuvatavate komakohtade arv on määratud dialoogis - LibreOffice Calc - Arvutamine.


Näide

=TRUNC(1,239; 2) tagastab 1,23. 9 läheb kaotsi.

=TRUNC(-1,234999; 3) tagastab -1,234. Kõik 9-d lähevad kaotsi.

SUMIF

Liidab antud kriteeriumitega määratud lahtrid. Funktsiooni kasutatakse soovitud väärtuste leidmiseks vahemikus.

Otsing toetab metamärke või regulaaravaldisi. Kui regulaaravaldised on sisse lülitatud, võib näiteks sisestada "all.*", et leida esimese koha, kus esineb täheühend "all", millele järgnevad suvalised märgid. Kui on vaja otsida teksti, mis on ise regulaaravaldis, siis tuleb kas iga sümboli ette lisada längkriips (\) või lisada otsitava regulaaravaldise ette \Q ja järele \E. Metamärkide ja regulaaravaldiste automaatset töötlemist saab lülitada sisse ja välja, valides - LibreOffice Calc - Arvutamine.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


SĂĽntaks

SUMIF(Range; Criteria[; SumRange])

Vahemik on vahemik, millele kriteeriumid rakendatakse.

Kriteeriumid on lahter, kus otsingukriteerium kuvatakse, või otsingukriteerium ise. Kui kriteeriumid on kirjutatud valemisse, peavad need olema kahekordsetes jutumärkides.

Summa_vahemik on vahemik, mille väärtused liidetakse. Kui seda parameetrit pole antud, siis vahemiku väärtused summeeritakse.

note

SUMIF toetab viidete liitmise tehet (~) ainult kriteeriumite parameetris ning ainult juhul, kui mittekohustuslik summa vahemiku parameeter puudub.


Näide

Liidetakse ainult negatiivsed arvud: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Funktsiooni COUNTIF() juures on toodud teisigi süntaksinäiteid, mida saab kasutada koos funktsiooniga SUMIF().

SERIESSUM

Liidab astmete jadade esimesed liikmed.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

SĂĽntaks

SERIESSUM(x; n; m; kordajad)

X on astmete jada sisendarv.

N on esimene astendaja.

M on samm, mille võrra n-i suurendatakse.

Kordajad on kordajate jada. Iga kordaja jaoks laiendatakse jada summat ühe sektsiooni võrra.

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

SĂĽntaks

EXP(arv)

Arv on aste, millesse e tõstetakse.

Näide

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

Märkuse ikoon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

ATAN2(arv x; arv y)

Arv x on x-koordinaadi väärtus.

Arv y on y-koordinaadi väärtus.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Näide

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Fail näidisega:

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

SĂĽntaks

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MULTINOMIAL(F11:H11) tagastab 1260, kui lahtrid F11 kuni H11 sisaldavad väärtusi 2, 3 ja 4. See vastab valemile =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

PI

Tagastab 3,14159265358979 ehk matemaatilise konstandi π väärtuse täpsusega 14 kohta pärast koma.

SĂĽntaks

PI()

Näide

=PI() tagastab 3,14159265358979.

COTH

Tagastab antud arvu (nurga) hĂĽperboolse kootangensi.

SĂĽntaks

COTH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse kootangensi.

Näide

=COTH(1) tagastab arvu 1 hĂĽperboolse kootangensi, mis on ligikaudu 1,3130.

Fail näidisega:

ACOTH

Tagastab antud arvu areakootangensi.

SĂĽntaks

ACOTH(arv)

See funktsioon tagastab arvu areakootangensi; tulemuseks on arv, mille hĂĽperboolne kootangens on antud arv.

Kui arv on vahemikus -1 kuni 1 (kaasa arvatud), on tulemuseks viga.

Näide

=ACOTH(1,1) tagastab arvu 1,1 areakootangensi, mis on ligikaudu 1,52226.

Fail näidisega:

ACOT

Tagastab antud arvu arkuskootangensi (kootangensi pöördfunktsiooni).

SĂĽntaks

ACOT(arv)

See funktsioon tagastab arvu arkuskootangensi, s.t nurga (radiaanides), mille kootangens on antud arv. Vastus on vahemikus 0 kuni π.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Näide

=ACOT(1) tagastab 0,785398163397448 (Ď€/4 radiaani).

=DEGREES(ACOT(1)) tagastab 45. 45-kraadise nurga tangens on 1.

Fail näidisega:

CSC

Tagastab antud nurga (radiaanides) koosekansi. Nurga koosekans on võrdne sama nurga siinuse pöördväärtusega.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

CSC(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) koosekansi.

Et leida kraadides antud nurga koosekansit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Näide

=CSC(PI()/4) annab tulemuseks ligikaudu 1,4142135624, mis on pöördväärtus arvu π/4 radiaani siinusest.

=CSC(RADIANS(30)) annab tulemuseks 2, mis on koosekans 30 kraadist.

Fail näidisega:

SEC

Tagastab antud nurga (radiaanides) koosekansi. Nurga koosekans on võrdne sama nurga siinuse pöördväärtusega.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

SEC(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) seekansi.

Et leida kraadides antud nurga seekansit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Näide

=SEC(PI()/4) annab tulemuseks ligikaudu 1,4142135624, mis on pöördväärtus arvu π/4 radiaani koosinusest.

=SEC(RADIANS(60)) annab tulemuseks 2, mis on seekans 60 kraadist.

Fail näidisega:

COS

Tagastab antud nurga (radiaanides) koosinuse.

SĂĽntaks

COS(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) koosinuse.

Et leida kraadides antud nurga koosinust, kasuta funktsiooni RADIANS.

Näide

=COS(PI()/2) tagastab 0, koosinuse π/2 radiaanist.

=COS(RADIANS(60)) annab tulemuseks 0,5, mis on koosinus 60 kraadist.

Fail näidisega:

COT

Tagastab antud nurga (radiaanides) kootangensi.

SĂĽntaks

COT(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) kootangensi.

Et leida kraadides antud nurga kootangensit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Nurga kootangens on võrdne sama nurga tangensi pöördväärtusega.

Näited:

=COT(PI()/4) tagastab 1, mis on kootangens π/4 radiaanist.

=COT(RADIANS(45)) tagastab 1, mis on kootangens 45 kraadist.

Fail näidisega:

SIN

Tagastab antud nurga (radiaanides) siinuse.

SĂĽntaks

SIN(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) siinuse.

Et leida kraadides antud nurga siinust, kasuta funktsiooni RADIANS.

Näide

=SIN(PI()/2) tagastab 1, siinuse PI/2 radiaanist.

=SIN(RADIANS(30)) tagastab 0,5, siinuse 30 kraadist.

Fail näidisega:

TAN

Tagastab antud nurga (radiaanides) tangensi.

SĂĽntaks

TAN(arv)

Tagastab arvu (radiaanides antud nurga) tangensi.

Et leida kraadides antud nurga tangensit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Näide

=TAN(PI()/4) tagastab 1, tangensi π/4 radiaanist.

=TAN(RADIANS(45)) tagastab 1, 45 kraadi tangensi.

Fail näidisega:

ABS

Tagastab arvu absoluutväärtuse.

SĂĽntaks

ABS(arv)

Arv on arv, mille absoluutväärtust arvutada. Arvu absoluutväärtus on tema väärtus ilma +/- märgita.

Näide

=ABS(-56) tagastab 56.

=ABS(12) tagastab 12.

=ABS(0) tagastab 0.

ACOSH

Tagastab arvu areakoosinuse.

SĂĽntaks

ACOSH(arv)

See funktsioon tagastab arvu areakoosinuse, tulemuseks on arv, mille hĂĽperboolne koosinus on antud arv.

Arv peab olema suurem kui 1 või sellega võrdne.

Näide

=ACOSH(1) tagastab 0.

=ACOSH(COSH(4)) tagastab 4.

Fail näidisega:

ASINH

Tagastab arvu areasiinuse.

SĂĽntaks

ASINH(arv)

See funktsioon tagastab arvu areasiinuse, tulemuseks on arv, mille hĂĽperboolne siinus on antud arv.

Näide

=ASINH(-90) tagastab ligikaudse väärtuse -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) tagastab 4.

Fail näidisega:

ATANH

Tagastab arvu areatangensi.

SĂĽntaks

ATANH(arv)

See funktsioon tagastab arvu areatangensi, tulemuseks on arv, mille hĂĽperboolne tangens on antud arv.

Arv peab vastama tingimusele: -1 < arv < 1.

Näide

=ATANH(0) tagastab 0.

Fail näidisega:

ACOS

Tagastab arvu arkuskoosinuse.

SĂĽntaks

ACOS(arv)

See funktsioon tagastab arvu arkuskoosinuse, s.t nurga (radiaanides), mille koosinus on antud arv. Vastus on vahemikus 0 kuni π.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Näide

=ACOS(-1) tagastab 3,14159265358979 (Ď€ radiaani).

=DEGREES(ACOS(0,5)) tagastab 60. 60-kraadise nurga koosinus on 0,5.

Fail näidisega:

ASIN

Tagastab arvu arkussiinuse.

SĂĽntaks

ASIN(arv)

See funktsioon tagastab arvu arkussiinuse, s.t nurga (radiaanides), mille siinus on antud arv. Tagastatav nurk on vahemikus -Ď€/2 kuni +Ď€/2.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Näide

=ASIN(0) tagastab 0.

=ASIN(1) tagastab 1,5707963267949 (Ď€/2 radiaani).

=DEGREES(ASIN(0,5)) tagastab 30. 30-kraadise nurga siinus on 0,5.

Fail näidisega:

ATAN

Tagastab arvu arkustangensi.

SĂĽntaks

ATAN(arv)

See funktsioon tagastab arvu arkustangensi, s.t nurga (radiaanides), mille tangens on antud arv. Vastus on vahemikus -π/2 kuni π/2.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Näide

=ATAN(1) tagastab 0,785398163397448 (Ď€/4 radiaani).

=DEGREES(ATAN(1)) tagastab 45. 45-kraadise nurga tangens on 1.

Fail näidisega:

FACT

Tagastab arvu faktoriaali.

SĂĽntaks

FACT(arv)

Tagastab väärtuse arv!, see on arvu faktoriaal, mis arvutatakse valemi 1*2*3*4* ... * arv järgi.

=FACT(0) tagastab vastavalt definitsioonile 1.

Negatiivse arvu faktoriaal tagastab veateate "vigane argument".

Näide

=FACT(3) tagastab 6.

=FACT(0) tagastab 1.

CSCH

Tagastab arvu hĂĽperboolse koosekansi.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

CSCH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse koosekansi.

Näide

=CSCH(1) annab tulemuseks ligikaudu 0,8509181282, mis on arvu 1 hĂĽperboolne koosekans.

Fail näidisega:

COSH

Tagastab arvu hĂĽperboolse koosinuse.

SĂĽntaks

COSH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse koosinuse.

Näide

=COSH(0) tagastab 1, arvu 0 hĂĽperboolse koosinuse.

Fail näidisega:

SECH

Tagastab arvu hĂĽperboolse seekansi.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

SECH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse seekansi.

Näide

=SECH(0) annab tulemuseks 1, mis on hĂĽperboolne seekans arvust 0.

Fail näidisega:

SINH

Tagastab arvu hĂĽperboolse siinuse.

SĂĽntaks

SINH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse siinuse.

Näide

=SINH(0) tagastab 0, arvu 0 hĂĽperboolse siinuse.

Fail näidisega:

TANH

Tagastab arvu hĂĽperboolse tangensi.

SĂĽntaks

TANH(arv)

Tagastab arvu hĂĽperboolse tangensi.

Näide

=TANH(0) tagastab 0, arvu 0 hĂĽperboolse tangensi.

Fail näidisega:

SQRTPI

Tagastab arvu ja π korrutise ruutjuure.

SĂĽntaks

SQRTPI(Arv)

Tagastab π ja arvu korrutise ruutjuure positiivse arvuna.

Funktsioon on analoogiline valemiga SQRT(PI()*arv).

Näide

=SQRTPI(2) tagastab korrutise 2Ď€ ruutjuure, mis on ligikaudu 2,506628.

LOG10

Tagastab arvu kĂĽmnendlogaritmi.

SĂĽntaks

LOG10(arv)

Tagastab arvu kĂĽmnendlogaritmi.

Näide

=LOG10(5) tagastab arvu 5 kĂĽmnendlogaritmi (ligikaudu 0,69897).

LOG

Tagastab arvu logaritmi antud alusel.

SĂĽntaks

LOG(Number[; Base])

Arv on väärtus, mille logaritm arvutatakse.

Alus (mittekohustuslik) on logaritmi arvutamise alus. Kui see puudub, võetakse aluseks 10 (kümnendlogaritm).

Näide

=LOG(10; 3) tagastab arvu 10 logaritmi alusel 3 (ligikaudu 2,0959).

=LOG(7^4;7) tagastab 4.

SIGN

Tagastab arvu märgi. Kui arv on positiivne, tagastatakse 1, kui arv on negatiivne, tagastatakse -1 ja nulli korral tagastatakse 0.

SĂĽntaks

SIGN(arv)

Arv on arv, mille märk määratakse.

Näide

=SIGN(3,4) tagastab 1.

=SIGN(-4,5) tagastab -1.

LN

Tagastab arvu naturaallogaritmi ehk logaritmi alusel e (2,71828182845904). Arvu e ligikaudne väärtus on 2,71828182845904.

SĂĽntaks

LN(arv)

Arv on väärtus, mille naturaallogaritm arvutatakse.

Näide

=LN(3) tagastab arvu 3 naturaallogaritmi (ligikaudu 1,0986).

=LN(EXP(321)) tagastab 321.

SQRT

Tagastab arvu ruutjuure positiivse arvuna.

SĂĽntaks

SQRT(arv)

Tagastab arvu ruutjuure positiivse arvuna.

Arv peab olema positiivne.

Näide

=SQRT(16) tagastab 4.

=SQRT(-16) tagastab veateate vigane argument.

POWER

Tagastab arvu väärtuse antud astmel.

SĂĽntaks

POWER(alus; aste)

Tagastab arvu alus astmes aste.

Sama tulemuse saamiseks võib kasutada astendusmärki ^:

arv^aste

Näide

=POWER(4; 3) tagastab 64, mis on arv 4 astmes 3.

=4^3 tagastab arvu 4 astmes 3.

MROUND

Tagastab arvu ümardatuna teise arvu lähima täisarvkordseni.

SĂĽntaks

MROUND(arv; kordaja)

Tagastab arvu ümardatuna lähima kordaja kordseni.

Teine võimalus sama tulemuse saamiseks oleks kordaja * ROUND(arv/kordaja).

Näide

=MROUND(15,5;3) tagastab 15, kuna 15,5 on arvule 15 (= 3*5) lähemal kui arvule 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4; 0,5) tagastab 1,5 ( = 0,5*3).

COMBINA

Tagastab elementide kordustega kombinatsioonide arvu.

SĂĽntaks

COMBINA(arv1; arv2)

Arv1 on elementide koguarv hulgas.

Arv2 on hulgast valitavate elementide arv.

COMBINA tagastab hulga elementide valimise võimaluste arvu, kus valimise järjekord pole oluline ja elementide kordused on lubatud. Kui näiteks hulgas on 3 elementi A, B ja C, siis saab 2 elementi valida 6 erineval viisil: AA, AB, AC, BB, BC ja CC.

COMBINA kasutab valemit: (arv1+arv2-1)! / (arv2!(arv1-1)!)

Näide

=COMBINA(3;2) tagastab 6.

COMBIN

Tagastab elementide kordusteta kombinatsioonide arvu.

SĂĽntaks

COMBIN(arv1; arv2)

Arv1 on elementide koguarv hulgas.

Arv2 on hulgast valitavate elementide arv.

COMBIN tagastab hulga elementide järjestatud valimise võimaluste arvu. Kui näiteks hulgas on 3 elementi A, B ja C, saab 2 elementi valida 3 erineval viisil: AB, AC ja BC.

COMBIN kasutab valemit: arv_1!/(arv_2!*(arv_1-arv_2)!)

Näide

=COMBIN(3;2) tagastab 3.

QUOTIENT

Tagastab jagamistehte tulemuse täisarvulise osa.

SĂĽntaks

QUOTIENT(lugeja; nimetaja)

Tagastab lugeja ja nimetaja jagatise täisosa.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Näide

=QUOTIENT(11;3) tagastab 3. Jääk 2 jäetakse kõrvale.

RAND

Tagastab juhuarvu vahemikus 0 kuni 1.

SĂĽntaks

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Näide

=RAND() tagastab juhuarvu vahemikus 0 kuni 1.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 7.0-st.


SĂĽntaks

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function. The function is recalculated when opening the file.

Näide

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

RANDBETWEEN

Tagastab määratud vahemikus asuva juhusliku täisarvu.

SĂĽntaks

RANDBETWEEN(alumine; ĂĽlemine)

Tagastab juhusliku täisarvu arvude alumine ja ülemine vahel (mõlemad kaasa arvatud).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Juhuarvude genereerimiseks, mida ei taasarvutata kunagi, kopeeri funktsiooni sisaldavad lahtrid ja kasuta käsku Redigeerimine - Aseta teisiti (kusjuures Asetatakse kõik ja Valemid on märgistamata ning Arvud on märgistatud).

Näide

=RANDBETWEEN(20;30) tagastab juhusliku täisarvu 20 ja 30 vahel.

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 7.0-st.


SĂĽntaks

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when Top or Bottom are recalculated.

Näide

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

MOD

Tagastab täisarvu jagamisel teise täisarvuga tekkiva jäägi.

SĂĽntaks

MOD(jagatav; jagaja)

Täisarvude korral tagastab see funktsioon lihtsalt jagatava mooduli jagaja järgi ehk jagatava ja jagaja jagamistehte jäägi.

See funktsioon kasutab valemit jagatav - jagaja * INT(jagatav / jagaja), mille põhjal arvutatakse tulemus, kui argumendid pole täisarvud.

Näide

=MOD(22;3) tagastab 1 ehk jäägi, mis tekib 22 jagamisel 3-ga.

=MOD(11,25;2,5) tagastab 1,25.

GCD

Tagastab ühe või mitme täisarvu suurima ühisteguri.

Suurim ühistegur on suurim positiivne arv, millega jaguvad ilma jäägita kõik antud täisarvud.

SĂĽntaks

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Näide

=GCD(16;32;24) annab tulemuseks 8, kuna 8 on suurim arv, millega saab arvud 16, 24 ja 32 jagada ilma jäägita.

=GCD(B1:B3), kus lahtrid B1, B2, B3 sisaldavad väärtust 9, 12, 9, annab tulemuseks 3.

LCM

Tagastab ühe või mitme täisarvu vähima ühiskordse.

SĂĽntaks

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Näide

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

EUROCONVERT

Teisendab Euroopa vanad rahvusvaluutad eurodeks ja vastupidi.

SĂĽntaks

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency"[; full_precision][; triangulation_precision])

Väärtus on teisendatava raha kogus.

Lähtevaluuta ja sihtvaluuta on rahaühikud, millest ja millesse teisendada. Need peavad olema sisestatud tekstina - rahaühiku ametliku suurtähtlühendina (nt "EUR"). Määrad (euro suhtes) on määratud Euroopa Komisjoni poolt.

Täielik_täpsus pole kohustuslik. Kui see parameeter puudub või on Väär, siis tulemus ümardatakse vastavalt sihtvaluuta kümnendkohtadele. Kui täielik_täpsus on tõene, siis tulemust ei ümardata.

Trianguleeritud_täpsus pole kohustuslik. Kui trianguleeritud_täpsus on antud ja >=3, ümardatakse trianguleeritud teisenduse (valuuta1;EUR;valuuta2) vahetulemus selle täpsuseni. Kui sihtvaluuta on "EUR", kasutatakse trianguleeritud_täpsust sarnaselt sellise olukorraga, kus triangulatsioon on vajalik ja rakendatakse teisendus EUR -> EUR.

Näited

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") teisendab 100 Austria šillingit eurodeks.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") teisendab 100 eurot Saksa markadeks.

RADIANS

Teisendab kraadid radiaanideks.

SĂĽntaks

RADIANS(arv)

Arv on kraadides antud nurk, mis tuleb radiaanideks teisendada.

Näide

=RADIANS(90) tagastab 1,5707963267949 ehk π/2 Calcis lubatud täpsusega.

DEGREES

Teisendab radiaanid kraadideks.

SĂĽntaks

DEGREES(arv)

Arv on nurk radiaanides, mis tuleb kraadideks teisendada.

Näide

=DEGREES(PI()) tagastab 180 kraadi.

CONVERT_OOO

Teisendab väärtuse ühest mõõtühikust teise mõõtühikusse. Teisendustegurid antakse konfiguratsioonis vastavas loendis.

Varem sisaldas teisendustegurite loend ka vanemaid Euroopas kasutusel olnud rahaühikuid ja eurot (vt allpool toodud näiteid). Nende rahaühikute teisendamiseks on parem kasutada uut funktsiooni EUROCONVERT.

SĂĽntaks

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Näide

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


SĂĽntaks

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


SĂĽntaks

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

ROUNDDOWN

Ümardab arvu allapoole (nulli suunas) vastavalt määratud täpsusele.

SĂĽntaks

ROUNDDOWN(Number[; Count])

Tagastab arvu ümardatuna allapoole (nulli suunas) kuni antud kohtade arvuni. Kui kohti puudub või on null, ümardatakse allapoole kuni täisarvuni. Kui kohti on negatiivne, ümardab funktsioon kuni 10, 100, 1000 jne. kordseteni.

See funktsioon ĂĽmardab nulli suunas. Alternatiivide jaoks vaata funktsioone ROUNDUP ja ROUND.

Näide

=ROUNDDOWN(1,234;2) tagastab 1,23.

=ROUNDDOWN(45,67;0) tagastab 45.

=ROUNDDOWN(-45,67) tagastab -45.

=ROUNDDOWN(987,65;-2) tagastab 900.

INT

Ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni.

SĂĽntaks

INT(arv)

Tagastab arvu ümardatuna allapoole lähima täisarvuni.

Negatiivsed arvud ümardatakse allapoole (nullist eemale) järgmise täisarvuni.

Näide

=INT(5,7) tagastab 5.

=INT(-1,3) tagastab -2.

ROUND

Ăśmardab arvu kuni antud kohtade arvuni.

SĂĽntaks

ROUND(Number[; Count])

Tagastab arvu ümardatuna kuni kohtade arvu kümnendkohtadeni. Kui parameeter "kohti" puudub või on null, ümardab funktsioon lähima täisarvuni. Kui "kohti" on negatiivne, ümardab funktsioon lähima 10, 100, 1000 jne. kordseni.

See funktsioon ümardab lähima arvuni. Alternatiivsete võimaluste jaoks vaata funktsioone ROUNDDOWN ja ROUNDUP.

Näide

=ROUND(2,348;2) tagastab 2,35.

=ROUND(-32,4834;3) tagastab -32,483. Kõigi kümnendkohtade nägemiseks muuda lahtri vormingut.

=ROUND(2,348;0) tagastab 2.

=ROUND(2,5) tagastab 3.

=ROUND(987,65;-2) tagastab 1000.

ROUNDUP

Ümardab arvu ülespoole (nullist eemale) vastavalt määratud täpsusele.

SĂĽntaks

ROUNDUP(Number[; Count])

Tagastab arvu ümardatuna ülespoole (nullist eemale) kuni kohtade arvuni. Kui kohti puudub või on null, ümardab funktsioon ülespoole kuni täisarvuni. Kui kohti on negatiivne, ümardab funktsioon ülespoole kuni 10, 100, 1000 jne. kordseni.

See funktsioon ĂĽmardab nullist eemale. Alternatiivide jaoks vaata funktsioone ROUNDDOWN ja ROUND.

Näide

=ROUNDUP(1,1111;2) tagastab 1,12.

=ROUNDUP(1,2345;1) tagastab 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) tagastab 46.

=ROUNDUP(-45,67) tagastab -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) tagastab 1000.

EVEN

Ümardab positiivse arvu ülespoole ja negatiivse arvu allapoole lähima paarisarvuni.

SĂĽntaks

EVEN(arv)

Tagastab arvu ümardatuna ülespoole (nullist eemale) lähima paarisarvulise täisarvuni.

Näide

=EVEN(2,3) tagastab 4.

=EVEN(2) tagastab 2.

=EVEN(0) tagastab 0.

=EVEN(-0,5) tagastab -2.

ODD

Ümardab positiivse arvu ülespoole ja negatiivse arvu allapoole lähima paaritu arvuni.

SĂĽntaks

ODD(arv)

Tagastab arvu ümardatuna ülespoole järgneva paaritu arvuni (nullist eemale).

Näide

=ODD(1,2) tagastab 3.

=ODD(1) tagastab 1.

=ODD(0) tagastab 1.

=ODD(-3,1) tagastab -5.

Palun toeta meid!