Teabefunktsioonid

See kategooria sisaldab teabefunktsioone.

Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Teave


Järgnevas tabelis toodud andmeid kasutatakse edaspidi näidetena funktsioonide kirjeldamisel:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

Tagastab lahtri aadressi, vormindust ja sisu kajastava teabe.

SĂĽntaks

CELL("InfoType" [; Reference])

Teabe_tüüp on märkidest koosnev string, mis määrab teabe tüübi. String on alati ingliskeelne ja tõstutundetu.

Teabe_tĂĽĂĽp

Tähendus

COL

Tagastab viidatud veeru numbri.

=CELL("COL";D2) tagastab 4.

ROW

Tagastab viidatud rea numbri.

=CELL("ROW";D2) tagastab 2.

SHEET

Tagastab viidatud lehe numbri.

=CELL("Sheet";Leht3.D2) tagastab 3.

ADDRESS

Tagastab viidatud lahtri absoluutaadressi.

=CELL("ADDRESS";D2) tagastab $D$2.

=CELL("ADDRESS";Leht3.D2) tagastab $Leht3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Tagastab viidatud lahtri faili nime ja lehe numbri.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

=CELL("COORD"; D2) tagastab $A:$D$2.

=CELL("COORD"; Leht3.D2) tagastab $C:$D$2.

CONTENTS

Tagastab viidatud lahtri sisu ilma mingi vorminduseta.

TYPE

Tagastab lahtri sisu tĂĽĂĽbi.

b = blank. tĂĽhi lahter

l = label. Tekst, valemi tulemus kui see on tekst

v = value. Väärtus, valemi tulemus kui see on arv

WIDTH

Tagastab viidatud veeru laiuse. Ăśhikuks on nullide (0) arv, mis mahub veeru laiusele vaikimisi fondi ja vaikimisi suuruse korral.

PREFIX

Tagastab viidatud lahtri joonduse.

' = vasakule joondatud

" = paremale joondatud

^ = keskjoondatud

\ = korduv (praegu kasutamata)

PROTECT

Tagastab lahtri kaitse oleku.

1 = lahter on kaitstud

0 = lahter ei ole kaitstud

FORMAT

Tagastab märgijada, mis tähistab arvuvormingut.

, = arv koos tuhandeliste eraldajaga

F = arv ilma tuhandeliste eraldajata

C = raha vorming

S = eksponentsiaalne esitusviis, näiteks 1,234+E56

P = protsendi vorming

Ülaltoodud vorminguutes antakse kümnendkohtade arv pärast koma arvuna. Näide: arvuvorming # ##0,0 tagastab ,1 ja arvuvorming 00,000% tagastab P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY ja muud sarnased vormingud

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = Kõik muud vormingud

- (miinus) lõpus = negatiivsed arvud on värvilised

() (sulud) lõpus = vormingu koodis on avav sulg

COLOR

Tagastab väärtuse 1, kui negatiivsed arvud on vormindatud värviliselt, vastasel juhul tagastatakse 0.

PARENTHESES

Tagastab väärtuse 1, kui vormingu kood sisaldab algussulgu (, vastasel juhul tagastatakse 0.


Viide (sätete loend) on uuritava lahtri asukoht. Kui Viide on vahemik, nihkub lahter vahemiku ülemisse vasakusse nurka. Kui Viide puudub, kasutab LibreOffice Calc selle lahtri asukohta, milles valem asub. Microsoft Excel kasutab lahtri asukohta, milles asub kursor.

CURRENT

Funktsioon tagastab valemi, mille osa funktsioon on, hetketulemuse (teiste sõnadega tulemuse, mis oli arvutud selle funktsioonini jõudmisel). Peamiselt kasutatakse funktsiooni koos funktsiooniga STYLE() lahtritele sisust sõltuva vorminduse rakendamiseks.

SĂĽntaks

CURRENT()

Näide

=1+2+CURRENT()

Näide tagastab vastuse 6. Valemit arvutatakse vasakult paremale niimoodi: 1 + 2 on 3, see on aktuaalne tulemus funktsioonini CURRENT() jõudmisel, CURRENT() on seega 3, mis liidetakse enne saadud tulemusele 3 ning vastuseks on 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

See näide tagastab tulemuse A2 + B2 (STYLE tagastab siin 0). Kui summa on suurem kui 10, omistatakse lahtrile stiil Punane. Rohkem teavet saab funktsiooni STYLE kirjeldusest.

="mää"&CURRENT()

Näide tagastab määmää.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

Kuvab valemilahtri valemi tekstistringina.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

SĂĽntaks

FORMULA(viide)

Viide on viide valemit sisaldavale lahtrile.

Vigane viide või viide ilma valemita lahtrile annab tulemuseks veakoodi #N/A.

Näide

Kui lahtris A8 on valem =SUM(1;2;3), siis

=FORMULA(A8) tagastab teksti =SUM(1;2;3).

IFERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.0-st.


SĂĽntaks

IFERROR(Value; Alternate_value)

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Näide

=ISERROR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

=ISERROR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

IFNA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.0-st.


SĂĽntaks

IFNA(Value; Alternate_value)

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Näide

=MINA(A1:B100) tagastab loendi väikseima väärtuse.

INFO

Tagastab aktiivset töökeskkonda iseloomustava teabe. Funktsioon vajab üht tekstilist lähteparameetrit ja tagastab sellele parameetrile vastavad andmed.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

SĂĽntaks

INFO("tĂĽĂĽp")

Järgnev tabel loetleb tekstiparameetri tüüp võimalikud väärtused ja neile vastavad funktsiooni INFO tagastusväärtused.

"Tüübi" väärtus

Tagastusväärtus

"osversion"

Ühilduvuspõhjustel alati "Windows (32-bit) NT 5.01"

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

Toote väljalaske identifikaator, näiteks "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Alati 1, ühilduvuspõhjustel

"recalc"

Aktiivne valemite taasarvutamise režiim, kas "Automaatne" või "Käsitsi" (tõlgitud LibreOffice'i kasutuskeelde)


note

Mõned tabelarvutuse rakendused võivad aktsepteerida argumendi tüüp tõlgitud väärtusi, kuid LibreOffice Calc aktsepteerib ainult ingliskeelseid väärtusi.


Näide

=INFO("release") tagastab kasutatava LibreOffice'i väljalaskenumbri.

=INFO(D5) tagastab operatsioonisĂĽsteemi tĂĽĂĽbi, kui lahter D5 sisaldab tekstistringi system.

ISBLANK

Tagastab TĂ•ENE, kui viidatud lahter on tĂĽhi. Funktsiooniga saab kontrollida, kas lahtril on sisu. Valemit sisaldav lahter ei ole tĂĽhi.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISBLANK(väärtus)

Väärtus on väärtus, mida kontrollitakse.

Näide

=ISBLANK(D2) tagastab vastuse VĂ„Ă„R.

ISERR

Kontrollib, kas lahter sisaldab viga, välja arvatud veakood #N/A, ja tagastab TÕENE või VÄÄR.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISERR(väärtus)

Väärtus on suvaline väärtus või avaldis, mille kohta määratakse, kas see sisaldab #N/A-ga mittevõrdset veateadet.

Näide

=ISERR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

=ISERR(C9) tagastab VĂ„Ă„R, kui C9 sisaldab =NA(), sest ISERR() eirab #N/A tĂĽĂĽpi viga.

ISERROR

Kontrollib, kas lahter sisaldab viga, sealhulgas ka veakoodi #N/A, ja tagastab TÕENE või VÄÄR.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISERROR(väärtus)

Väärtus on testitav väärtus või viide sellele. ISERROR() tagastab TÕENE, kui leitakse viga, ja VÄÄR, kui mitte.

Näide

=ISERROR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

=ISERROR(C9) tagastab TĂ•ENE, kui C9 sisaldab =NA().

ISEVEN

Tagastab TÕENE, kui väärtus on paarisarv, ja VÄÄR, kui väärtus on paaritu arv.

SĂĽntaks

ISEVEN(väärtus)

Väärtus on väärtus, mida kontrollitakse.

Kui väärtus pole täisarv, eiratakse kõiki pärast koma olevaid kohti. Samuti ei arvestata väärtuse märki.

Näide

=ISEVEN(48) tagastab TĂ•ENE.

=ISEVEN(33) tagastab VĂ„Ă„R.

=ISEVEN(0) tagastab TĂ•ENE.

=ISEVEN(-2,1) tagastab TĂ•ENE.

=ISEVEN(3,999) tagastab VĂ„Ă„R.

ISEVEN_ADD

Kontrollib paarisarvude olemasolu. Tagastab 1, kui kontrollitava väärtuse jagatis 2-ga on täisarv.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


SĂĽntaks

ISEVEN_ADD(arv)

Arv on arv, mida kontrollitakse.

Näide

=ISEVEN_ADD(5) tagastab 0.

=ISEVEN_ADD(A1) tagastab 1, kui lahter A1 sisaldab arvu 2.

ISFORMULA

Tagastab vastuse TĂ•ENE, kui lahter sisaldab valemit.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISFORMULA(viide)

Viide on viide lahtrile, milles kontrollitakse valemi olemasolu.

Näide

=ISFORMULA(C4) tagastab vastuse VĂ„Ă„R, kui lahter C4 sisaldab arvu 5.

ISLOGICAL

Kontrollib tõeväärtuse olemasolu (TÕENE või VÄÄR).

Vea korral tagastab funktsioon vastuse VĂ„Ă„R.

SĂĽntaks

ISLOGICAL(väärtus)

Tagastab TÕENE, kui väärtus on tõeväärtus (TÕENE või VÄÄR), vastasel juhul tagastatakse VÄÄR.

Näide

=ISLOGICAL(99) tagastab VÄÄR, sest 99 on arv, mitte tõeväärtus.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) tagastab TÕENE sõltumata lahtri D4 sisust, sest ISNA() tagastab tõeväärtuse.

ISNA

Tagastab TÕENE, kui lahter sisaldab veateadet #N/A (väärtus pole saadaval).

Vea korral tagastab funktsioon vastuse VĂ„Ă„R.

SĂĽntaks

ISNA(väärtus)

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Näide

=ISNA(D3) tagastab vastuse VĂ„Ă„R.

ISNONTEXT

Kontrollib, kas lahtri sisuks on tekst või arv, ja teksti leidmisel tagastab vastuse VÄÄR.

Vea korral tagastab funktsioon vastuse TĂ•ENE.

SĂĽntaks

ISNONTEXT(väärtus)

Väärtus on suvaline väärtus või avaldis, mille kohta määratakse, kas see on tekst, arv või tõeväärtus.

Näide

=ISNONTEXT(D2) tagastab VĂ„Ă„R, kui lahter D2 sisaldab teksti abcdef.

=ISNONTEXT(D9) tagastab TĂ•ENE, kui lahter D9 sialdab arvu 8.

ISNUMBER

Tagastab TÕENE, kui väärtus viitab arvule.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISNUMBER(väärtus)

Väärtus on suvaline avaldis, mille kohta määratakse, kas see on arv või tekst.

Näide

=ISNUMBER(C3) tagastab vastuse TĂ•ENE, kui lahter C3 sisaldab arvu 4.

=ISNUMBER(C2) tagastab vastuse VĂ„Ă„R, kui lahter C2 sisaldab teksti abcdef.

ISODD

Tagastab TÕENE, kui väärtus on paaritu arv, ja VÄÄR, kui väärtus on paarisarv.

SĂĽntaks

ISODD(väärtus)

Väärtus on väärtus, mida kontrollitakse.

Kui väärtus pole täisarv, eiratakse kõiki pärast koma olevaid kohti. Samuti ei arvestata väärtuse märki.

Näide

=ISODD(33) tagastab TĂ•ENE.

=ISODD(48) tagastab VĂ„Ă„R.

=ISODD(3,999) tagastab TĂ•ENE.

=ISODD(-3,1) tagastab TĂ•ENE.

ISODD_ADD

Tagastab TÕENE (1), kui arvu jagamisel 2-ga ei ole vastuseks täisarv.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


SĂĽntaks

ISODD_ADD(arv)

Arv on arv, mida kontrollitakse.

Näide

=ISODD_ADD(5) tagastab 1.

ISREF

Uurib, kas argument on viide. Kui argument on viide, tagastatakse TÕENE, vastasel juhul VÄÄR. Viite puhul ei uuri see funktsioon viidatud väärtust.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

ISREF(väärtus)

Väärtus on väärtus, mille kohta määratakse, kas see on viide.

Näide

=ISREF(C5) tagastab vastuse TĂ•ENE, sest C5 on korrektne viide.

ISREF("abcdef") tagastab alati VĂ„Ă„R, sest tekst ei saa kunagi olla viide.

ISREF(4) tagastab VĂ„Ă„R.

=ISREF(INDIRECT("A6")) tagastab TĂ•ENE, sest INDIRECT on funktsioon, mis tagastab viite.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2; "Leht2")) tagastab VÄÄR, sest ADDRESS on funktsioon, mis tagastab teksti, ehkki see näeb välja nagu viide.

ISTEXT

Tagastab TĂ•ENE, kui lahtri sisuks on tekst.

Vea korral tagastab funktsioon vastuse VĂ„Ă„R.

SĂĽntaks

ISTEXT(väärtus)

Väärtus on väärtus, arv, tõeväärtus või veateade, mida kontrollitakse.

Näide

=ISTEXT(D9) tagastab TĂ•ENE, kui lahter D9 sisaldab teksti abcdef.

=ISTEXT(C3) tagastab vastuse VĂ„Ă„R, kui lahter C3 sisaldab arvu 3.

N

Tagastab antud parameetri arvväärtuse. Kui parameetriks on tekst või VÄÄR, tagastab 0.

Vea ilmnemisel tagastab funktsioon veateate.

SĂĽntaks

N(väärtus)

Väärtus on parameeter, mis arvuks teisendada. Võimalusel tagastab N() arvväärtuse, loogiliste väärtuste TÕENE ja VÄÄR puhul vastavalt 1 ja 0. Teksti peale tagastab 0.

Näide

=N(123) tagastab 123

=N(TĂ•ENE) tagastab 1

=N(VĂ„Ă„R) tagastab 0

=N("abc") tagastab 0

=N(1/0) tagastab #DIV/0!

NA

Tagastab veateate #N/A.

SĂĽntaks

NA()

Näide

=NA() teisendab lahtri sisu veateateks #N/A.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

SĂĽntaks

TYPE(väärtus)

Väärtus on väärtus, mille järku määratakse.

Näide (vaata ülaltoodud tabelit)

=TYPE(C2) tagastab vastuse 2.

=TYPE(D9) tagastab vastuse 1.

Palun toeta meid!