GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

SĂĽntaks:


GoSub label[:]

Parameetrid:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' laused
   GoSub label
   ' laused
   Exit Sub/Function
 label:
   ' laused
   Return
 End Sub/Function
Hoiatav ikoon

Kui programm jõuab Return-lauseni, millele ei eelne lauset GoSub, siis tagastab LibreOffice Basic veateate. Selleks, et programm sulgeks enne järgmise Return-lauseni jõudmist alamprotseduuri või funktsiooni, kasuta lauset Exit Sub või Exit Function.


Järgmine näide on lausete GoSub ja Return kasutamise kohta. Programmiosa kaks korda käivitamisel arvutab programm kasutaja sisestatud kahe arvu ruutjuure.

Näide:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Sisesta esimene arv: ","ArvuSisestus"))
  iInputb = Int(InputBox("Sisesta teine arv: ","ArvuSisestus"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Ruutjuur arvust";iInputa;" on";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Ruutjuur arvust";iInputb;" on";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Palun toeta meid!