Numbrilised funktsioonid

Järgmised arvfunktsioonid sooritavad arvutusi. Matemaatilisi ja tõeväärtustehteid kirjeldatakse eraldi sektsioonis. Funktsioonid erinevad tehtemärkidest selle poolest, et funktsioonid edastavad argumendid ja tagastavad tulemused, tehtemärgid aga tagastavad tulemused kahe arvavaldise kombineerimise abil.

Trigonomeetrilised funktsioonid

See sektsioon sisaldab LibreOffice BASICu poolt toetatud trigonomeetrilisi funktsioone.

Eksponent- ja logaritmfunktsioonid

LibreOffice BASIC toetab järgmisi eksponent- ja logaritmfunktsioone.

Juhuslike arvude genereerimine

Järgnevad laused ja funktsioonid genereerivad juhuslikke arve.

Ruutjuure arvutamine

Kasuta seda funktsiooni ruutjuure arvutamiseks.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Absoluutväärtused

See funktsioon tagastab arvu absoluutväärtuse.

Avaldiste märgid

See funktsioon tagastab arvavaldise algebralise märgi.

Arvude teisendamine

Järgnevad funktsioonid teisendavad arve ühest vormingust teise.

Palun toeta meid!