Reset Statement

Sulgeb kõik avatud failid ja kirjutab kõigi failipuhvrite sisu kettale.

Süntaks:

Reset Statement diagram


Reset

Näide:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "See on teksti uus rida"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Kõik failid suletakse",0,"Viga"
End Sub

Palun toeta meid!