Ăśldine

Määra valitud juhtelemendi või dialoogi omadused. Saadaolevad omadused sõltuvad valitud juhtelemendi tüübist ja seetõttu pole järgmised omadused kõigi juhtelemenditüüpide korral saadaval.

Abitekst

Määra tekst, mida näidatakse nõuandena, kui hiirekursor peatub juhtelemendi kohal.

Abiteksti URL

Saad määrata abi URL-i, mis kutsutakse siis, kui fookus on kindlal juhtelemendil ja vajutad klahvi F1. Näiteks abi-ID kutsumiseks numbri 1234 abil kasuta vormingut HID:1234.

Abi-ID-de kuvamiseks laiendatud nõuannetena määra keskkonnamuutuja HELP_DEBUG väärtuseks 1.

Ajavorming

Vali vorming, mida kasutatakse aja juhtelementides.

Automaattäitmine

Valitud juhtelemendi jaoks automaattäitmise funktsiooni lubamiseks vali "Jah".

Edenemisväärtus

Saad määrata edenemisriba edenemisväärtuse.

Joondus

Määra valitud juhtelemendi joondus.

Juurelemendi kuvamine

Määrab, kas puuvaate juhtelemendi juursõlme kuvatakse.

Kui kuvatava juurelemendi väärtuseks on seatud VÄÄR, siis pole mudeli juursõlm enam puu juhtelemendi kehtiv sõlm ja seda ei saa XTreeControl'i ühegi meetodiga kasutada.

Vaikeväärtus on TÕENE.

Juurelemendi pidemete kuvamine

Määrab, kas sõlmede pidemeid kuvatakse ka juurtasandil.

Vaikeväärtus on TÕENE.

Järjestus

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

Algselt määratakse juhtelementide järjekorranumbrid vastavalt nende dialoogi lisamise järjekorrale. Soovi korral saad seda järjekord muuta. LibreOffice Basic uuendab duplikaatnumbrite vältimiseks järjekorranumbrid automaatselt. Väärtus määratakse ka juhtelementidele, millele ei saa fookust seada, kuid klahvi Tab vajutamisel jäetakse need juhtelemendid vahele.

Kerimisnupp

Arvu, valuuta, kuupäeva või kellaaja kerimisnuppude lisamiseks või noolenuppude abil sisestusväärtuse suurendamise ja vähendamise võimaldamiseks vali Jah.

Kerimisriba

Lisab tekstiboksile määratud tüüpi kerimisriba.

Kerimisriba

Lisab tekstiboksile määratud tüüpi kerimisriba.

Kerimisväärtus

Määra kerimisriba algväärtus. See määrab kerimisriba liuguri asukoha.

Kirjutuskaitstud

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

Kolmeolekuline

Kui soovid lubada märkeruutude jaoks kahe oleku (Märgitud ja märkimata) asemel kolm olekut (märgitud, märkimata ja tuhm), siis vali Jah.

Komakohtade täpsus

Määra kohtade arv pärast koma, mida kuvatakse arvu või raha sisaldava juhtelemendi puhul.

Korda

Sündmusi korratakse seni, kuni hiire nuppu hoitakse juhtelemendi (näiteks kerimisnupu) kohal allavajutatud asendis.

Kuupäev

Määra kuupäev, mida näidatakse vaikimisi kuupäeva elemendil.

Kuupäevavorming

Määra kuupäevavormingus juhtelemendi vorming. Kasutaja sisestatud väärtus teisendatakse sellesse vormingusse.

Käivitab redigeerimise peatamisrežiimis

Määrab, mis juhtub siis, kui redigeerimine katkestatakse puu mõne muu sõlme valimise, puu andmete muutmise või mõne muu toimingu tõttu.

Kui sead selle omaduse väärtuseks TÕENE, siis salvestatakse redigeerimise katkestamise korral tehtud muudatused automaatselt. VÄÄR tähendab seda, et redigeerimine tühistatakse ja muudatused lähevad kaotsi.

Vaikeväärtus on VÄÄR.

Käsitsi reapiir

Käsitsi lisatavate reapiiride lubamiseks mitmerealistes juhtelementides vali Jah.

Kõrgus

Määra aktiivse juhtelemendi või dialoogi kõrgus.

Laius

Määra aktiivse juhtelemendi või dialoogi laius.

LehekĂĽlg (samm)

Saad määrata dialoogi lehe numbri, millele praegune juhtelement määratakse, või dialoogi selle lehe numbri, mida soovid redigeerida. Kui dialoogil on ainult üks leht, siis sea sätte Leht (samm) väärtuseks 0.

Kui soovid juhtelemendi muuta dialoogi kõigil lehtedel nähtavaks, siis vali sätte Leht (samm) väärtuseks 0.

Dialoogi lehtede vahetamiseks käitusajal pead looma makro, mis muudab sätte Leht (samm) väärtust.

Loendikirjed

Saad määrata loendi juhtelemendi kirjed. Üks rida on üks loendikirje. Uue rea sisestamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Shift+Enter.

Lubatud

Juhtelemendi lubamiseks vali "Jah". Keelatud juhtelemente näidatakse dialoogis hallina.

Maks. aeg

Määra aja juhtelemendi maksimaalne väärtus.

Maks. edenemisväärtus

Määra edenemisriba maksimumväärtus.

Maks. kerimisväärtus

Määra kerimisriba maksimaalne väärtus.

Maks. kuupäev

Määra kuupäeva juhtelemendi suurim lubatud väärtus.

Maks. teksti pikkus

Määra maksimaalne märkide arv, mida kasutaja saab sisestada.

Maks. väärtus

Määra aktiivse juhtelemendi maksimaalne väärtus.

Min. aeg

Määra aja juhtelemendi minimaalne väärtus.

Min. edenemisväärtus

Määra edenemisriba miinimumväärtus.

Min. kerimisväärtus

Määra kerimisriba minimaalne väärtus.

Min. kuupäev

Määra kuupäeva juhtelemendi vähim lubatud väärtus.

Min. suurus

Määra aktiivse juhtelemendi minimaalne väärtus.

Mitmene valik

Juhtelemendi mitme kirje valmise lubamiseks vali Jah.

Märgistik

Vali aktiivse juhtelemendi sisu kuvamisel kasutatav font.

Nimi

Sisesta aktiivse juhtelemendi nimi. Seda nime kasutatakse juhtelemendi identifitseerimiseks.

Nupu tĂĽĂĽp

Vali nupu tüüp. Nupu tüüp määrab nupu vajutamisel sooritatava tegevuse.

Nähtav suurus

Määra kerimisriba liuguri pikkus.

Olek

Määra aktiivse juhtelemendi valiku olek.

ParoolisĂĽmbolid

Sisesta märk, mida näidatakse sisestamisel märkide asemel. Seda saab kasutada teksti juhtelementide juures paroolide sisestamiseks.

Pealkiri

Määra dialoogi tiitel. Dialoogi valimiseks klõpsa dialoogi äärisel.

Pealkirju kasutatakse ainult dialoogide sildistmiseks ja need võivad sisaldada ainult ühte rida. Pea meeles, et kui sa makrosid ei kasuta, kutsutakse juhtelemendid ainult omaduse Nimi abil.

Pidemete kuvamine

Määrab, kas sõlmede pidemeid kuvatakse.

Pidemed on punktiirjooned, mis visualiseerivad puuvaate juhtelemendi hierarhia.

Vaikeväärtus on TÕENE.

Pilt

Määra nupu või pildi juhtelemendi pildi allikas. Faili valimiseks klõpsa nupul "...".

Prefiksi sĂĽmbol

Kui soovid valuuta juhtelementi numbri sisestamisel kuvada valuutasĂĽmboli eesliite, siis vali Jah.

Prindi

Juhtelemendi kaasamiseks dokumendi printimisel vali "Jah".

Rahaühiku tähis

Vali rahaühiku tähis, mida kasutatakse rahavorminguga juhtelementides.

Rea kõrgus

Määrab puuvaate juhtelemendi iga rea kõrguse pikslites.

Kui määratud väärtus on null või nullist väiksem, siis on rea kõrgus kõigi ridade maksimumkõrgus.

Vaikeväärtus on 0.

Redigeerimismask

Saad määrata mustri juhtelemendi redigeerimismaski. See on märgikood, mis määrab juhtelemendi sisestusvormingu.

Sisendi piiramiseks järgmises tabelis loetletud väärtustega pead määrama redigeerimismaski iga sisendmärgi maskimismärgi.

Märk

Tähendus

L

Tekstiline konstant. Kasutaja ei saa seda märki muuta.

a

Siia saab sisestada inglise tähestiku tähti vahemikus a-z. Sisestatud suurtähed teisendatakse automaatselt väiketähtedeks.

A

Siia saab sisestada inglise tähestiku tähti vahemikus A-Z. Sisestatud väiketähed teisendatakse automaatselt suurtähtedeks.

c

Siia saab sisestada inglise tähestiku tähti vahemikus a-z ja numbreid 0-9. Sisestatud suurtähed teisendatakse automaatselt väiketähtedeks.

C

Siia saab sisestada inglise tähestiku tähti vahemikus a-z ja numbreid 0-9. Sisestatud väiketähed teisendatakse automaatselt suurtähtedeks.

N

Sisestada saab vaid märke vahemikus 0-9.

x

Siia võib sisestada kõiki märke.

X

Siia võib sisestada kõiki märke. Sisestatud väiketähed teisendatakse automaatselt suurtähtedeks.


Redigeeritav

Määrab, kas puuvaate juhtelemendi sõlmed on redigeeritavad.

Vaikeväärtus on VÄÄR.

Ridade arv

Sisesta loendi juhtelemendi kuvatavate ridade arv. Liitbokside korral on see valik aktiivne ainult juhul, kui ripploendi säte on lubatud.

Ripploend

Kui soovid loendi või liitboksi juhtelemendi korral lubada ripploendi, siis vali Jah. Ripploendikastil on noolenupp, mille klõpsamisel saad avada olemasolevate kirjete ripploendi.

Silt

Määrab aktiivse juhtelemendi sildi. Silti näidatakse koos juhtelemendiga.

Saad luua mitmerealisi silte, lisades klahvikombinatsiooni Shift+Enter abil sildile käsitsi reapiirid.

Skaleeri

Pildi mõõtmed sobitatakse juhtelemendi suurusega.

Suund

Määra kerimisriba suund.

Suur muudatus

Määra, mitme ühiku võrra keritakse, kui kasutaja klõpsab kerimisriba liuguri ja noolte vahelisel alal.

Suurendus-/vähendussamm

Saad määrata kerimisnuppude suurendus- ja vähendussammu.

Tabelduskoht

Määrab aktiivse juhtelemendi fookuse käitumise klahvi Tab kasutamisel.

Vaikimisi

Tab-klahvi kasutamisel saavad fookuse üksnes sisestuselemendid. Juhtelemendid nagu pealdised jäetakse kõrvale.

Ei

Tab-klahvi kasutamisel jäetakse fokuseerimisel juhtelement vahele.

Jah

Juhtelementi saab valida Tab-klahviga.


Taustavärv

Määra aktiivse juhtelemendi taustavärv.

Tekstiala

Juhtelemendi mitme rea sisestamise lubamiseks vali Jah. Juhtelemendi reapiiri käsitsi lisamiseks vajuta klahvi Enter.

Tuhandeliste eraldaja

Vali "Jah", et näidata arvude ja raha juhtelementides tuhandeliste eraldajat.

Täpne mask

Saad määrata mustri juhtelemendi kuvatavad algväärtused. See aitab kasutajal kindlaks määrata, millised väärtused on mustri juhtelemendis lubatud. Märgimask on piiratud regideerimismaski määratud vorminguga.

Täpne vorming

Kui soovid arvu, valuuta, kuupäeva või kellaaja juhtelementi lubada sisestada ainult lubatud sümboleid, siis vali Jah.

Vaikimisi nupp

Aktiivse nupu vaikimisi valikuks määramiseks vali Jah. Kui vajutad dialoogis klahvi Enter, siis vaikimisi nupp aktiveeritakse.

Valik

Määrab valitud elementide järjekorra, kusjuures esimest tähistab "0". Rohkem kui ühe elemendi valimiseks peab olema lubatud mitmene valik.

Klõps nupul ... avab dialoogi Valik.

Klõpsa elemendil või elementidel, mida soovid valida. Mitme elemendi valmiseks peab olema lubatud mitmene valik.

Valiku tĂĽĂĽp

Määrab antud puuvate juhtelemendi jaoks lubatud valimisrežiimi.

Viivitus

Määrab kerimisriba käivitatavate sündmuste vahelise viivituse millisekundites. Käivitatav sündmus toimub siis, kui klõpsad kerimisriba noolt või kerimisriba taustaala. Korduv sündmus toimub siis, kui klõpsad kerimisriba noolt või kerimisriba taustaala ja hoiad samal ajal all hiirenuppu. Soovi korral võid sisestatavale arvule lisada ka ajaühiku, näiteks 2 s või 500 ms.

Väike muudatus

Määra, mitme ühiku võrra keritakse, kui kasutaja klõpsab kerimisriba noolel.

Väärtus

Määra aktiivse juhtelemendi väärtus.

X-positsioon

Määra aktiivse juhtelemendi kaugus dialoogi vasakust äärest.

Y-positsioon

Määra aktiivse juhtelemendi kaugus dialoogi ülemisest äärest.

Ääris

Määra aktiivse juhtelemendi äärise tüüp.

Palun toeta meid!