Aldoni Numeradon

Por aldoni numeradon al listo

  1. Elektu la alineo(j)n al kiu(j) doni numeradon.

  2. En la breto Formatado, alklaku la bildsimbolon Numerado ek/for bildsimbolo.

  3. Por ŝanĝi la formaton kaj la prioritaton de numerita listo, alklaku la liston, kaj malfermu la ilbreton Buloj kaj numerado.

Nota bildsimbolo

Por forigi numeradon, elektu la numeritajn alineojn, kaj alklaku la bildsimbolon Numerado Ek/For en la breto Formato.


Por formati numeritan liston

Por ŝanĝi la formaton de numerita listo, alklaku la liston, kaj elektu menuerojn Formato - Buloj kaj numerado.

Bonvolu subteni nin!