Teksta reĝimo

Switches the text mode on or off. In text mode, formulas are displayed as the same height as a line of text.

Por atingi ĉi tiun komandon...

Elektu je Formato - Teksta reĝimo


Bonvolu subteni nin!