Agenda Wizard - Page Design

Specifies a page design for the agenda.

Por atingi ĉi tiun komandon...

Elektu je Dosiero - Asistantoj - Tagordo - Paĝa aranĝo.


Paĝa aranĝo

Select the page design from the list box.

Enmeti formularon por registri protokolon

Prints out a page on which you can write down the minutes during the meeting.

Go to Agenda Wizard - General information

Bonvolu subteni nin!