Φόρμα

Περιέχει εντολές για ενεργοποίηση της λειτουργίας σχεδίασης φόρμας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οδηγών ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Φόρμα.


Κατάσταση σχεδίασης

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατάσταση σχεδίασης. Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για γρήγορη αλλαγή μεταξύ της κατάστασης σχεδίασης και της κατάστασης χρήστη. Ενεργοποίηση για επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου φόρμας, απενεργοποίηση για χρήση των στοιχείων ελέγχου της φόρμας.

Οδηγοί ελέγχου

Καθορίζει αν ο αυτόματος πιλότος θα ξεκινά αυτόματα όταν εισάγεται ένα νέο πεδίο ελέγχου. Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα έγγραφα.

Πεδίο ετικέτας

Εικονίδιο πεδίου ετικέτας

Δημιουργεί ένα πεδίο για εμφάνιση κειμένου. Αυτές οι ετικέτες εμφανίζουν μόνο προκαθορισμένο κείμενο. Δεν μπορούν να γίνουν εγγραφές σε αυτά τα πεδία.

Πλαίσιο κειμένου

Εικονίδιο πλαισίου κειμένου

Δημιουργεί ένα πλαίσιο κειμένου. Τα πλαίσια κειμένου είναι πεδία στα οποία μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο. Σε μια φόρμα, τα πλαίσια κειμένου εμφανίζουν δεδομένα ή επιτρέπουν την εισαγωγή νέων δεδομένων.

Πλαίσιο ελέγχου

Εικονίδιο πλαισίου ελέγχου

Δημιουργεί ένα πεδίο σήμανσης. Τα πεδία σήμανσης επιτρέπουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μίας λειτουργίας σε μία φόρμα.

Κουμπί επιλογών

Εικονίδιο πλήκτρου επιλογής

Δημιουργεί ένα πλήκτρο επιλογών. Τα πλήκτρα επιλογών επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει μία ανάμεσα σε διάφορες επιλογές. Τα πλήκτρα επιλογών με την ίδια λειτουργικότητα λαμβάνουν το ίδιο όνομα (Όνομαιδιότητας). Κανονικά, λαμβάνουν ένα πλαίσιο ομάδας.

Πεδίο λίστας

Εικονίδιο πλαισίου καταλόγου

Δημιουργεί ένα πλαίσιο καταλόγου. Το πλαίσιο καταλόγου επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μιας καταχώρηση από κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων και η σύνδεση της βάσης δεδομένων είναι ενεργή, θα εμφανιστεί αυτόματα ο Οδηγός πλαισίου καταλόγου, αφού το πλαίσιο καταλόγου εισαχθεί στο έγγραφο. Αυτός ο οδηγός σας βοηθά στη δημιουργία του πλαισίου καταλόγου.

Σύνθετο πλαίσιο

Εικονίδιο σύνθετου πλαισίου

Δημιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο. Ένα σύνθετο πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο καταλόγου με έναν πτυσσόμενο κατάλογο από τον οποίο οι χρήστες επιλέγουν. Μπορείτε να αναθέσετε την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση" στο σύνθετο πλαίσιο έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να εισάγουν άλλες εγγραφές εκτός από αυτές που βρίσκονται στον κατάλογο. Αν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μία βάση δεδομένων και η σύνδεση είναι ενεργή, ο Οδηγός σύνθετων πλαισίων θα εμφανιστεί αυτόματα όταν εισάγετε το σύνθετο πλαίσιο στο έγγραφο.

Πεδίο επιλογής

Εικονίδιο πλήκτρου πίεσης

Δημιουργεί ένα πεδίο επιλογής. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα ορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Σε αυτά τα κουμπιά μπορείτε να εφαρμόσετε κείμενα ή/και γραφικά.

Γραφικό πεδίο επιλογής

Εικονίδιο πλήκτρου εικόνας

Δημιουργεί ένα κουμπί που παρουσιάζεται ως εικόνα. Εκτός από τη γραφική αναπαράστασή του, ένα κουμπί εικόνας έχει τις ίδιες ιδιότητες με ένα "κανονικό" κουμπί.

Μορφοποιημένο πεδίο

Εικονίδιο μορφοποιημένου πεδίου

Δημιουργεί ένα μορφοποιημένο πεδίο. Το μορφοποιημένο πεδίο είναι ένα πλαίσιο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο μορφοποίησης των δεδομένων εισόδου και εξόδου και τις ισχύουσες περιοριστικές τιμές.

Ένα μορφοποιημένο πεδίο έχει ειδικές ιδιότητες ελέγχου (επιλέξτε Μορφή - Έλεγχος).

Περισσότερα πεδία

Πεδία φόρμας ημερομηνίας, χρόνου, νομίσματος και μοτίβου.

Πλαίσιο ομαδοποίησης

Εικονίδιο πλαισίου ομάδας

Δημιουργεί ένα πλαίσιο που ομαδοποιεί οπτικά αρκετά στοιχεία ελέγχου. Τα πλαίσια ομαδοποίησης σας επιτρέπουν να ομαδοποιήσετε πλήκτρα επιλογών σε ένα πλαίσιο.

Εάν εισάγετε πλαίσιο ομαδοποίησης στο έγγραφο, ανοίγει ο Οδηγός ομαδοποίησης στοιχείων, ο οποίος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εύκολα μια ομαδοποίηση επιλογών.

Σημείωση: Όταν μεταφέρετε ένα πλαίσιο ομαδοποίησης πάνω σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου και μετά επιθυμείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος του πλαισίου ομαδοποίησης και να επιλέξετε Τακτοποίηση - Μεταφορά στο παρασκήνιο. Τότε επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ενώ πατάτε .

note

Τα πλαίσια ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο για οπτικό εφέ. Η λειτουργική ομαδοποίηση των πεδίων επιλογών, είναι δυνατή μέσω του καθορισμού ονόματος: στις ιδιότητες Όνομα όλων των πεδίων επιλογών, εισάγετε το ίδιο όνομα για να τα ομαδοποιήσετε.


Γραφικό πεδίο ελέγχου

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου εικόνας

Δημιουργεί ένα γραφικό πεδίο ελέγχου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να εισάγετε εικόνες από μια βάση δεδομένων. Στο έγγραφο φόρμας, κάντε διπλό-κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία ελέγχου για να ανοίξετε το διάλογο Εισαγωγή Γραφικού και να εισάγετε μια εικόνα. Υπάρχει επίσης ένα μενού περιβάλλοντος (όχι σε κατάσταση σχεδιασμού) με εντολές εισαγωγής και διαγραφής εικόνας.

Οι εικόνες μιας βάσης δεδομένων είναι δυνατό να εμφανιστούν σε μια φόρμα καθώς και να εισαχθούν νέα γραφικά στη βάση δεδομένων, εφόσον το γραφικό δεν διαθέτει προστασία εγγραφής. Το πεδίο ελέγχου πρέπει να αναφέρεται σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων του τύπου της εικόνας. Επομένως, καταχωρίστε το πεδίο δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου Ιδιότητες, της καρτέλας Δεδομένα.

Επιλογή αρχείου

Εικονίδιο επιλογής αρχείου

Δημιουργεί ένα κουμπί που επιτρέπει την επιλογή αρχείου.

Έλεγχος Πινάκων

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου πίνακα

Δημιουργεί ένα στοιχείο ελέγχου πίνακα για να εμφανίσει έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο ελέγχου πίνακα, εμφανίζεται ο Οδηγός στοιχείων πίνακα.

Ειδικές πληροφορίες για τα Αντικείμενα Ελέγχου Πινάκων.

Γραμμή περιήγησης

Εικονίδιο γραμμής πλοήγησης

Δημιουργεί γραμμή Πλοήγησης.

Η γραμμή πλοήγησης σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στις εγγραφές μιας βάσης ή φόρμας βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου αυτής γραμμής πλοήγησης δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν τα στοιχεία ελέγχου στην προεπιλεγμένη γραμμή πλοήγησης στο LibreOffice.

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Σειρά ενεργοποίησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου σειρά καρτελών ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά με την οποία τα πεδία ελέγχου εστιάζουν όταν ο χρήστης πατάει το πλήκτρο tab.

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Αυτόματος έλεγχος εστίασης

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου είναι ένα κείμενο κράτησης θέσης στο οποίο το τρέχον περιεχόμενο θα αντικατασταθεί όταν πατήσετε στο στοιχείο ελέγχου. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου είναι μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου για προσθήκη και προσαρμογή για χρήση σε πρότυπα, φόρμες και έγγραφα. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου μπορούν να παρέχουν κείμενο οδηγιών και να ρυθμίζουν τα στοιχεία ελέγχου ώστε να εξαφανίζονται όταν οι χρήστες πληκτρολογούν το δικό τους κείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!