Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εισαγωγή πίνακα

Εισάγει ένα νέο πίνακα.

Εισαγωγή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Γραμμές επάνω

Εισαγωγή μιας γραμμής πάνω από τη γραμμή όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Γραμμές κάτω

Εισαγωγή μιας γραμμής κάτω από τη γραμμή όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Γραμμές

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής γραμμών.

Στήλες πριν

Εισάγει μια στήλη πριν από τη στήλη όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Στήλες μετά

Εισάγει μια στήλη μετά τη στήλη όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας.

Στήλες

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής στηλών.

Διαγραφή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Γραμμές

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές.

Στήλες

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες.

Πίνακας

Διαγράφει τον τρέχοντα πίνακα.

Επιλογή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Κελί

Επιλέγει το τρέχον κελί.

Γραμμή

Επιλέγει την τρέχουσα γραμμή.

Στήλη

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη.

Πίνακας

Επιλέγει τον τρέχοντα πίνακα.

Μέγεθος

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Ύψος γραμμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γραμμή όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας γραμμής.

Ελάχιστο ύψος σειράς

Προσαρμόστε το ύψος της σειράς για τις επιλεγμένες σειρές, έτσι ώστε το υψηλότερο περιεχόμενο σε κάθε επιλεγμένη σειρά να ταιριάζει ακριβώς.

Βέλτιστο ύψος γραμμής

Ορίστε το ύψος της σειράς για επιλεγμένες σειρές πίνακα, έτσι ώστε κάθε σειρά να έχει το ίδιο ύψος με τη σειρά με το υψηλότερο περιεχόμενο.

Ίση κατανομή στηλών

Προσαρμόστε το ύψος των επιλεγμένων σειρών ώστε να ταιριάζει με το ύψος της ψηλότερης σειράς στην επιλογή.

Πλάτος στήλης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στήλη όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας στήλης.

Ελάχιστο πλάτος στήλης

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Προσαρμόστε τα πλάτη των στηλών μεταξύ των στηλών με επιλεγμένα κελιά, σύμφωνα με το μήκος της παραγράφου σε κάθε επιλεγμένο κελί. Διευρύνετε τον πίνακα, μέχρι το πλάτος της σελίδας, εάν είναι απαραίτητο.

Ίση κατανομή στηλών

Προσαρμόστε το πλάτος των επιλεγμένων στηλών του πίνακα έτσι ώστε κάθε στήλη να έχει το ίδιο πλάτος. Το πλάτος του πίνακα και οι μη επιλεγμένες στήλες παραμένουν αμετάβλητες.

Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών σε ένα κελί, διατηρώντας τη μορφοποίηση του πρώτου κελιού στην επιλογή.

Διαίρεση κελιών

Εμφανίζει τον διάλογο Διαίρεση κελιών όπου ο διαχωρισμός μπορεί να οριστεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα και για τον αριθμό για τον οποίο θα χωριστεί κάθε κελί.

Συγχώνευση πίνακα

Συνδυάζει δύο συνεχόμενους πίνακες σε έναν απλό πίνακα. Οι πίνακες πρέπει να είναι άμεσα γειτονικοί μεταξύ τους και να μη διαχωρίζονται από μία κενή παράγραφο.

Διαίρεση πίνακα

Διαιρεί τον τρέχοντα πίνακα σε δύο ξεχωριστούς πίνακες στη θέση του δρομέα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Προστασία κελιών

Εμποδίζει την τροποποίηση των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Αποπροστασία κελιών

Αφαιρεί την προστασία κελιού για όλα τα επιλεγμένα κελιά στον τρέχοντα πίνακα.

Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποιήσεις στον τρέχοντα πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών, της σκίασης και των περιγραμμάτων.

Μορφή αριθμών

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να ορίσετε τη μορφή των αριθμών στον πίνακα.

Αναγνώριση αριθμών

Εναλλάσσει τη ρύθμιση αυτόματης αναγνώρισης αριθμών ή ημερομηνιών που εισάγετε σε κελί πίνακα, μετατρέποντάς τες από κείμενο σε μια κατάλληλη μορφή αριθμού.

Οι γραμμές κεφαλίδας επαναλαμβάνονται σε όλες τις σελίδες

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα σε κάθε νέα σελίδα που εκτείνεται ο πίνακας.

Σπάσιμο γραμμών σε όλες τις σελίδες

Επιτρέπει αλλαγή σελίδας ή αλλαγή στήλης μέσα σε μια σειρά του πίνακα. Αυτή η επιλογή δεν εφαρμόζεται στην πρώτη σειρά ενός πίνακα εάν είναι επιλεγμένη η επιλογή Επανάληψη επικεφαλίδας.

Μετατροπή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Κείμενο σε Πίνακα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε το επιλεγμένο κείμενο σε πίνακα.

Πίνακας σε Κείμενο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε τον τρέχοντα πίνακα σε κείμενο.

Τύπος κειμένου

Ανοίγει τη Γραμμή τύπου για την εισαγωγή ή επεξεργασία μιας συνάρτησης.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Ιδιότητες

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, απόσταση, πλάτος στήλης, περιγράμματα και παρασκήνιο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!