Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εισαγωγή πίνακα

Εισάγει ένα νέο πίνακα.

Εισαγωγή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Γραμμές επάνω

Εισαγωγή μιας γραμμής πάνω από τη γραμμή όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Γραμμές κάτω

Εισαγωγή μιας γραμμής κάτω από τη γραμμή όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Γραμμές

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής γραμμών.

Στήλες πριν

Εισαγωγή μιας στήλης πριν τη στήλη όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Στήλες μετά

Εισαγωγή μιας στήλης πριν τη στήλη όπου βρίσκεται ο δρομέας.

Στήλες

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής στηλών.

Διαγραφή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Γραμμές

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές.

Στήλες

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες.

Πίνακας

Διαγράφει τον τρέχοντα πίνακα.

Επιλογή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Κελί

Επιλέγει το τρέχον κελί.

Γραμμή

Επιλέγει την τρέχουσα γραμμή.

Στήλη

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη.

Πίνακας

Επιλέγει τον τρέχοντα πίνακα.

Μέγεθος

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Ύψος γραμμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γραμμή όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας γραμμής.

Ελαχιστοποίηση ύψους γραμμής

Ορίζει το ύψος της γραμμής στο πιο μικρό δυνατό για το περιεχόμενο σε κάθε επιλεγμένη γραμμή.

Βέλτιστο ύψος γραμμής

Προσαρμόζει αυτόματα τα ύψη γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για νέους πίνακες.

Ίση κατανομή στηλών

Ρυθμίζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών ώστε να ταιριάξει με το ύψος της πιο ψηλής σειράς στην επιλογή.

Πλάτος στήλης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στήλη όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας στήλης.

Ελαχιστοποίηση πλάτους στήλης

Ορίζει το πλάτος της στήλης στο μικρότερο δυνατό για το περιεχόμενο σε κάθε επιλεγμένη στήλη.

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Προσαρμόζει αυτόματα τα πλάτη στηλών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Μεταβάλλοντας το πλάτος μίας στήλης δεν επηρεάζει το πλάτος των άλλων στηλών στον πίνακα. Το πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί το πλάτος της σελίδας.

Ίση κατανομή στηλών

Ρυθμίζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών ώστε να ταιριάξει με το πλάτος της πιο πλατιάς στήλης στην επιλογή Το συνολικό πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλάτος της σελίδας.

Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών του πίνακα σε ένα μόνο κελί.

Διαίρεση κελιών

Διαιρεί το κελί ή μία ομάδα κελιών οριζόντια ή κάθετα σε έναν αριθμό κελιών που έχετε εισάγει.

Συγχώνευση πίνακα

Συνδυάζει δύο συνεχόμενους πίνακες σε έναν απλό πίνακα. Οι πίνακες πρέπει να είναι άμεσα γειτονικοί μεταξύ τους και να μη διαχωρίζονται από μία κενή παράγραφο.

Διαίρεση πίνακα

Διαιρεί τον τρέχοντα πίνακα σε δύο ξεχωριστούς πίνακες στη θέση του δρομέα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Προστασία κελιών

Εμποδίζει την τροποποίηση των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Αποπροστασία κελιών

Αφαιρεί την προστασία κελιού για όλα τα επιλεγμένα κελιά στον τρέχοντα πίνακα.

Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποιήσεις στον τρέχοντα πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών, της σκίασης και των περιγραμμάτων.

Μορφή αριθμών

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να ορίσετε τη μορφή των αριθμών στον πίνακα.

Αναγνώριση αριθμών

Εναλλάσσει τη ρύθμιση αυτόματης αναγνώρισης αριθμών ή ημερομηνιών που εισάγετε σε κελί πίνακα, μετατρέποντάς τες από κείμενο σε μια κατάλληλη μορφή αριθμού.

Μετατροπή

Ανοίγει ένα υπομενού με τις παρακάτω επιλογές εντολών:

Κείμενο σε Πίνακα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε το επιλεγμένο κείμενο σε πίνακα.

Πίνακας σε Κείμενο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε τον τρέχοντα πίνακα σε κείμενο.

Τύπος κειμένου

Ανοίγει τη Γραμμή τύπου για την εισαγωγή ή επεξεργασία μιας συνάρτησης.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Ιδιότητες

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, διάστιχο, πλάτος στηλών, περιγράμματα, και παρασκήνιο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!