Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για τον έλεγχο της προβολής του εγγράφου στην οθόνη.

Κανονικό

Εμφανίζει πώς θα φαίνεται το έγγραφο όταν τυπωθεί.

Ιστός

Εμφανίζει το έγγραφο όπως θα φαίνεται στον περιηγητή ιστού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε έγγραφα HTML.

Διεπαφή χρήστη

Ανοίγει τον διάλογο επιλογής της προτιμώμενης διεπαφής χρήστη που σας επιτρέπει να επιλέξτε τη διάταξη διεπαφής χρήστη για το LibreOffice.

Κώδικας HTML

Εμφανίζει το πηγαίο κείμενο του τρέχοντος εγγράφου HTML. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο HTML, ή κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Χάρακες

Περιέχει ένα υπομενού για εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και καθέτων χαράκων.

Γραμμές κύλισης

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και κάθετων γραμμών κύλισης που χρησιμοποιούνται για αλλαγή της περιοχής προβολής ενός εγγράφου που δεν χωράει μέσα στο παράθυρο.

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλαγή της ορατότητας των σημείων πλέγματος και των γραμμών οδηγών για να βοηθηθεί η μετακίνηση αντικειμένου και η ακριβής τοποθέτηση στο τρέχον φύλλο.

Σημάδια μορφοποίησης

Εμφανίζει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο κείμενό σας, όπως σημάδια παραγράφων, αλλαγές γραμμής, όρια στηλοθετών και διαστήματα.

Όρια κειμένου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας. Οι γραμμές των ορίων δεν εκτυπώνονται.

Όρια πίνακα

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια τα όρια των κελιών του πίνακα που δεν έχουν καθορισμένα όρια. Τα όρια είναι ορατά μόνο στην οθόνη και δεν εκτυπώνονται.

Εικόνες και διαγράμματα

Εμφάνιση ή απόκρυψη των γραφικών αντικειμένων όπως εικόνες και διαγράμματα σε ένα έγγραφο.

Εμφάνιση κενού διαστήματος

Εμφανίζει το έγγραφο με το επάνω και το κάτω περιθώριο, την κεφαλίδα και το υποσέλιδο και ένα κενό μεταξύ των σελίδων. Αποεπιλέξτε για σύμπτυξη όλων των στοιχείων που αναφέρονται και εμφάνιση του εγγράφου σε συνεχόμενη ροή σελίδας. Η απόκρυψη κενού διαστήματος είναι δυνατή μόνο σε προβολή μίας σελίδας.

Εμφάνιση αλλαγών παρακολούθησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σχολίων ενός εγγράφου και των απαντήσεων σε αυτά.

Επιλυμένα σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη επιλυμένων σχολίων.

Σκιάσεις πεδίου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις σκιάσεις γύρω από τα πεδία στο έγγραφό σας, όπως τα μη χωριζόμενα διαστήματα, τα ήπια ενωτικά, τα ευρετήρια και οι υποσημειώσεις.

Ονόματα πεδίων

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης πεδίων ως ονομάτων πεδίων ή τιμών πεδίων. Όταν είναι ενεργό εμφανίζονται τα ονόματα πεδίων και όταν είναι ανενεργό εμφανίζονται οι τιμές πεδίων. Μερικά περιεχόμενα πεδίων δεν μπορούν να εμφανιστούν.

Πεδίο κρυφών παραγράφων

Εμφανίζει ή κρύβει τις κρυφές παραγράφους. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των κρυφών παραγράφων στην οθόνη και όχι στην εκτύπωση των κρυφών παραγράφων.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι μια κάθετη γραφική διεπαφή χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, περιήγηση εγγράφου και γνωρίσματα συλλογής μέσων.

Τεχνοτροπίες (Πλευρική γραμμή)

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες για να εφαρμόσετε, να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε τεχνοτροπίες μορφοποίησης. Διπλοπατήστε σε μία καταχώριση για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Πλοηγητής

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Πλοηγητή (Navigator), όπου μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας. Το Navigator είναι επίσης διαθέσιμο ως προσάρτηση της πλευρικής στήλης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Navigator για να εισαγάγετε στοιχεία από το τρέχον έγγραφο ή άλλα ανοιχτά έγγραφα και να οργανώσετε κύρια έγγραφα. Για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο στο Navigator, δεξιοπατήστε στο στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εντολή από το μενού περιβάλλοντος. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσαρτήσετε το Navigator στην άκρη του χώρου εργασίας σας.

Προελεύσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εστίαση

Μικραίνει η μεγεθύνει την οθόνη του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!