Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Ένα πρότυπο είναι ένα έγγραφο που περιέχει συγκεκριμένες τεχνοτροπίες μορφοποίησης, γραφικά, πίνακες, αντικείμενα και άλλες πληροφορίες. Ένα πρότυπο χρησιμοποιείται ως βάση για την δημιουργία άλλων εγγράφων. Για παράδειγμα , μπορείτε να ορίσετε τεχνοτροπίες παραγράφων και χαρακτήρων σε ένα έγγραφο, να αποθηκεύσετε το έγγραφο ως πρότυπο και μετά να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για την δημιουργία ενός νέου εγγράφου με τις ίδιες τεχνοτροπίες.

Μπορείτε να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο, έτσι ώστε κάθε νέο έγγραφο LibreOffice να το χρησιμοποιεί, εκτός εάν έχετε ορίσει διαφορετικά (για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο από διαφορετικό πρότυπο).

Το LibreOffice έχει έναν αριθμό προκαθορισμένων προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους εγγράφων κειμένου, όπως επαγγελματικές επιστολές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!