Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

Μπορείτε να επιλέξετε συνεχόμενα κελιά, και ύστερα να τα συγχωνεύσετε σε ένα απλό κελί. Αντιστοίχως, μπορείτε να επιλέξετε ένα μεγάλο κελί και να το διαιρέσετε σε μεμονωμένα κελιά.

Συγχώνευση κελιών

  1. Επιλέξτε τα συνεχόμενα κελιά.

  2. Επιλέξτε Πίνακας - Συγχώνευση κελιών.

Διαίρεση κελιών

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί προς διαίρεση.

  2. Επιλέξτε Πίνακας - Διαίρεση κελιών.

    Ένα παράθυρο διαλόγου σας επιτρέπει να διαιρέσετε ένα κελί σε δύο ή περισσότερα κελιά, οριζόντια ή κατακόρυφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!