Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε χειροκίνητα την ορθογραφία του επιλεγμένου κειμένου ή ολόκληρου του εγγράφου.

Εικονίδιο σημείωσης

Για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής του κειμένου, τα κατάλληλα λεξικά πρέπει να εγκατασταθούν. Για πολλές γλώσσες υπάρχουν τρία διαφορετικά λεξικά: ένα ορθογραφικό, ένα συλλαβισμού και ένας θησαυρός. Κάθε λεξικό καλύπτει μόνο μια γλώσσα. Οι γραμματικοί ελεγκτές μπορούν να μεταφορτωθούν και να εγκατασταθούν ως επεκτάσεις. Δείτε την ιστοσελίδα επεκτάσεων.


Ο ορθογραφικός έλεγχος ξεκινά από την τρέχουσα θέση του δρομέα, ή από την αρχή του επιλεγμένου κειμένου.

  1. Πατήστε στο έγγραφο, ή επιλέξτε το κείμενο το οποίο επιθυμείτε να ελέγξετε ορθογραφικά.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Ορθογραφία.

  3. Όταν εμφανίζεται πιθανό ορθογραφικό σφάλμα, ανοίγει ο διάλογος Ορθογραφία και το LibreOffice δίνει κάποιες προτεινόμενες διορθώσεις.

  4. Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

    Για να αποδεχτείτε μια διόρθωση, πατήστε την πρόταση και έπειτα πατήστε Διόρθωση.

    Επεξεργαστείτε την πρόταση στο επάνω πλαίσιο κειμένου και έπειτα πατήστε Διόρθωση.

    Για να προσθέσετε την άγνωστη λέξη σε λεξικό χρήστη, πατήστε Προσθήκη στο λεξικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!