Χρησιμοποιώντας χάρακες

Για να εμφανίσετε ή να κρύψετε χάρακες, επιλέξτε Προβολή - Χάρακες. Για να εμφανίσετε τον κάθετο χάρακα, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Προβολή και έπειτα επιλέξτε Κάθετος χάρακας στην περιοχή Χάρακας.

Προσαρμογή περιθωρίων σελίδας

Τα περιθώρια μιας σελίδας υποδεικνύονται από τις γεμισμένες περιοχές στις άκρες των χαράκων.

Τροποποίηση εσοχών

Οι εσοχές προσαρμόζονται με τα τρία μικρά τρίγωνα στον οριζόντιο χάρακα.

  1. Για να τροποποιήσετε την εσοχή της πρώτης γραμμής μιας επιλεγμένης παραγράφου, σύρετε το πάνω αριστερό τρίγωνο του οριζόντιου χάρακα σε μια νέα θέση.

  2. Για να τροποποιήσετε την αριστερή ή δεξιά εσοχή της παραγράφου, επιλέξτε την παράγραφο (ή τις παραγράφους) που επιθυμείτε και σύρετε το κάτω δεξιό τρίγωνο του οριζόντιου χάρακα σε μια νέα θέση.

Παραδείγματος χαρη, για να αλλάξετε την αριστερή εσοχή που αρχίζει στη δεύτερη γραμμή παραγράφου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε το τρίγωνο κάτω αριστερά και σύρτε το στα δεξιά.

Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ οπουδήποτε στον οριζόντιο χάρακα, και να προσαρμόσετε τις εσοχές στο παράθυρο διαλόγου Παράγραφος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!