Προστασία περιεχομένων στο LibreOffice Writer

Τα ακόλουθα είναι μια επισκόπηση των διαφόρων μεθόδων προστασίας των περιεχομένων στο LibreOffice Writer από τροποποίηση ή διαγραφή.

Προστασία ενοτήτων στο LibreOffice Writer

Οποιαδήποτε ενότητα ενός εγγράφου κειμένου Writer του LibreOffice μπορεί να προστατευθεί από αλλαγές και με έναν προαιρετικό κωδικό πρόσβασης.

warning

Η προστασία δεν αποσκοπεί να είναι πληροφορία προστασίας ασφάλειας, είναι ένας διακόπτης αποτροπής τυχαίων αλλαγών.


Ενεργοποίηση της προστασίας

Η πληροφορία για προστασία πρέπει να είναι σε μια ενότητα. Για να δημιουργήσετε ή να επιλέξετε μια ενότητα:

 1. Εάν η ενότητα δεν υπάρχει: Επιλέξτε το κείμενο, έπειτα επιλέξτε το μενού Εισαγωγή - Ενότητα....

 2. Εάν η ενότητα υπάρχει ήδη: Επιλέξτε μενού Μορφή - Ενότητες... και επιλέξτε την ενότητα στον κατάλογο Ενότητα, ή δεξιοπατήστε στην ενότητα στην Περιήγηση και επιλέξτε Επεξεργασία....

Για ενεργοποίηση της προστασίας

 1. Εάν θέλετε προστασία των περιεχομένων χωρίς κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προστασία στο Προστασία εγγραφής.

 2. Εάν θέλετε προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Προστασία και Με κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Κωδικός πρόσβασης…. Εισάγετε και επιβεβαιώστε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον πέντε χαρακτήρες.

Τροποποίηση της προστασίας

Επιλέξτε μενού Μορφή - Ενότητες... και επιλέξτε την ενότητα στον κατάλογο Ενότητα, ή δεξιοπατήστε στην ενότητα στην Περιήγηση και επιλέξτε Επεξεργασία....

 1. Εάν η προστασία δεν έχει κωδικό πρόσβασης και θέλετε να δώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κωδικό πρόσβασης, πατήστε το πλήκτρο Κωδικός πρόσβασης, εισάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον πέντε χαρακτήρες.

 2. Εάν η προστασία έχει κωδικό πρόσβασης και θέλετε μόνο να τον αφαιρέσετε, αποεπιλέξτε το πλαίσιο Με κωδικό πρόσβασης στο Προστασία εγγραφής και εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

 3. Εάν η ενότητα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και θέλετε μόνο να τον αλλάξετε, πατήστε στο πλήκτρο Κωδικός πρόσβασης στο παράθυρο Επεξεργασία ενοτήτων και εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης δύο φορές.

Απενεργοποίηση προστασίας

Επιλέξτε μενού Μορφή - Ενότητες... και επιλέξτε την ενότητα στον κατάλογο Ενότητα, ή δεξιοπατήστε στην ενότητα στην Περιήγηση και επιλέξτε Επεξεργασία....

 1. Εάν η προστασία δεν έχει κωδικό πρόσβασης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο Προστασία στο Προστασία εγγραφής.

 2. Εάν η προστασία έχει κωδικό πρόσβασης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο Προστασία στο Προστασία εγγραφής και εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Προστασία κελιών σε πίνακα του LibreOffice Writer

Μπορείτε να προστατεύσετε τα περιεχόμενα μεμονωμένων κελιών ενός πίνακα ή ολόκληρου του πίνακα του LibreOffice Writer από αλλαγές.

warning

Η προστασία δεν αποσκοπεί να είναι πληροφορία προστασίας ασφάλειας, είναι ένας διακόπτης αποτροπής τυχαίων αλλαγών.


Ενεργοποίηση της προστασίας

 1. Για ένα ή περισσότερα κελιά, τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί ή επιλέξτε τα απαιτούμενα πολλαπλά κελιά. Στη γραμμή μενού επιλέξτε Πίνακας - Προστασία κελιών.

 2. Για όλον τον πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα και διαλέξετε το Πίνακας - Προστασία κελιών στη γραμμή μενού.

Απενεργοποίηση προστασίας

note

Εάν χρειάζεται, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και επιλέξτε Ενεργοποίηση δρομέα στο Προστατευμένες περιοχές.


 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί ή στα επιλεγμένα κελιά και επιλέξτε το Πίνακας - Αποπροστασία κελιών στη γραμμή μενού.

 2. Για ολόκληρο τον πίνακα, δεξιοπατήστε τον πίνακα στην Περιήγηση και στο μενού περιβάλλοντος επιλέξτε Πίνακας - Αποπροστασία ή επιλέξτε όλον τον πίνακα και στη γραμμή μενού επιλέξτε Πίνακας - Αποπροστασία κελιών.

Προστασία περιεχομένων σε πίνακες περιεχομένων και ευρετήρια

Οι πίνακες περιεχομένων και τα ευρετήρια που δημιουργούνται στο LibreOffice Writer, προστατεύονται αυτόματα από τυχαίες αλλαγές.

warning

Η προστασία δεν αποσκοπεί να είναι πληροφορία προστασίας ασφάλειας, είναι ένας διακόπτης αποτροπής τυχαίων αλλαγών.


Ενεργοποίηση της προστασίας

 1. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων. Επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου... στο μενού περιβάλλοντος. Επιλέξτε Προστατευμένο από χειροκίνητες αλλαγές στην καρτέλα Τύπος.

 2. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων στην περιήγηση και επιλέξτε το στοιχείο Ευρετήριο - Μόνο για ανάγνωση.

Απενεργοποίηση προστασίας

note

Εάν χρειάζεται, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και επιλέξτε Ενεργοποίηση δρομέα στο Προστατευμένες περιοχές.


 1. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων. Επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου... στο μενού περιβάλλοντος. Αποεπιλέξτε Προστατευμένο από χειροκίνητες αλλαγές στην καρτέλα Τύπος.

 2. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων στην περιήγηση και αποεπιλέξτε Ευρετήριο - Μόνο για ανάγνωση.

Προστασία πεδίων και σελιδοδεικτών από αλλαγές

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία πεδίων για να προστατεύσετε όλα τα πεδία από αλλαγές. Χρησιμοποιήστε αυτήν την προστασία για να αποτρέψετε τυχαίες αλλαγές σε πεδία.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία σελιδοδεικτών για προστασία όλων των σελιδοδεικτών από αλλαγές. Χρησιμοποιήστε αυτήν την προστασία για να αποτρέψετε τυχαίες αλλαγές σελιδοδεικτών.

Προστασία όλου του εγγράφου LibreOffice Writer από αλλαγές.

Μπορείτε να προστατέψετε τα περιεχόμενα του εγγράφου LibreOffice Writer από αλλαγές, με μία από τις παρακάτω μορφές αρχείων: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Η προστασία δεν αποσκοπεί να είναι πληροφορία προστασίας ασφάλειας, είναι ένας διακόπτης αποτροπής τυχαίων αλλαγών.


Για ενεργοποίηση της προστασίας ολόκληρου του εγγράφου, μεταβείτε στο - LibreOffice Writer - Συμβατότητα και επιλέξτε Μορφή προστασίας. Για απενεργοποίηση της προστασίας, αποεπιλέξτε το.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!