Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου, να αντιστοιχίσετε υπερσυνδέσμους σε καταχωρίσεις, να μεταβάλετε τη διάταξη των ευρετηρίων και να μεταβάλετε το παρασκήνιο των ευρετηρίων στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ευρετηρίου.

Για να εφαρμόσετε μια διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου σε ένα επίπεδο ευρετηρίου

 1. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή τον πίνακα περιεχομένων και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

 2. Πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες.

 3. Κάντε κλικ σε ένα επίπεδο ευρετηρίου στη λίστα Επίπεδα.

 4. Πατήστε στην τεχνοτροπία την οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον κατάλογο Τεχνοτροπία παραγράφου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί αντιστοίχησης <.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να αντιστοιχίσετε υπερσυνδέσεις στις καταχωρήσεις ενός πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια παραπομπή ως υπερσύνδεση στις καταχωρίσεις ενός πίνακα περιεχομένων.

 1. Δεξιοπατήστε στον πίνακα περιεχομένων και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καταχωρίσεις.

 3. Κάντε κλικ στο επίπεδο επικεφαλίδας στο οποίο επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε υπερσυνδέσεις στη λίστα Επίπεδο.

 4. Στην περιοχή Δομή, κάντε κλικ στο πεδίο μπροστά από το F#, και ύστερα κάντε κλικ στην Υπερσύνδεση.

 5. Κάντε κλικ στο πεδίο μπροστά από το F, και ύστερα κάντε κλικ στην Υπερσύνδεση.

 6. Επαναλάβετε για κάθε επίπεδο επικεφαλίδας για το οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε υπερσυνδέσεις, ή κάντε κλικ στο κουμπί Όλα τα επίπεδα για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε όλα τα επίπεδα.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Ευρετήρια χρήστη

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!