Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου, να αντιστοιχίσετε υπερσυνδέσμους σε καταχωρίσεις, να μεταβάλετε τη διάταξη των ευρετηρίων και να μεταβάλετε το παρασκήνιο των ευρετηρίων στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ευρετηρίου.

Για να εφαρμόσετε μια διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου σε ένα επίπεδο ευρετηρίου

 1. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου.

 2. Πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες.

 3. Κάντε κλικ σε ένα επίπεδο ευρετηρίου στη λίστα Επίπεδα.

 4. Πατήστε στην τεχνοτροπία την οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον κατάλογο Τεχνοτροπία παραγράφου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί αντιστοίχησης <.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να αντιστοιχίσετε υπερσυνδέσεις στις καταχωρήσεις ενός πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια παραπομπή ως υπερσύνδεση στις καταχωρίσεις ενός πίνακα περιεχομένων.

 1. Δεξιοπατήστε στον πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καταχωρίσεις.

 3. Στον κατάλογο Επίπεδο πατήστε στο επίπεδο ευρετηρίου για το οποίο θέλετε να εκχωρήσετε υπερσυνδέσμους.

 4. Στην περιοχή Δομή, πατήστε στο πλαίσιο μπροστά από το N# και, στη συνέχεια, πατήστε Υπερσύνδεσμος.

 5. Κάντε κλικ στο πεδίο μπροστά από το F, και ύστερα κάντε κλικ στην Υπερσύνδεση.

 6. Επαναλάβετε για κάθε επίπεδο ευρετηρίου που πρέπει να χρησιμοποιεί υπερσύνδεσμο ή πατήστε στο πλήκτρο Όλα για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε όλα τα επίπεδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!