Χρήση κύριων και δευτερευόντων εγγράφων

Ένα κύριο έγγραφο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε μεγάλα έγγραφα, όπως ένα βιβλίο με πολλά κεφάλαια. Το κύριο έγγραφο μπορείτε να το θεωρήσετε ως έναν περιέκτη για μεμονωμένα αρχεία του LibreOffice Writer. Τα μεμονωμένα αρχεία ονομάζονται δευτερεύοντα έγγραφα.

Για να δημιουργήσετε ένα κύριο έγγραφο

 1. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

 1. Αν δημιουργείτε ένα νέο κύριο έγγραφο, η πρώτη καταχώριση στην περιήγηση θα πρέπει να είναι μια καταχώριση Κειμένου. Πληκτρολογήστε μια εισαγωγή ή εισάγετε κάποιο κείμενο. Αυτό διασφαλίζει ότι αφού επεξεργασθείτε μια υπάρχουσα τεχνοτροπία στο κύριο έγγραφό σας, θα μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη τεχνοτροπία όταν προβάλετε τα δευτερεύοντα έγγραφα.

 2. Στην Περιήγηση για τα κύρια έγγραφα (πρέπει να ανοίγει αυτόματα, αλλιώς πιέστε το πλήκτρο F5 για να ανοίξει), πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Εισαγωγή και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε ένα κύριο έγγραφο

Χρησιμοποιήστε την Περιήγηση για να τακτοποιήσετε ξανά και να επεξεργασθείτε τα υποέγγραφα ενός κύριου εγγράφου.

Εικονίδιο

Για να ενημερώσετε τα ευρετήρια στο κύριο έγγραφο, επιλέξτε το ευρετήριο στην Περιήγηση και πατήστε στο εικονίδιο Ενημέρωση.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν εισάγετε ένα αντικείμενο όπως ένα πλαίσιο ή μια εικόνα σε ένα κύριο έγγραφο, μην αγκυρώνετε το αντικείμενο "Στη σελίδα". Επιλέξτε αγκύρωση "Στην παράγραφο" από την καρτέλα Μορφή - (Είδος αντικειμένου) - Τύπος, και ύστερα επιλέξτε την θέση του αντικειμένου σε σχέση με την "Ολόκληρη Σελίδα" στα πεδία Οριζόντια και Κάθετα της λίστας.


Για να ξεκινά κάθε υποέγγραφο σε νέα σελίδα

 1. Βεβαιωθείτε ότι κάθε υποέγγραφο ξεκινά με μια επικεφαλίδα που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνοτροπία παραγράφου, παραδείγματος χάρη την "Επικεφαλίδα 1".

 2. Στο κύριο έγγραφο, επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

 3. Δεξιοπατήστε στην "Επικεφαλίδα1" και επιλέξτε Τροποποίηση.

 4. Πατήστε στην καρτέλα Ροή κειμένου.

 5. Στην περιοχή Αλλαγές, επιλέξτε Εισαγωγή και ύστερα επιλέξτε “Σελίδα” στο πλαίσιο Τύπος.

 6. Αν επιθυμείτε κάθε υποέγγραφο να ξεκινά σε μονή σελίδα, επιλέξτε Με τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα επιλέξτε "Δεξιά σελίδα" στο πεδίο.

 7. Πατήστε Εντάξει.

Για να εξάγετε κύριο έγγραφο

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή.

 2. Στον κατάλογο Αποθήκευση ως τύπος, επιλέξτε μορφή αρχείου εγγράφου κειμένου και πατήστε Αποθήκευση.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα δευτερεύοντα έγγραφα θα εξαχθούν ως ενότητες. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μορφή - Ενότητες για να αναιρέσετε την προστασία και να αφαιρέσετε τις ενότητες, αν προτιμάτε ένα απλό έγγραφο κειμένου χωρίς ενότητες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!