Ερωτήματα δεδομένων χρήστη σε πεδία ή συνθήκες

Μπορείτε να προσπελάσετε και να συγκρίνετε μερικά δεδομένα χρήστη από συνθήκες ή πεδία. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να συγκρίνετε δεδομένα χρήστη με τους ακόλουθους τελεστές:

Τελεστής

Σημασία

== ή EQ

ισούται με

!= ή NEQ

δεν ισούται με


Αν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνθήκη για να αποκρύψετε συγκεκριμένο κείμενο στο έγγραφό σας από ένα συγκεκριμένο χρήστη.

  1. Επιλέξτε το κείμενο στο έγγραφο, το οποίο επιθυμείτε να αποκρύψετε.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

  3. Στην περιοχή Απόκρυψη, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Απόκρυψη.

  4. Στο πεδίο Με συνθήκη, πληκτρολογήστε user_lastname == "Παπαδόπουλος", όπου "Παπαδόπουλος" είναι το επώνυμο του χρήστη από τον οποίον επιθυμείτε να αποκρύψετε το κείμενο.

  5. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα αποθηκεύστε το έγγραφο.

Εικονίδιο σημείωσης

Το όνομα της κρυφής ενότητας εξακολουθεί να εμφανίζεται στην Περιήγηση.


Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει έναν κατάλογο με τις μεταβλητές χρήστη που μπορείτε να προσπελάσετε όταν ορίζετε μια συνθήκη ή ένα πεδίο:

Μεταβλητές χρήστη

Σημασία

user_firstname

Όνομα

user_lastname

Επώνυμο

user_initials

Αρχικά

user_company

Εταιρεία

user_street

Οδός

user_country

Χώρα

user_zipcode

Ταχυδρομικός Κώδικας

user_city

Πόλη

user_title

Τίτλος

user_position

Θέση

user_tel_work

Τηλέφωνο εργασίας

user_tel_home

Τηλέφωνο οικίας

user_fax

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας

user_email

Διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας

user_state

Νομός


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!