Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου σε έγγραφα

  1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κείμενο, μεταφέρετε το κείμενο σε διαφορετική θέση στο έγγραφο και απελευθερώστε το. Ενώ μεταφέρετε, ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει ώστε να συμπεριλάβει ένα γκρίζο πλαίσιο.
    Δεδομένα μετακίνησης δρομέα ποντικιού

    Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κατά τη μεταφορά. Ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει ώστε να συμπεριλάβει το σύμβολο συν (+).
    Δεδομένα αντιγραφής του δρομέα ποντικιού

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!