Κείμενο υπό συνθήκες

Μπορείτε στο έγγραφό σας να ορίσετε πεδία που θα εμφανίζεται κείμενο μόνο αν τηρείται κάποια συνθήκη, που έχετε εσείς ορίσει. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να ορίσετε το κείμενο υπό συνθήκες που θα εμφανίζεται σε μια σειρά επιστολών υπενθύμισης.

Η ρύθμιση του κειμένου υπό συνθήκες σε αυτό το παράδειγμα είναι μια διαδικασία με δύο βήματα. Πρώτα, δημιουργείτε μια μεταβλητή και ύστερα δημιουργείτε τη συνθήκη.

Για να ορίσετε μια μεταβλητή υπό συνθήκη

Το πρώτο μέρος του παραδείγματος είναι ο ορισμός μιας μεταβλητής για τη δήλωση της συνθήκης.

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Μεταβλητές.

 2. Πατήστε "Ορισμός μεταβλητής" στον κατάλογο Τύπος.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μεταβλητή στο πλαίσιο Όνομα, παραδείγματος χάρη Υπενθύμιση.

 4. Πατήστε "Κείμενο" στον κατάλογο Μορφή.

 5. Πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Τιμή και ύστερα πατήστε στο Εισαγωγή.
  Η λίστα μορφής τώρα εμφανίζεται ως "Γενική".

Για να ορίσετε μια συνθήκη και το κείμενό της

Το δεύτερο μέρος του παραδείγματος είναι να καθορίσετε τη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιηθεί και να εισάγετε ένα δεσμευτικό θέσης για την εμφάνιση του κειμένου υπό συνθήκες στο έγγραφό σας.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στη θέση όπου επιθυμείτε στο κείμενό σας για να εισάγετε το κείμενο υπό συνθήκες.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Συναρτήσεις.

 3. Πατήστε "Κείμενο υπό συνθήκες" στον κατάλογο Τύπος.

 4. Πληκτρολογήστε Υπευνθύμιση EQ "3" στο πλαίσιο Συνθήκη . Με άλλα λόγια, το κείμενο υπό συνθήκη θα εμφανίζεται όταν η μεταβλητή στο πεδίο που καθορίσατε στο πρώτο μέρος του παραδείγματος είναι ίση με τρία.

  Τα εισαγωγικά που περικλείουν το "3" υποδεικνύουν ότι η μεταβλητή που καθορίσατε στο πρώτο μέρος του παραδείγματος είναι μια ακολουθία κειμένου.

 1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν ικανοποιείται η συνθήκη στο πεδίο Τότε. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο για το μήκος του κειμένου που μπορείτε να εισάγετε. Μπορείτε να επικολλήσετε μια παράγραφο σε αυτό το πεδίο.

 2. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα στο Κλείσιμο.

Για να εμφανίσετε το κείμενο υπό συνθήκες

Σε αυτό το παράδειγμα, το κείμενο υπό συνθήκες εμφανίζεται όταν η τιμή της μεταβλητής της συνθήκης είναι ίση με 3.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα σας μπροστά από το πεδίο που ορίσατε στο πρώτο μέρος του παραδείγματος και ύστερα επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

 2. Αντικαταστήστε τον αριθμό στο πεδίο Τιμή με 3 και ύστερα πατήστε Κλείσιμο.

 3. Εάν το πεδίο δεν ενημερωθεί αυτόματα, πιέστε το πλήκτρο F9.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!