Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Μπορείτε να συμπεριλάβετε αριθμούς κεφαλαίων σε υπομνήματα.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο στο έγγραφό σας είναι οργανωμένο σε κεφάλαια και ότι οι τίτλοι των κεφαλαίων και, αν το επιθυμείτε, των ενοτήτων, χρησιμοποιούν μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες επικεφαλίδας. Πρέπει επίσης να ορίσετε μια επιλογή αρίθμησης για τις τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας.

  1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε υπόμνημα.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα.

  3. Επιλέξτε έναν τίτλο υπομνήματος από το πλαίσιο Κατηγορία και επιλέξτε σχήμα αρίθμησης στο πλαίσιο Αρίθμηση.
    Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα κείμενο υπομνήματος σε αυτόν τον διάλογο. Εάν θέλετε, εισάγετε κείμενο στο πλαίσιο Υπόμνημα.

  4. Κάντε κλικ στις Επιλογές.

  5. Στο πεδίο Επίπεδο, επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδων που θα περιληφθούν στην αρίθμηση κεφαλαίων.

  6. Πληκτρολογήστε το χαρακτήρα ο οποίος θα διαχωρίζει τους αριθμούς κεφαλαίου από τον αριθμό υπομνήματος στο πεδίο Διαχωριστικό και ύστερα πατήστε Εντάξει.

  7. Στο παράθυρο διαλόγου Υπόμνημα, πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο συμβουλής

Το LibreOffice μπορεί αυτόματα να προσθέτει ένα υπόμνημα όταν εισάγετε ένα αντικείμενο, γραφικό ή πίνακα. Επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αυτόματο υπόμνημα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!