Υπολογισμοί σε πίνακες

Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν πίνακες σε ένα έγγραφο κειμένου.

  1. Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, εισάγετε δύο πίνακες, και πληκτρολογήστε αριθμούς σε μερικά κελιά και στους δύο πίνακες.

  2. Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κενό κελί σε έναν από τους πίνακες.

  3. Πιέστε το πλήκτρο F2.

  4. Στη γραμμή εργαλείων Τύπος, εισάγετε τη συνάρτηση που επιθυμείτε να εκτελεστεί, για παράδειγμα, =SUM.

  5. Κάντε κλικ σε ένα κελί που περιέχει έναν αριθμό, εισάγετε το σύμβολο συν (+), και έπειτα κάντε κλικ σε ένα διαφορετικό κελί που περιέχει αριθμό.

  6. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Γραμμή τύπου

Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!