Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες συναρτήσεις σε έναν τύπο και ύστερα να εισάγετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού σε ένα έγγραφο κειμένου.

Παραδείγματος χάρη, για να υπολογίσετε τη μέση τιμή τριών αριθμών, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Πατήστε στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε τον τύπο και ύστερα πιέστε το πλήκτρο F2.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Τύπος και επιλέξτε "Μέση τιμή" από τον κατάλογο στατιστικές συναρτήσεις.

  3. Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς, διαχωρισμένους με ίσιες κάθετους (|).

  4. Πιέστε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα εισάγεται ως πεδίο στο έγγραφο.

Για να επεξεργασθείτε τον τύπο, διπλοπατήστε το πεδίο στο έγγραφο.

Προβολή του αποτελέσματος ενός υπολογισμού πίνακα σε διαφορετικό πίνακα

Γραμμή τύπου

Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Υπολογισμοί σε πίνακες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!