Τοποθέτηση αντικειμένων

Ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα πλαίσιο, τοποθετείται μέσα σε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια άγκυρα προσαρτημένη σε ένα άλλο στοιχείο.

Μια άγκυρα καθορίζει το σημείο αναφοράς για ένα αντικείμενο. Το σημείο αναφοράς θα μπορούσε να είναι η σελίδα ή το πλαίσιο, όπου βρίσκεται το αντικείμενο, μια παράγραφος ή ακόμα και ένας χαρακτήρας. Ένα αντικείμενο έχει πάντα μια άγκυρα.

Μια άγκυρα μετακινείται με το στοιχείο στο οποίο είναι προσαρτημένο κατά την επεξεργασία του εγγράφου. Ένα αντικείμενο διατηρεί τη θέση του σε σχέση με το σημείο αναφοράς που καθορίζεται από την άγκυρά του, έτσι ώστε, όποτε το σημείο αναφοράς μετακινείται ή αλλάζει, το αντικείμενο κινείται σε σχέση με αυτό.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές αγκύρωσης:

Aγκύρωση

Αποτέλεσμα

Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο ως χαρακτήρα στο τρέχον κείμενο. Εάν το ύψος του επιλεγμένου αντικειμένου είναι μεγαλύτερο από το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς, το ύψος της γραμμής που περιέχει το αντικείμενο αυξάνεται.

Για να στοιχίσετε στο κέντρο μια εικόνα σε μια σελίδα HTML, εισάγετε την εικόνα, αγκυρώστε τη "σαν χαρακτήρα", μετά στοιχίστε στο κέντρο την παράγραφο.

Στον χαρακτήρα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην παράγραφο που περιέχει τον χαρακτήρα στον οποίο είναι προσαρτημένη η άγκυρα. Το σημείο αναφοράς για το αντικείμενο είναι η αρχή της παραγράφου που περιέχει τον χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, εάν χωρίσετε την παράγραφο σε ένα σημείο πριν από την άγκυρα, το σημείο αναφοράς μετακινείται στην αρχή της νέας παραγράφου και το αντικείμενο μετακινείται σε σχέση με αυτό το σημείο. Εάν ενώσετε την παράγραφο με την προηγούμενη, το σημείο αναφοράς μετακινείται στην αρχή της συνδυασμένης παραγράφου και το αντικείμενο μετακινείται σε μια θέση ως προς αυτήν.

Στην παράγραφο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα παράγραφο.

Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα σελίδα.

Στο πλαίσιο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στο περιβάλλον πλαίσιο.


note

Τα αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στη σελίδα όπου βρίσκεται η άγκυρά τους.


Μετακίνηση άγκυρας

Όταν εισάγετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου, αντικείμενο OLE, εικόνα ή πλαίσιο στο έγγραφό σας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο αγκύρωσης, όπου είναι αγκυρωμένο το αντικείμενο. Μπορείτε να μετακινήσετε μια άγκυρα ή, έχοντας υπόψη άλλους περιορισμούς αντικειμένων, να τοποθετήσετε ένα αντικείμενο σε σχέση με το σημείο αναφοράς της άγκυρας σύροντας το αντικείμενο.

Αλλαγή άγκυρας

Για να αλλάξετε τις επιλογές αγκύρωσης ενός αντικειμένου, δεξιοπατήστε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή από το υπομενού Άγκυρα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!