Τοποθέτηση αντικειμένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άγκυρες για να τοποθετήσετε ένα αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο σε ένα έγγραφο. Ένα αγκυρωμένο αντικείμενο παραμένει στη θέση του ή μετακινείται όταν τροποποιήσετε το έγγραφο. Οι ακόλουθες επιλογές αγκύρωσης είναι διαθέσιμες:

Aγκύρωση

Αποτέλεσμα

Ως χαρακτήρας

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο ως χαρακτήρα στο τρέχον κείμενο. Αν το ύψος του επιλεγμένου αντικειμένου είναι μεγαλύτερο από το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς, αυξάνεται το ύψος της γραμμής που περιέχει το αντικείμενο.

Για να στοιχίσετε στο κέντρο μια εικόνα σε μια σελίδα HTML, εισάγετε την εικόνα, αγκυρώστε τη "σαν χαρακτήρα", μετά στοιχίστε στο κέντρο την παράγραφο.

Στον χαρακτήρα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο σε έναν χαρακτήρα.

Στην παράγραφο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα παράγραφο.

Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα σελίδα.

Στο πλαίσιο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πλαίσιο που το περιβάλλει.


Όταν εισάγετε ένα αντικείμενο, γραφικό ή πλαίσιο, ένα εικονίδιο άγκυρας εμφανίζεται εκεί που είναι αγκυρωμένο το αντικείμενο. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα αγκυρωμένο αντικείμενο μεταφέροντάς το σε άλλη θέση. Για να αλλάξετε τις επιλογές αγκύρωσης ενός αντικειμένου, δεξιοπατήστε στο αντικείμενο και μετά διαλέξετε μια επιλογή από το υπομενού Αγκύρωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!