Τύπος

Ανοίγει ένα υπομενού, από το οποίο μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο σε κελί πίνακα. Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί του πίνακα ή στη θέση του εγγράφου όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Πατήστε το εικονίδιο Τύπος και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο από το υπομενού.

Ο τύπος εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής. Για να ορίσετε μια περιοχή κελιών σε έναν πίνακα, επιλέξτε τα επιθυμητά κελιά με το ποντίκι. Οι αντίστοιχες αναφορές κελιού θα εμφανιστούν επίσης στη γραμμή εισαγωγής. Εισάγετε πρόσθετες παραμέτρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας, και πατήστε Εφαρμογή για να επιβεβαιωθεί η καταχώρισή σας. Μπορείτε επίσης, να εισάγετε τον τύπο άμεσα, εάν γνωρίζετε την κατάλληλη σύνταξη. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο στους διαλόγους Εισαγωγή πεδίων και Επεξεργασία πεδίων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μεταβείτε στο Πίνακας - Επεξεργασία τύπου.

Στη γραμμή εργαλείων Πίνακας, πατήστε το εικονίδιο Εισαγωγή ή Επεξεργασία τύπου.

Σε ένα έγγραφο κειμένου, πατήστε F2.

Εικονίδιο τύπου σε γραμμή εργαλείων πίνακα

Τύπος


Περίληψη των επιλογών τύπου

Βασικές συναρτήσεις υπολογισμού

Πράξη

Όνομα

Παράδειγμα

Πρόσθεση

+

Υπολογίζει το σύνολο.

Παράδειγμα: <A1> + 8

Αφαίρεση

-

Υπολογίζει τη διαφορά.

Παράδειγμα: 10 - <B5>

Πολλαπλασιασμός

MUL ή *

Υπολογίζει το γινόμενο.

Παράδειγμα: 7 MUL 9 εμφανίζει 63

Διαίρεση

DIV ή /

Υπολογίζει το πηλίκο.

Παράδειγμα: 100 DIV 15 εμφανίζει 6,67


Βασικές συναρτήσεις στο υπομενού

Συνάρτηση

Όνομα

Παράδειγμα

Άθροισμα

SUM

Υπολογίζει το άθροισμα των επιλεγμένων κελιών.

Παράδειγμα: Η SUM <A2:C2> εμφανίζει το άθροισμα των τιμών στα κελιά A2 έως C2

Στρογγυλοποίηση

ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στις καθορισμένες δεκαδικές θέσεις.

Παράδειγμα: Η 15.678 ROUND 2 εμφανίζει 15.68

Ποσοστό

PHD

Υπολογίζει ένα ποσοστό.

Παράδειγμα: Η 10 + 15 PHD εμφανίζει 10,15

Τετραγωνική ρίζα

SQRT

Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα.

Παράδειγμα: Το SQRT 25 εμφανίζει 5

Δύναμη

POW

Υπολογίζει τη δύναμη ενός αριθμού.

Παράδειγμα: 2 POW 8 εμφανίζει 256


Τελεστές

Μπορείτε να εισάγετε διάφορους τελεστές στον τύπο σας. Επιλέξτε από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Τελεστής

Όνομα

Παράδειγμα

Διαχωριστικό λίστας

|

Διαχωρίζει τα στοιχεία ενός καταλόγου.

Παράδειγμα χρήσης λίστας:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Ίσον

EQ ή ==

Ελέγχει εάν οι επιλεγμένες τιμές είναι ίσες. Εάν είναι άνισες, το αποτέλεσμα είναι μηδέν, διαφορετικά εμφανίζεται 1 (αληθής).

Παράδειγμα: <A1> EQ 2 εμφανίζει 1, αν το περιεχόμενο του A1 ισούται με 2

Διάφορο

NEQ ή !=

Ελέγχει για ανισότητα μεταξύ των επιλεγμένων τιμών.

Παράδειγμα: <A1> NEQ 2 εμφανίζει 0 (λάθος), εάν το περιεχόμενο του A1 ισούται με 2

Μικρότερο ή ίσο

LEQ

Ελέγχει για τιμές μικρότερες από ή ίσες με μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: <A1> Το LEQ 2 εμφανίζει 1 (αληθές), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μικρότερο ή ίσο με 2

Μεγαλύτερο ή ίσο

GEQ

Δοκιμές για τιμές μεγαλύτερες ή ίσες με μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: <A1> Το GEQ 2 εμφανίζει 1 (αληθές), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 2

Μικρότερο

L

Ελέγχει τις τιμές που είναι μικρότερες από μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: <A1> Το L 2 εμφανίζει 1 (αληθές), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μικρότερο από 2

Μεγαλύτερο

G

Ελέγχει για τιμές μεγαλύτερες από μια καθορισμένη τιμή.

Παράδειγμα: <A1> Το G 2 εμφανίζει 1 (αληθές), εάν το περιεχόμενο του A1 είναι μεγαλύτερο από 2

Λογικό OR

OR

Ελέγχει τις τιμές που αντιστοιχούν στο Μπουλ OR.

Παράδειγμα: Η 0 OR 0 εμφανίζει 0 (ψευδής), οτιδήποτε άλλο έχει αποτέλεσμα το 1 (αληθής)

Λογικό αποκλειστικό ή

XOR

Δοκιμές για τιμές που αντιστοιχούν στο αποκλειστικό Μπουλ OR.

Παράδειγμα: Η 1 XOR 0 εμφανίζει 1 (αληθής)

Λογικό και

AND

Ελέγχει τις τιμές που αντιστοιχούν στο Μπουλ AND.

Παράδειγμα: Η 1 AND 2 εμφανίζει 1 (αληθής)

Λογικό όχι

NOT

Ελέγχει τις τιμές που αντιστοιχούν στο Μπουλ NOT.

Παράδειγμα: Η NOT 1 (αληθής) εμφανίζει 0 (ψευδής)


Στατιστικές συναρτήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες στατιστικές συναρτήσεις:

Συνάρτηση

Όνομα

Παράδειγμα

Μέση τιμή

MEAN

Υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών μιας περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: Η MEAN 10|30|20 εμφανίζει 20

Ελάχιστη τιμή

MIN

Υπολογίζει την ελάχιστη τιμή περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: Η MIN 10|30|20 εμφανίζει 10

Μέγιστη τιμή

MAX

Υπολογίζει τη μέγιστη τιμή περιοχής ή καταλόγου.

Παράδειγμα: MAX 10|30|20 εμφανίζει 30

Γινόμενο

PRODUCT

Υπολογίζει το γινόμενο των επιλεγμένων κελιών.

Παράδειγμα: PRODUCT <A2:C2> εμφανίζει το γινόμενο των τιμών στα κελιά A2 έως C2

Πλήθος

COUNT

μετρά τον αριθμό των μη κενών κελιών.

Παράδειγμα: Το COUNT <A2:C2> εμφανίζει τον αριθμό των μη κενών κελιών στα A2 έως C2


Συναρτήσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Συνάρτηση

Όνομα

Παράδειγμα

Ημίτονο

SIN

Υπολογίζει το ημίτονο σε ακτίνια.

Παράδειγμα: Το SIN (PI/2) εμφανίζει 1

Συνημίτονο

COS

Υπολογίζει το συνημίτονο σε ακτίνια.

Παράδειγμα: Το COS 1 εμφανίζει 0,54

Εφαπτομένη

TAN

Υπολογίζει την εφαπτομένη σε ακτίνια.

Παράδειγμα: TAN <A1>

Τόξο ημιτόνου

ASIN

Υπολογίζει το τόξο ημιτόνου σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ASIN 1

Τόξο συνημιτόνου

ACOS

Υπολογίζει το τόξο συνημιτόνου σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ACOS 1

Τόξο εφαπτομένης

ATAN

Υπολογίζει το τόξο εφαπτομένης σε ακτίνια.

Παράδειγμα: ATAN 1

Απόλυτη τιμή

ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του αριθμού.

Παράδειγμα: ABS -34 επιστρέφει 34

Πρόσημο

SIGN

Επιστρέφει το αλγεβρικό πρόσημο του αριθμού.

Παράδειγμα: SIGN -23 επιστρέφει -1


Μεταβλητές για ιδιότητες εγγράφου

Οι παρακάτω ιδιότητες εγγράφου βρίσκονται επίσης στο Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.

Όνομα

Περιγραφή

CHAR

Αριθμός χαρακτήρων στο έγγραφο

WORD

Αριθμός λέξεων στο έγγραφο

PARA

Αριθμός παραγράφων στο έγγραφο

GRAPH

Αριθμός γραφικών στο έγγραφο

TABLES

Αριθμός πινάκων στο έγγραφο

OLE

Αριθμός αντικειμένων OLE στο έγγραφο

PAGE

Συνολικός αριθμός σελίδων στο έγγραφο


Περισσότερες καθορισμένες τιμές

Περιγραφή

Όνομα

Τιμή

PI

PI

3.1415...

Σταθερά του Όιλερ

E

2.71828...

Αληθής

TRUE

δεν ισούται με 0

Ψευδής

FALSE

0


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!