Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα δευτερεύοντα σημεία του μετά την ακόλουθη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου. Μετακινεί μια αριθμημένη επικεφαλίδα όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υπεπικεφαλίδες και το κείμενό της μετά την επόμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να μετακινήσετε περισσότερες από μία παραγράφους καταλόγου ή αριθμημένες επικεφαλίδες. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή μια αριθμημένη επικεφαλίδα.

Εικονίδιο μετακίνηση προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!