Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με υποπαραγράφους πάνω από την προηγούμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα πάνω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!