Υποβιβασμός του επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβάζει τον κατάλογο μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου.

Μπορούν να επιλεγούν πολλές παράγραφοι καταλόγου. Υποβιβάζει το επίπεδο διάρθρωσης μιας αριθμημένης επικεφαλίδας όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υποεπικεφαλίδες της στο επόμενο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή μια αριθμημένη επικεφαλίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Κατάλογοι - Υποβάθμιση επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Αρχική της καρτέλας Αρχική, επιλέξτε Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!