Ταίριασμα πεδίων

Ταιριάζει τα ονόματα των λογικών πεδίων του διαλόγου της διάταξης στα ονόματα των πεδίων στη βάση δεδομένων σας, όταν δημιουργείτε νέες ομάδες διευθύνσεων ή χαιρετισμούς.

Συμφωνεί με το πεδίο:

Επιλέξτε ένα όνομα πεδίου στη βάση δεδομένων σας για κάθε στοιχείο λογικής διεύθυνσης.

Προεπισκόπηση ομάδας διευθύνσεων

Εμφανίζει μία προεπισκόπηση των τιμών της πρώτης εγγραφής δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!