Προσαρμοσμένος χαιρετισμός

Καθορίστε τη διάταξη χαιρετισμού για έγγραφα συγχώνευσης αλληλογραφίας, ή συγχώνευσης ηλ. ταχυδρομείου. Το όνομα αυτού του διαλόγου είναι διαφορετικό για άντρες και γυναίκες αποδέκτες.

Στοιχεία χαιρετισμού

Επιλέξτε ένα πεδίο και μεταφέρετέ το στον άλλο κατάλογο.

>

Προσθέτει το επιλεγμένο πεδίο από τον κατάλογο με τα στοιχεία χαιρετισμού στον άλλο κατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο περισσότερο από μία φορά.

<

Αφαιρεί το επιλεγμένο πεδίο από τον άλλο κατάλογο.

Μεταφέρετε τα στοιχεία χαιρετισμού στο παρακάτω πεδίο

Τακτοποιήστε τα πεδία με μεταφορά και απόθεση ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά των βελών.

Προσαρμογή χαιρετισμού

Επιλέξτε μία τιμή από τον κατάλογο για τον χαιρετισμό και τα πεδία των σημείων στίξης.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει την προεπισκόπηση της πρώτης εγγραφής της βάσης δεδομένων με την τρέχουσα εμφάνιση του χαιρετισμού.

(Πλήκτρα βέλους)

Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο και πατήστε σε ένα κουμπί βέλους για να το μετακινήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!