Θέση (Τεχνοτροπίες καταλόγου - Παλιό)

Ορισμός εσοχής, απόστασης και επιλογών στοίχισης για αριθμητικά σύμβολα, όπως αριθμοί ή κουκκίδες σε διαταγμένουκαι αδιάτακτους καταλόγους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Επίπεδο

Επιλέξτε τα επίπεδα που θέλετε να τροποποιήσετε. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σε όλα τα επίπεδα, επιλέξτε “1-10”.

note

Το LibreOffice Writer χρησιμοποιεί τα στοιχεία ελέγχου θέσης που εμφανίζονται εδώ, όταν ανοίγει έγγραφα που χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο τοποθέτησης και διαστήματος. Για τους προεπιλεγμένους ελέγχους δείτε Θέση (Τεχνοτροπίες καταλόγων).


Θέση και απόσταση

Εσοχή

Εισάγετε το διάστημα που θα αφεθεί μεταξύ του αριστερού περιθωρίου της σελίδας (ή του αριστερού άκρου του αντικειμένου κειμένου) και του αριστερού άκρου της περιοχής αρίθμησης. Εάν ν τρέχουσα τεχνοτροπία παραγράφου χρησιμοποιεί εσοχή, η τιμή που εισάγετε εδώ προστίθεται στην εσοχή.

Σχετικά

Δημιουργεί εσοχή στο τρέχον επίπεδο σχετικά με το προηγούμενο επίπεδο στην ιεραρχία καταλόγου.

Πλάτος αρίθμησης

Εισάγετε το πλάτος της περιοχής αρίθμησης. Το σύμβολο αρίθμησης μπορεί να είναι αριστερά, στο κέντρο, ή δεξιά σε αυτήν την περιοχή.

Στοίχιση

Στοιχίζει το σύμβολο αρίθμησης αριστερά, στο κέντρο, ή δεξιά στην περιοχή αρίθμησης. Η θέση μπορεί να ρυθμιστεί για να διατηρήσει την ελάχιστη απόσταση.

note

Η επιλογή Στοίχιση αρίθμησης δεν ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου.


Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές απόστασης και εσοχής στις προεπιλεγμένες τιμές.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθηκεύει ή φορτώνει μια μορφή αρίθμησης για επικεφαλίδες. Οι αποθηκευμένες μορφές αρίθμησης είναι διαθέσιμες για φόρτωση σε άλλα έγγραφα κειμένου.

note

Το πλήκτρο Φόρτωση/Αποθήκευση είναι διαθέσιμο μόνο για αρίθμηση επικεφαλίδων. Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες καταλόγων για αποθήκευση μορφοποίησης για ταξινομημένους ή μη ταξινομημένους καταλόγους.


Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιήσεις σε όλες τις καρτέλες χωρίς να κλείσει τον διάλογο. Αδυναμία επαναφοράς με Επαναφορά.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται μόνο όταν τροποποιείται τεχνοτροπία καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!