Θέση (Τεχνοτροπίες καταλόγου - Παλιό)

Ορίζει τις επιλογές εσοχής, απόστασης και στοίχισης για τον κατάλογο με αριθμούς ή κουκκίδες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - καρτέλα Θέση.


Επίπεδο

Επιλέξτε τα επίπεδα πουν θέλετε να τροποποιήσετε. Για να εφαρμόσετε τις επιλογές σε όλα τα επίπεδα, επιλέξτε "1-10". Στην αρίθμηση κεφαλαίου, μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα επίπεδο, ή χρησιμοποιήστε "1-10" για να εφαρμόσετε τις επιλογές, εκτός από την τεχνοτροπία παραγράφου, σε όλα τα επίπεδα.

note

Το LibreOffice Writer χρησιμοποιεί τα στοιχεία ελέγχου θέσης που εμφανίζονται εδώ, όταν ανοίγει έγγραφα που χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο τοποθέτησης και διαστήματος. Για τους προεπιλεγμένους ελέγχους δείτε Θέση (Τεχνοτροπίες καταλόγων).


Θέση και απόσταση

Εσοχή

Εισάγετε το διάστημα που θα αφεθεί μεταξύ του αριστερού περιθωρίου της σελίδας (ή του αριστερού άκρου του αντικειμένου κειμένου) και του αριστερού άκρου της περιοχής αρίθμησης. Εάν ν τρέχουσα τεχνοτροπία παραγράφου χρησιμοποιεί εσοχή, η τιμή που εισάγετε εδώ προστίθεται στην εσοχή.

Σχετικά

Δημιουργεί εσοχή στο τρέχον επίπεδο σχετικά με το προηγούμενο επίπεδο στην ιεραρχία καταλόγου.

Πλάτος αρίθμησης

Εισάγετε το πλάτος της περιοχής αρίθμησης. Το σύμβολο αρίθμησης μπορεί να είναι αριστερά, στο κέντρο, ή δεξιά σε αυτήν την περιοχή.

Στοίχιση αρίθμησης

Στοιχίζει το σύμβολο αρίθμησης αριστερά, στο κέντρο, ή δεξιά στην περιοχή αρίθμησης. Η θέση μπορεί να ρυθμιστεί για να διατηρήσει την ελάχιστη απόσταση.

Εικονίδιο σημείωσης

Η επιλογή Στοίχιση αρίθμησης δεν ρυθμίζει τη στοίχιση της παραγράφου.


Προεπιλογή

Επαναφέρει τις τιμές απόστασης και εσοχής στις προεπιλεγμένες τιμές.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Φόρτωση/Αποθήκευση

Αποθηκεύει ή φορτώνει μορφή αρίθμησης κεφαλαίου. Μια αποθηκευμένη μορφή αρίθμησης κεφαλαίου είναι διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα κειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Το πλήκτρο φόρτωση/Αποθήκευση είναι διαθέσιμο μόνο για αρίθμηση κεφαλαίου. Για τεχνοτροπίες καταλόγου με αρίθμηση ή κουκκίδες, τροποποιήστε τις τεχνοτροπίες αρίθμησης των παραγράφων.


Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις τροποποιημένες ή επιλεγμένες τιμές χωρίς να κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται μόνο όταν τροποποιείται τεχνοτροπία καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!