Παραπομπή

Ένα υπομενού που προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας υποσημειώσεων, σημειώσεων τέλους, καταχωρίσεων ευρετηρίου και βιβλιογραφικών καταχωρίσεων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Αναφορά.


Υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη άγκυρα υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους. Πατήστε μπροστά από την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Καταχώριση ευρετηρίου

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση ευρετηρίου. Πατήστε πριν από την καταχώριση ευρετηρίου και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Βιβλιογραφική καταχώριση

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση βιβλιογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!