Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο, ενώ πληκτρολογείτε. Για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές και έπειτα πατήστε την καρτέλα Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση για τη μορφοποίηση εγγράφων και αρχείων απλού κειμένου ASCII, αλλά όχι για χαρακτήρες που έχετε μορφοποιήσει χειροκίνητα. Η αυτόματη συμπλήρωση λέξεων πραγματοποιείται μόνο μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης για δεύτερη φορά στο έγγραφο.

tip

Για να αντιστρέψετε την τελευταία ενέργεια της Αυτόματης διόρθωσης, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.


Όταν εφαρμόζετε αυτόματες μορφές, εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες:

Αυτόματη διόρθωση για επικεφαλίδες

Μια παράγραφος μορφοποιείται ως επικεφαλίδα, όταν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:

  1. η παράγραφος ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα

  2. η παράγραφος δεν τελειώνει με σημείο στίξης

  3. κανή παράγραφος πάνω και κάτω από την παράγραφο

Αυτόματη διόρθωση για ξεχωριστές γραμμές

Εάν πληκτρολογήσετε τρία ή περισσότερα ενωτικά (---), υπογραμμίσεις (___), ή σύμβολα ισότητας (===) σε γραμμή και πατήσετε έπειτα Enter, η παράγραφος αντικαθίσταται από οριζόντια γραμμή πλάτους όσο και η σελίδα. Η γραμμή είναι στην πραγματικότητα το κάτω περίγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες:

  1. Τρία ενωτικά (-) δίνουν μια μοναδική γραμμή (πάχους 0,05 pt, κενού 0,75 mm).

  2. Τρεις υπογραμμίσεις (_) δίνουν μια μοναδική γραμμή (πάχους 1 pt, κενού 0,75 mm).

  3. Τρία σύμβολα ισότητας (=) δίνουν μια διπλή γραμμή (πάχους 1,10 pt, κενού 0,75 mm).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!