Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο, ενώ πληκτρολογείτε. Για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές και έπειτα πατήστε την καρτέλα Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση για τη μορφοποίηση εγγράφων και αρχείων απλού κειμένου ASCII, αλλά όχι για χαρακτήρες που έχετε μορφοποιήσει χειροκίνητα. Η αυτόματη συμπλήρωση λέξεων πραγματοποιείται μόνο μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης για δεύτερη φορά στο έγγραφο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αντιστρέψετε την τελευταία ενέργεια της Αυτόματης διόρθωσης, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.


Άλλοι κανόνες αυτόματης μορφοποίησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!