Κατά την πληκτρολόγηση

Μορφοποιεί αυτόματα το έγγραφο, ενώ πληκτρολογείτε. Για να ορίσετε τις επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές και έπειτα πατήστε την καρτέλα Επιλογές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Κατά την πληκτρολόγηση.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση για τη μορφοποίηση εγγράφων και αρχείων απλού κειμένου ASCII, αλλά όχι για χαρακτήρες που έχετε μορφοποιήσει χειροκίνητα. Η αυτόματη συμπλήρωση λέξεων πραγματοποιείται μόνο μετά την πληκτρολόγηση μιας λέξης για δεύτερη φορά στο έγγραφο.

tip

Για να αντιστρέψετε την τελευταία ενέργεια της Αυτόματης διόρθωσης, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναίρεση.


Όταν εφαρμόζετε αυτόματες μορφές, εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες:

Αυτόματη διόρθωση για επικεφαλίδες

Μια παράγραφος μορφοποιείται ως επικεφαλίδα, όταν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:

  1. η παράγραφος ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα

  2. η παράγραφος δεν τελειώνει με σημείο στίξης

  3. κανή παράγραφος πάνω και κάτω από την παράγραφο

Αυτόματη διόρθωση για ξεχωριστές γραμμές

Εάν πληκτρολογήσετε τρεις ή περισσότερες παύλες (---) ή ορισμένους άλλους χαρακτήρες στη σειρά και στη συνέχεια πατήσετε Enter, η παράγραφος αντικαθίσταται από μια οριζόντια γραμμή πλάτους όσο η σελίδα. Η γραμμή είναι στην πραγματικότητα το κάτω περίγραμμα της προηγούμενης παραγράφου. Η κάτω συμπλήρωμα μιας τέτοιας παραγράφου θα οριστεί στα 0,75 mm. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

  1. Τρεις παύλες (-) δίνουν μία γραμμή (πάχους 0,05 pt).

  2. Τρεις κάτω παύλες (_) δίνουν μία γραμμή (πάχους 0,75 pt).

  3. Τρία ίσον (=) δίνουν μια λεπτή διπλή γραμμή (πάχους 0,75 pt).

  4. Τρία αστερίσκοι (*) δίνουν μια παχιά/λεπτή διπλή γραμμή (πάχους 2,25 pt).

  5. Τρία tilde (~) δίνουν μια λεπτή/παχιά διπλή γραμμή (πάχους 2,25 pt).

  6. Τρία σημάδια κατακερματισμού (#) δίνουν μια μεσαία διπλή γραμμή (πάχους 1,5 pt).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!