Τεχνοτροπία αρίθμησης

Εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε τεχνοτροπίες αρίθμησης. Οι τεχνοτροπίες αρίθμησης οργανώνονται στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες (F11) - άνοιγμα μενού περιβάλλοντος Τροποποίηση/Νέα (για τεχνοτροπίες καταλόγου).


Όταν δημιουργείται μια τεχνοτροπία αρίθμησης, ανατίθεται ένα όνομα στην αρίθμηση. Αυτό συμβαίνει γιατί τέτοια πρότυπα ονομάζονται επίσης "επώνυμες" αριθμήσεις. Οι ανώνυμες αριθμήσεις, που χρησιμοποιούνται για άμεση μορφοποίηση, μπορούν να δημιουργηθούν στον διάλογο Κουκκίδες και αρίθμηση ή με τα εικονίδια στη γραμμή αντικειμένων.

Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Κουκκίδες

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Τεχνοτροπία αρίθμησης

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διαφορετικές τεχνοτροπίες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι και εννέα επίπεδα διάρθρωσης στην ιεραρχία ενός καταλόγου.

Εικόνα

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά ως τεχνοτροπίες κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν κατάλογο με κουκκίδες.

Θέση

Ορίζει τις επιλογές εσοχής, απόστασης και στοίχισης για τον κατάλογο με αριθμούς ή κουκκίδες.

Προσαρμογή

Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για καταλόγους αρίθμησης ή κουκκίδων. Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία του καταλόγου.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!