Στήλη

Ορίστε το πλάτος των γραμμών, ή επιλέξτε, εισάγετε, και διαγράψτε στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη.


Πλάτος...

Αλλάζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών.

Βέλτιστο πλάτος

Προσαρμόζει αυτόματα τα πλάτη στηλών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Μεταβάλλοντας το πλάτος μίας στήλης δεν επηρεάζει το πλάτος των άλλων στηλών στον πίνακα. Το πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί το πλάτος της σελίδας.

Ισοκατανομή στηλών

Ρυθμίζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών ώστε να ταιριάξει με το πλάτος της πιο πλατιάς στήλης στην επιλογή Το συνολικό πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλάτος της σελίδας.

Επιλογή

Επιλέγει τη στήλη που περιέχει τον δρομέα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας βρίσκεται σε έναν πίνακα.

Εισαγωγή...

Εισάγει μία γραμμή ή στήλη στον πίνακα. Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο δρομέας είναι σε πίνακα.

Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες από τον πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!