Στήλη

Ορίστε το πλάτος των γραμμών, ή επιλέξτε, εισάγετε, και διαγράψτε στήλες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Στο μενού περιβάλλοντος ενός κελιού, επιλέξτε Στήλη.


Πλάτος...

Αλλάζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών.

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Ομοιόμορφη κατανομή στηλών

Προσαρμόστε το πλάτος των επιλεγμένων στηλών του πίνακα έτσι ώστε κάθε στήλη να έχει το ίδιο πλάτος. Το πλάτος του πίνακα και οι μη επιλεγμένες στήλες παραμένουν αμετάβλητες.

Επιλογή

Επιλέγει τη στήλη που περιέχει τον δρομέα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο δρομέας βρίσκεται σε έναν πίνακα.

Εισαγωγή...

Εισάγει μία γραμμή ή στήλη στον πίνακα. Η εντολή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο δρομέας είναι σε πίνακα.

Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες από τον πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!