Ροή κειμένου

Ορίστε τις επιλογές ροής κειμένου για το κείμενο πριν ή ύστερα από τον πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Ροή κειμένου.


Ροή κειμένου

Αλλαγή

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και ύστερα επιλέξτε τον τύπο αλλαγής που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε με τον πίνακα.

Σελίδα

Εισάγει μία αλλαγή σελίδας πριν ή μετά τον πίνακα.

Στήλη

Εισάγει μία αλλαγή στήλης πριν ή μετά τον πίνακα σε μία πολύστηλη σελίδα .

Πριν από

Εισάγει μία αλλαγή σελίδας ή στήλης πριν από τον πίνακα.

Μετά από

Εισάγει μία αλλαγή στήλης ή σελίδας ύστερα από τον πίνακα.

Με τεχνοτροπία σελίδας

Εισάγει την τεχνοτροπία σελίδας που καθορίζετε στην πρώτη σελίδα που ακολουθεί την αλλαγή σελίδας.

Τεχνοτροπία σελίδας

Εισάγει την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στην πρώτη σελίδα που ακολουθεί την αλλαγή σελίδας.

Αριθμός σελίδας

Εισάγετε τον αριθμό σελίδας για την πρώτη σελίδα που ακολουθεί την αλλαγή σελίδας. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την τρέχουσα αρίθμηση σελίδας, αφήστε ασημείωτο το πλαίσιο ελέγχου.

Επιτρέπει στον πίνακα να χωρίζεται μεταξύ σελίδων και στηλών

Επιτρέπει μία αλλαγή σελίδας ή στήλης μεταξύ των γραμμών του πίνακα.

Επιτρέπει στη γραμμή να διακόπτεται μεταξύ των σελίδων και στηλών

Επιτρέπει μία αλλαγή σελίδας ή στήλης σε μία γραμμή του πίνακα. Η επιλογή αυτή δεν εφαρμόζεται στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα εάν έχει επιλεγεί η Επανάληψη επικεφαλίδας.

Διατήρηση με την επόμενη παράγραφο

Διατηρεί τον πίνακα και την επόμενη παράγραφο μαζί όταν εισάγετε μία αλλαγή.

Επανάληψη επικεφαλίδας

Επαναλαμβάνει την επικεφαλίδα του πίνακα σε μία νέα σελίδα, όταν ο πίνακας επεκτείνεται σε περισσότερες από μία σελίδες.

Οι πρώτες ... γραμμές

Εισάγετε τον αριθμό γραμμών που θα συμπεριληφθούν στην επικεφαλίδα.

Προσανατολισμός κειμένου

Επιλέξτε τον προσανατολισμό για το κείμενο στα κελιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές μορφοποίησης για να καθορίσετε τον προσανατολισμό του κειμένου σε κελιά πίνακα:

Κάθετη στοίχιση

Καθορίστε την κάθετη στοίχιση κειμένου για τα κελιά στον πίνακα.

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα σε νέα σελίδα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!