Επεξεργασία πινάκων με χρήση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να μεταβάλετε το μέγεθος και να διαγράψετε στήλες του πίνακα με το πληκτρολόγιο.

Αυξομείωση στηλών και γραμμών

Εισαγωγή και διαγραφή στηλών ή γραμμών

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αλλάξετε τη συμπεριφορά των πινάκων σε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Πίνακας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!