Στήλες

Καθορίστε τις ιδιότητες του πλάτους της στήλης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Στήλες.


Προσαρμογή πλάτους πίνακα

Μειώνει ή αυξάνει το πλάτος του πίνακα με τροποποιημένο πλάτος στήλης. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν είναι επιλεγμένα η Αυτόματη στοίχιση ή το Σχετικό πλάτος στην καρτέλα Πίνακας, ή εάν έχουν επιλεγεί οποιεσδήποτε γραμμές πίνακα.

Αναλογική στοίχιση στηλών

Αλλάξτε όλα τα άλλα πλάτη στήλης κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό που αλλάζετε. Παραδείγματος χάρη, εάν μειώσετε κατά το μισό του μεγέθους μια στήλη, τα μεγέθη όλων των άλλων στηλών θα υποδιπλασιαστούν. Αυτή η επιλογή απαιτεί να μπορεί να ενεργοποιηθεί το Προσαρμογή πλάτους πίνακα.

Υπολειπόμενος χώρος

Εμφανίζει την ποσότητα χώρου που είναι διαθέσιμη για διόρθωση του πλάτους των στηλών. Για να ορίσετε το πλάτος του πίνακα, πατήστε την καρτέλα Πίνακας.

Πλάτος στήλης

Καθορίστε τα πλάτη στηλών για τον πίνακα.

Πλάτος στηλών

Εισάγετε το πλάτος που επιθυμείτε για τη στήλη.

Αριστερό βέλος

Εμφανίζει τις στήλες του πίνακα που βρίσκονται στα αριστερά της τρέχουσας στήλης.

Δεξί βέλος

Εμφανίζει τις στήλες του πίνακα που βρίσκονται στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!