Πίνακας

Καθορίστε τις επιλογές μεγέθους, θέσης, διάστιχου, και στοίχισης για τον επιλεγμένο πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας - Ιδιότητες - Πίνακας.


Ιδιότητες

Όνομα

Εισάγετε ένα εσωτερικό όνομα για τον πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όνομα για να εντοπίζετε γρήγορα τον πίνακα στον Περιηγητή.

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος για τον πίνακα. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο εάν δεν έχει διαλεχτεί η επιλογή Αυτόματα στην περιοχή Στοίχιση.

Αναλογικά

Εμφανίζει το πλάτος του πίνακα ως ποσοστό του πλάτους της σελίδας.

Στοίχιση

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για τον επιλεγμένο πίνακα.

Αυτόματα

Επεκτείνει τον πίνακα οριζόντια στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια της σελίδας. Η ρύθμιση αυτή προτείνεται για πίνακες σε έγγραφα HTML.

Αριστερά

Στοιχίζει το αριστερό άκρο του πίνακα στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Αριστερό περιθώριο

Στοιχίζει το αριστερό άκρο του πίνακα στην εσοχή που εισάγετε στο πεδίο Αριστερά στην περιοχή Διάστιχο.

Δεξιά

Στοιχίζει το δεξιό άκρο του πίνακα στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Κεντραρισμένος

Κεντράρει τον πίνακα οριζόντια στη σελίδα.

Χειροκίνητα

Στοιχίζει οριζόντια τον πίνακα με βάση τις τιμές που εισάγετε στα πλαίσια Αριστερά και Δεξιά στην περιοχή Διάστιχο. Το LibreOffice υπολογίζει αυτόματα το πλάτος του πίνακα. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν επιθυμείτε να καθορίσετε τα μεμονωμένα πλάτη στηλών.

Διάστιχο

Αριστερά

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του αριστερού περιθωρίου της σελίδας και του άκρου του πίνακα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεγεί η ρύθμισηΑυτόματα ή Αριστερά στην περιοχή Στοίχιση.

Δεξιά

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του δεξιού περιθωρίου της σελίδας και του άκρου του πίνακα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεγεί η ρύθμισηΑυτόματα ή Δεξιά στην περιοχή Στοίχιση.

Προς τα πάνω

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του πάνω άκρου του πίνακα και του κειμένου πάνω από τον πίνακα.

Προς τα κάτω

Εισάγετε το μήκος του διαστήματος που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του κάτω άκρου του πίνακα και του κειμένου κάτω από τον πίνακα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε παράγραφο πριν από πίνακα στην αρχή εγγράφου, κεφαλίδας ή υποσέλιδου, βάλτε τον δρομέα πριν από οποιοδήποτε περιεχόμενο στο πρώτο κελί και έπειτα πατήστε +Enter.


Ιδιότητες

Κατεύθυνση κειμένου

Διευκρινίστε την κατεύθυνση κειμένου για μια παράγραφο που χρησιμοποιεί την σύνθετη διαμόρφωση κειμένων (CTL). Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι μόνο διαθέσιμο εάν υποστηρίζεται και επιτρέπεται η σύνθετη διαμόρφωση κειμένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!